4146 - 4150 от 22501 поръчки

 • гр. София 10 915 (

  Инвеститорски контрол по договор № СОА19-ДГ55-121/27.02.2019 г.

  Инвеститорски контрол по договор № СОА19-ДГ55-121/27.02.2019 г. с предмет „Почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на Столична община по обособена позиция № 1: 1. Река „Владайска“ с реките и деретата от водосбора й“; 2. Река „Суходолска“ с реките и деретата от водосбора й.“

  Виж повече
 • гр. София 9 400 (

  Контрол на проектирането на инвестиционен проект и остойностяването на количествените сметки

  Контрол на проектирането на инвестиционен проект и остойностяването на количествените сметки за обект: „Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев“ в участъка между ул. „Обиколна“ и бул. „Цариградско шосе“ с прилежаща инфраструктура, велотрасе и пешеходни тротоари“

  Виж повече
 • гр. София 925 (

  инвеститорски контрол по договор с предмет: „Наложителни ремонтни дейности на сградата на социална услуга „Дом за стари хора“ на адрес:…

  инвеститорски контрол по договор с предмет: „Наложителни ремонтни дейности на сградата на социална услуга „Дом за стари хора“ на адрес: гр. София, Зона Б-5, бл. 4, ул. „Партений Нишавски“.

  Виж повече
 • гр. София 18 531 (

  “Конструктивно обследване, изготвяне на технически паспорт и идеен проект за изграждане и развитие на Център за компетентност на двуетажна сграда-балнеолечебница…

  “Конструктивно обследване, изготвяне на технически паспорт и идеен проект за изграждане и развитие на Център за компетентност на двуетажна сграда-балнеолечебница /бивша баня/ - частна държавна собственост, с площ 715 кв. м. и идентификатор 68134.4331.5474.1 в поземлен имот с идентификатор 68134.4331.5474 с площ от 6337 кв. м., актуван с АДС №09955/12.09.2018 г. предоставен на Столична община за управление с Решение на Министерски съвет №30/13.01.2017 г. и договор за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост с №СОА18-ДГ56-953/06.12.2018г., вписан в Агенция по вписванията, находящ се кв.“Горна баня“, ул. „Обзор“ № 2

  Виж повече
 • гр. София 39 790 (

  “Конструктивно обследване, архитектурно заснемане, изготвяне на технически паспорт и идеен проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижения…

  “Конструктивно обследване, архитектурно заснемане, изготвяне на технически паспорт и идеен проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижения на двуетажна сграда-балнеолечебница /бивша баня/ - частна държавна собственост, с площ 1377 кв. м. и идентификатор 68134.4336.505.1, попадаща в УПИ I-за парк, коо и минерална баня, кв.39 по плана м. „Овча купел“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.4336.550 с площ от 51165 кв. м., актуван с АДС №09954/12.09.2018 г. предоставен на Столична община за управление с Решение на Министерски съвет №30/13.01.2017 г. и заповед за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост с №ДИ-03-026/26.11.2018 г.

  Виж повече