×

Филтри:

Ключова дума: bg

1 - 5 от 24 поръчки

 • България 12 827 BGN 12.02.2019 17:00

  „Доставка на стопански инвентар за нуждите на социално предприятие“ по проект № BG05М9ОР001-2.010-0244-С01 „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица” по…

  Настоящата процедура е свързана с възлагане на доставка на стопански инвентар по проект № BG05М9ОР001-2.010-0244-С01 „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Количество: Моторен трион - 6 бр; Моторна коса ( храсторез ) - 4 бр.; Моторна кастрачка - 1 бр.; Моторна косачка - 1 бр.; Мини мотоблок - 1 бр.; Ремарке - 1 бр.
  Минималните параметри на всеки артикул е съгласно Техническа спецификация.

  Референтен номер: 00413-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 000 BGN 12.02.2019 17:30

  ДейностиОсигуряване на публичност и визуализация по Проект по Административен договор № BG16RFOP002-2.015-0001-С01 от 27.06.2018 г. за директно предоставяне на безвъзмездна…

  Дейности по осигуряване на публичност и визуализация по Проект по Административен договор № BG16RFOP002-2.015-0001-С01 от 27.06.2018 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ по процедура „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с наименование на проектното предложение: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия (наричан по-долу Проекта). Процедурата е разделена на две обособени позиции:
  Обособена позиция №1: Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на рекламни…

  Референтен номер: 00940-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Чипровци 36 750 лв. 25.01.2019 17:00

  "Доставка и монтаж на технически средства и машини“ във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.010-0076-C01 „Възраждане на занаятите в Северозапада",…

  "Доставка и монтаж на технически средства и машини“ във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.010-0076-C01 „Възраждане на занаятите в Северозапада", финансиран по ОПРЧР“ по обособени позиции: Обособена позиция №1. „Доставка и монтаж на принтираща професионална дигитална машина“ Обособена позиция №2. „Доставка и монтаж на машини за бродиране“ Обособена позиция №3. „Доставка и монтаж на машина за оверлог“ Обособена позиция №4. „Доставка и монтаж на тъкачни станове“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 53 000 BGN 20.02.2019 17:00

  Доставка и монтаж на модулни сцени, в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 “Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом”, финансиран по процедура…

  Доставка и монтаж на модулни сцени в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 “Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом”, финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020,
  Обществената поръчка се изпълнява в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 „Модернизирана образователна инфраструктура град Лом” по процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г”.
  Подробно описание на артикулите и CPV-кодове се съдържат в приложената към документацията техническа спецификация.

  Референтен номер: 00116-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 121 000 лв. 25.01.2019 16:30

  Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Помпена станция за сурова утайка” в ПСОВ “Кубратово”, находящa се в град…

  Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Помпена станция за сурова утайка” в ПСОВ “Кубратово”, находящa се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15ЕТАП I: Дейности за повишаване енергийната ефективност (включително съгласно одобрено проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия – BG16RFOP002-3.002)ЕТАП II: Реконструкция на вътрешните инсталации и подови настилки

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки