×

Филтри:

Ключова дума: bg

1 - 5 от 34 поръчки

 • гр. Перник 70 000 лв. 01.04.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали, мастилници за печатащи устройства, оригинални и зареждане с тонер касети за нуждите на Община Перник и…

  „Доставка на канцеларски материали, мастилници за печатащи устройства, оригинални и зареждане с тонер касети за нуждите на Община Перник и проекти: № BG05SFOP001-4.004-0018 „Функциониране на Областен информационен център – Перник, през периода 2019 - 2021“ и № BG05M90P001-2.004-0040-C01 „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“, по четири обособени позиции:Обособена позиция №1. Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Перник и проекти: № BG05SFOP001-4.004-0018 „Функциониране на Областен информационен център – Перник, през периода 2019 - 2021“ и № BG05M90P001-2.004-0040-C01 „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“ Обособена позиция №2. Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Перник…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 2 600 лв. 02.04.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” Обществената поръчка…

  „Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” Обществената поръчка се възлага като дейност по реализацията на проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0042-C02, анексиран с Допълнително споразумение № 01 от 21.12.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 810 278 BGN 18.04.2019 17:00

  Строителство на компост. инстал. за разделно събрани зелени или биоразград. битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технолог.…

  „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008.“

  Референтен номер: 00017-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 200 BGN 08.04.2019 17:30

  „Осигуряване на информация и комуникация по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени…

  Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и комуникация по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ на Община Варна по обособени позиции
  Обособена позиция №1: „Услуги по изработване и доставка на печатни информационни и промоционални материали включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и
  Обособена позиция № 2: „Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и изработка на билбордове, информационни табели и рекламни…

  Референтен номер: 00081-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 72 500 BGN 04.04.2019 17:00

  „Осъществяване на мерки за информация и комуникация при изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,…

  Предметът на поръчката се състои в осъществяване на мерки за информация и комуникация при изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ с цел да се осигури повишаване на информираността на населението на община Велинград и община Ракитово за ролята и приноса на ЕС за изпълнение на инвестиционния проект и прозрачно изразходване на средствата, спазвайки хоризонталните принципи за прозрачност и публичност. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част…

  Референтен номер: 00156-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки