×

Филтри:

Ключова дума: bg

1 - 5 от 27 поръчки

 • гр. Добрич 54 693 лв. 27.11.2017 16:30

  Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на специализирано работно облекло на медицинския и немедицински персонал на…

  Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на специализирано работно облекло на медицинския и немедицински персонал на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД, осъществявано по Проект BG05M9OP001-1.008-2179 „Изграждане и въвеждане на комплексна програма за благосъстояние на работното място в "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 4 042 BGN 03.01.2018 17:30

  „Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация по проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“…

  „Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация по проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 “ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, непопадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП. Обособена позиция № 2: Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП.

  Референтен номер: 00115-2017-0048
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кърджали 4 417 лв. 30.11.2017 17:00

  Осигуряване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги по проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „…

  Осигуряване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги по проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”, ПО ОПРЧР 2014-2020

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Брезово 25 726 лв. 27.11.2017 16:00

  „Доставка на топъл обяд за реализацията на договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0179-C01 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брезово“…

  „Доставка на топъл обяд за реализацията на договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0179-C01 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брезово“ между АСП и Община Брезово по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ за календарната 2018 година, по обособени позиции:Обособена позиция 1 „Доставка на топъл обяд за 52 потребителя в гр.Брезово и селата на община Брезово – Тюркмен, Чоба, Зелениково, Чехларе, Бабек, Розовец, Свежен”Обособена позиция 2 „Доставка на топъл обяд за 28 потребителя в селата на община Брезово - Дрангово, Отец Кирилово, Златосел, Борец, Върбен, Пъдарско, Стрелци и Сърнегор”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Свищов 48 125 лв. 27.11.2017 17:00

  „Абонамент за електронен достъп до научни бази данни”, по проект BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени…

  „Абонамент за електронен достъп до научни бази данни”, по проект BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, в три обособени позиции: Обособена позиция №1: Абонамент за електронен достъп до научни бази от данни на „EbscoHost”;Обособена позиция №2: Абонамент за електронен достъп до научни бази от данни на „Springer Link”;Обособена позиция №3: Абонамент за електронен достъп…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки