×

Филтри:

Ключова дума: bg

1 - 5 от 29 поръчки

 • гр. Съединение 36 000 лв. 28.02.2018 17:00

  „Предоставяне на консултантски услуги за изготвянето на анализи, свързани с управлението на компоста и прогноза за образуваните отпадъци (с подробен…

  „Предоставяне на консултантски услуги за изготвянето на анализи, свързани с управлението на компоста и прогноза за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс) във връзка с кандидатстването на общините Съединение и Стамболийски, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ с проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Съединение 36 000 лв. 26.02.2018 17:00

  „Предоставяне на консултантски услуги за изготвянето на анализи, свързани с управлението на компоста и прогноза за образуваните отпадъци (с подробен…

  „Предоставяне на консултантски услуги за изготвянето на анализи, свързани с управлението на компоста и прогноза за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс) във връзка с кандидатстването на общините Съединение и Стамболийски, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ с проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Земен 33 258 лв. 23.02.2018 17:00

  "Избор на изпълнител за организиране на посещение в община Морес, Италия в изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.001-0163-С01 „Походът на обичаите.Създаване…

  "Избор на изпълнител за организиране на посещение в община Морес, Италия в изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.001-0163-С01 „Походът на обичаите.Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг разпространение на местните самобитни културно – фолклорни традиции и обичай и местните продукти, свързани с тях в община Земен“ , финансиран по ОП „РЧР“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 72 000 BGN 27.03.2018 17:30

  „Събития – кръгли маси, работни срещи и др.” по проект BG05M90P001–1.004-0001 “Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите…

  Предмет на настоящата обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура е: Организацията на събития – кръгли маси, работни срещи и други по проект BG05M90P001–1.004-0001 “Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”.
  Целта на поръчката е осигуряване на организационна и логистична подкрепа при организиране на събития - кръгли маси, работни срещи и други за нуждите на Агенцията по заетостта по горепосочения проект, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020.

  Референтен номер: 00311-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12 834 944 BGN 21.03.2018 17:00

  „Строителни и монтажни работи по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“, процедура BG16RFOP001-1.010 ..."

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Строителни и монтажни работи по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Видин“ на ОПРР 2014-2020, по обособени позиции”:
  Обособена позиция № 1 – „Основна реконструкция на сградата на ПМГ „Екзарх Антим I“, оформяне на околното пространство и нов физкултурен салон към ПМГ „Екзарх Антим I“- гр.Видин, ул. „Княз Борис I“ № 25“;
  Обособена позиция № 2 –„Консервация, реставрация и експониране на сградата на СОУ „Цар Симеон Велики“ – гр.Видин, оформяне на прилежащото околно пространство и пристройка и надстройка…

  Референтен номер: 00051-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки