×

Филтри:

Ключова дума: bg

1 - 5 от 29 поръчки

 • гр. Смядово 28 750 лв. 26.09.2017 17:00

  Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е Информация и публичност по Проект: № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово –…

  Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е Информация и публичност по Проект: № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ при спазване изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кърджали 2 208 лв. 25.09.2017 17:00

  ”Осигуряване на материали,консумативи,работно облекло и лични предпазни средства за персонала по Компонент 1 по проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за…

  ”Осигуряване на материали,консумативи,работно облекло и лични предпазни средства за персонала по Компонент 1 по проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”, ПО ОПРЧР 2014-2020”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кърджали 5 840 лв. 25.09.2017 17:00

  Осигуряване на материали, консумативи, работно облекло и лични предпазни средства на персонала на Центъра за предоставяне на социални и интегрирани…

  Осигуряване на материали, консумативи, работно облекло и лични предпазни средства на персонала на Центъра за предоставяне на социални и интегрирани услуги ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”, ПО ОПРЧР 2014-2020

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Девин 7 999 лв. 21.09.2017 17:00

  Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на…

  Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин “ съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0149-С01 по четири обособени позиции:Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите на обект: Многофамилна жилищна сграда „Военен блок”, находяща се в…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 238 000 BGN 09.10.2017 17:00

  ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ГОТОВА ХРАНА - ТОПЪЛ ОБЯД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ХИСАРЯ"…

  Приготвяне и доставяне на готова храна- топъл обяд е в изпълнение на проект: „Осигуряване на топъл обяд в община Хисаря" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“ на ОП за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. ” по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“, съфинансирана от ФЕПНЛ.
  Услугата включва: Предоставяне на храна „Топъл обяд” на територията на община Хисаря за 200 потребители за период от 01.11.2017г. до 31.12.2019г., в рамките на 544 работни дни.
  Топлият обяд следва да се доставя всеки работен ден до 12.30 часа. Изпълнителят транспортира със собствен транспрорт…

  Референтен номер: 00188-2017-0004
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки