×

Филтри:

Ключова дума: bg

1 - 5 от 26 поръчки

 • гр. Дупница 40 000 BGN 08.08.2018 17:30

  „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-1.029-0003 “Подобряване на образователната инфраструктура в гр.…

  „Дост.и м-ж на об. и обз. във вр.с изп. на п/т BG16RFOP001-1.029-0003“Подобр. на обр. Инфр. в гр. Дупница”, фин.по ОПРР2014-2020 по ОП”1)Дост.(Д) на сп. об.: шведска стена- 6.;к-т м-жа със с-и за за в/бол -1;баскетб. кош – моб-2; 2)Д.на об., вкл.кухн.: Хл-к-1; печка-1;пералня със суш.-2;маса за гладене-2;парна ютия-2.;Прахосму.-1;ОП3–Д. на обз.: дет. Крев.(к-та) за спане -88;м-к за к-та -88;гард. за др. (ГД)-88;ГД-24;пейки(П)-4;П-2;мас.за храна и заним,-16;дет. с-та-88.;секц. Шк.за дидакт. игри и и-ки-4;с-та за муз.с-н-22;П без обл. -2;шк. за сп.и пр.-1.;легло за лек. Каб.-1;мед. Шк.-1;бюро-1;раб. С-л-1;шк. с термоплот(ТП), вгр. с дву-на мивка и шк.-5;шк. с ТП за кухн.посуда-5;шк. за пер. преп. закл.– мет.-1.;шк.за…

  Референтен номер: 418-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Златоград 64 613 лв. 19.07.2018 17:30

  «Изпълнение на проектиране на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г., процедура…

  «Изпълнение на проектиране на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони»

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 15 000 лв. 16.07.2018 17:30

  “Изготвяне на финансов анализ по проект за изграждане на социални жилища в гр. Варна“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и…

  “Изготвяне на финансов анализ по проект за изграждане на социални жилища в гр. Варна“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RPOP001-1.002 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ивайловград 23 225 лв. 18.07.2018 17:30

  „Доставка на музикално оборудване по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, с…

  „Доставка на музикално оборудване по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, с договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Попово 21 366 лв. 16.07.2018 17:00

  Организация и управление на проект: „Развитие на социалното предприемачество в Община Попово”, с рег.№ BG05M9OP001-2.010-0603-С01, по ОПРЧР 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-2.010…

  Организация и управление на проект: „Развитие на социалното предприемачество в Община Попово”, с рег.№ BG05M9OP001-2.010-0603-С01, по ОПРЧР 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки