×

Филтри:

Ключова дума: bg

1 - 5 от 26 поръчки

 • гр. Пловдив 260 000 лв. 08.05.2018 17:15

  Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на обект: Реконструкция на сградите в имот с идентификатор 56784.531.974 по кадастралната…

  Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на обект: Реконструкция на сградите в имот с идентификатор 56784.531.974 по кадастралната карта на град Пловдив, находящи се в УПИ X-974, кв. 14-стар по плана на кв. „Христо Ботев”-север – град Пловдив с административен адрес: ул. „Петрова нива” № 51 за разкриване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места” по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Асеновград 7 083 лв. 26.04.2018 17:00

  Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти на…

  Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти на територията на Община Асеновград по обособени позицииОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Обновяване на носещата конструкция на част от централната зона към площад „Акад. Николай Хайтов“, заключена между ул.“Цар Иван Асен II“, ул. „Раковска“ и Градската библиотека“ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Осветяване парка до гарата“ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Избор…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Дупница 3 240 лв. 25.04.2018 17:30

  Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на мерки по информация и комуникация в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0038 “Дом и…

  Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на мерки по информация и комуникация в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0038 “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”, изпълняван посредством Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” Обществената поръчка включва изпълнението на дейности в две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Изработване на брошури“Обособена позиция № 2: „Организиране на информационни и промоционални събития, поставяне на рекламно пано на билборд и табела, изработване на банер и разпространение на прессъобщения.”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 24.04.2018 17:00

  „Експертна помощ на община Чипровци за подготовка на проектно предложение по Процедура BG16M1OP002-2.005 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г,…

  „Експертна помощ на община Чипровци за подготовка на проектно предложение по Процедура BG16M1OP002-2.005 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г, Приоритетна ос 2 „Отпадъци”, вкл. изпълнение на следните дейности:
  Дейност 1. Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/.
  Дейност 2. Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране
  Дейност 3. Изготвяне на прединвестиционни проучвания
  Дейност 4. Изработване на документи – неразделна част от проектното предложение, свързани с управлението на компоста
  Дейност 5. Изготвяне на анализ разходи-ползи
  Дейност 6. Предоставяне на експертна помощ в хода на подготовка на проектното предложение
  Дейност 7. Подготовка на други анализи, документи и…

  Референтен номер: 01031-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 67 110 BGN 10.05.2018 17:30

  Доставка на специализирано оборудване за ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната…

  Предметът на поръчката е свързан с Доставка на специализирано оборудване за ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна”, при условия, в количества и с качество, в пълно съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация, част от Документацията за участие.

  Референтен номер: 00081-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки