×

Филтри:

Ключова дума: bg

1 - 5 от 15 поръчки

 • България 5 800 BGN 19.10.2018 17:30

  Публичност и визуализация на проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ с…

  Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: Публичност и визуализация на проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ с 2 обособени позиции.
  Обособена позиция № 1 – „Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ – печатни и промоционални материали“ и
  Обособена позиция № 2 – „Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ – публични събития и рекламни материали“,…

  Референтен номер: 00081-2018-0050
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 800 лв. 20.09.2018 17:00

  „Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по проект: „За моето бъдеще“ по Оперативна програма „Региони…

  „Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по проект: „За моето бъдеще“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-5.001-0018-C01, процедура на директно предоставяне № BG16RFОP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Струмяни 9 292 лв. 19.09.2018 17:00

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“.Обект на поръчката: Доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Източник на финансиране – Настоящата обществена поръчка се финансира, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН - BG05M9OP001-2.005-0047-C01 от дата 12.04.2017г по проект: "Активен живот" по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, по ОП РЧР 2014-2020 г.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кюстендил 26 197 лв. 20.09.2018 17:00

  „Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018…

  „Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018 г.” по проект № BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил", Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ардино 28 900 лв. 19.09.2018 17:00

  Избор на педиатър, акушер- гинеколог и стоматолог с цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на интегрирани социални услуги…

  Избор на педиатър, акушер- гинеколог и стоматолог с цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки