×

Филтри:

Ключова дума: bg

1 - 5 от 47 поръчки

 • България 500 000 BGN 15.07.2019 17:30

  „Извършване на текущи ремонти в помещения на Центровете за предоставяне на услуги по проект BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на текущи ремонти в помещения на Центровете за предоставяне на услуги по проект BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020“.
  Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с участника класиран на първо място за извършването на текущи ремонти в обекти, в които са разположени Центровете за заетост и социална подпомагане, представляващи ремонтни работи, възлагани с конкретните договори, които ще се изразяват основно, но не само, в следните работи: текущ ремонт на сгради; достъпна архитектурна среда; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; тенекеджийски работи; полагане на настилки; стъкларски работи; столарски…

  Референтен номер: 00422-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Сунгурларе 40 254 лв. 05.07.2019 17:00

  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на стоки, осъществявани чрез покупка, както и всички необходими предварителни…

  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на стоки, осъществявани чрез покупка, както и всички необходими предварителни дейности по реалната употреба на оборудването, като инсталиране, тестване, гаранционен и следгаранционен сервиз, във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.003-0030 C01 „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, разделени на две обособени позиции: -„Избор на изпълнител за доставка на компютърна техника и офис техника“;- „Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане на Фамилен център - кътове за игра и подобряване на средата за обучение в детските…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Горна Оряховица 1 104 лв. 01.07.2019 17:00

  „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ: BG16M1OP 002 – 5.002 – 0017 „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ…

  „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ: BG16M1OP 002 – 5.002 – 0017 „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020Г.“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 342 691 BGN 22.07.2019 16:30

  „ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪНШНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.007-0006 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ В НПЦБ…

  „ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪНШНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.007-0006 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2014-2020”.
  Дейности, предвидени за изпълнение в рамките на проекта:
  ? Дейности, свързани с изпълнение на договорите в обхвата на проекта – чрез участие в екипа за управление на проекта “Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“
  ? Дейности по осигуряване спазването на всички нормативни документи на ОП „Околна среда 2014 – 2020” и общите нормативни документи за изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС;

  Референтен номер: 00500-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 36 000 лв. 01.07.2019 17:15

  Извършване на ангажимент за договорени процедури (одит) за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по следните проекти:…

  Извършване на ангажимент за договорени процедури (одит) за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по следните проекти: Обособена позиция 1. Енергийна ефективност, включваща проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26, ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0004-C01 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“;Обособена позиция 2, включваща проект „Интегриран модел за управление на градската мобилност – етап 1“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020Обособена позиция 3, включваща проект: „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж. к. Меден рудник - етап II“Обособена позиция 4, включваща проекти “Изграждане…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки