1 - 5 от 42 поръчки

 • България 4 800 BGN 25.05.2018 17:00

  Охрана с помощта на СОТ в обекти на ТП „ДГС Радомир

  Предметът на обществената поръчка е охрана със СОТ (сигнално-охранителна техника) на сгради и съоръжения за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Радомир” съгласно Техническа спецификация (Приложение № 7).

  Референтен номер: 2724-2018-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 000 000 BGN 28.05.2018 17:30

  ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ВИК АКТИВИ, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА И ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

  Поръчката има за цел да се изготви оценка на всички ВиК активи, представляващи публична собственост, които се стопанисват, поддържат и експлоатират от ВиК оператори, съгласно Приложение № 1 на база на унифицирани Инструкции за оценка на публични ВиК активи („Инструкциите“, Приложение № 2). За всеки ВиКО на база на оценените активи следва да се онагледи възможното отражение върху цените на ВиК услугите в съответната обособена територия чрез разработването на варианти за включване в ценообразуването на амортизационни отчисления от оценените активи.

  Референтен номер: 00028-2018-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 135 833 BGN 22.05.2018 17:30

  „Анализ на прилагането на Наказателния кодекс и оценка на изпълнението на Концепцията за наказателната политика 2010-2014г.“ по проект: „Нова концепция…

  Предметът на поръчката включва извършване на три под-дейности: 1. Обективирана комплексна оценка на изпълнението на Концепцията за наказателната политика 2010-2014 г. (КНП) с прилагането на SWOT анализ, очертаващ в структурен план съществуващите силни и слаби страни, предимства и недостатъци на действащата материалноправна уредба в наказателната област и реализирането на заложените в КНП цели; 2. Детайлизирано системно изследване и оценка на прилагането на Наказателния кодекс (НК) с използването на широк инструментариум от аналитично-изследователски методи и поливалентни системни подходи, позволяващи задълбочено проучване на генерираната база данни, подбор и класификация на релевантната информация за формулиране на обоснована необходимост от актуализацията на акта по…

  Референтен номер: 00106-2018-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 923 BGN 10.05.2018 17:30

  „Мерки за информация и комуникация по проект „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система”.

  В изпълнение на дейността по проекта се предвиждат следните дейности: 1.Изработване на нагледни материали с цел осигуряване публичност на дейностите по проекта - 1 ролбанер, 2 постера; 2. Рекламна дейност - 200 рекламно-презентационни материали (100 химикалки и 100 тефтер-падове); 3.Организиране и провеждане на заключителна пресконференция; 4. Организиране изпращането на съобщения до медиите.
  При изпълнение на дейност „Мерки за информация и комуникация“, екипът за управление и изпълнение на проекта и избраният изпълнител ще се придържат към изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г. През периода на изпълнението на поръчката възложителят и…

  Референтен номер: 00106-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 780 BGN 28.05.2018 17:30

  “Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Русе”

  Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по:
  1. осигуряване на дневна физическа невъоръжена охрана на пунктове с пропускателен режим на административните сгради на ТП на НОИ-Русе, находящи се в гр.Русе на ул.“Асен Златаров“ № 26, ул.“Ангел Кънчев“ № 1 – приемна на партера на сградата и 3, 4, 5 и 6 етажи; в гр.Бяла, пл.“Екзарх Йосиф I“ № 8, ет.3 и в наето архивно помещение в самостоятелна сграда в гр.Русе, бул.“Трети март“ № 15;
  2. охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) извън работното време на служителите от физическата охрана (и през почивните дни) на ползваните административни сгради от ТП на НОИ-Русе,…

  Референтен номер: 00145-2018-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки