1 - 5 от 27 поръчки

 • България 325 000 BGN 20.02.2020 17:15

  „Изготвяне/актуализиране на формуляр за кандидатстване за финансиране на проект и анализ „разходи - ползи“/финансов анализ по четири обособени позиции“

  Обособена позиция 1 – „Изготвяне на формуляр за кандидатстване и актуализация на Анализ „разходи – ползи“ за проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: жп участък Перник - Радомир“;
  Обособена позиция 2 – „Актуализация на Формуляр за кандидатстване и Финансов анализ за проект „Модернизация за железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“;
  Обособена позиция 3 – „Актуализация на Формуляр за кандидатстване и Анализ „разходи – ползи“ за проект „Модернизация на железопътна линия София - Драгоман: жп участък Волуяк - Драгоман“;
  Обособена позиция 4 – „Изготвяне на формуляр за кандидатстване и Финансов анализ за проект „Възстановяване, ремонт…

  Референтен номер: 00233-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 42 050 лв. 28.01.2020 17:00

  „Изработване на стратегия и план за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион Добрич - Кълъраш“ в рамките на проект…

  „Изработване на стратегия и план за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион Добрич - Кълъраш“ в рамките на проект “Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич“(ROBG-415), договор № 28820/ 20.02.2019г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020г.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 39 500 BGN 06.02.2020 17:00

  „Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на шест обособени позиции”

  „Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на шест обособени позиции”:
  -позиция №1 – „Невъоръжена охрана на обект „Масивна сграда за стоматологична поликлиника”, находящ се на бул. „Русе” № 1, гр. Плевен, собств. на Общ.Плевен;
  -позиция № 2–Охрана със СОТ на 4 броя обекти"
  -позиция № 3–Охрана със СОТ на 5 броя обекти"
  -позиция №4-Охрана със СОТ на общ.обект „Склад с имущество ОМП–хим.склад”, находящ се в УПИ I, кв. 45, с. Мечка, Общ.Плевен;
  -позиция №5 - Охрана със СОТ на общ.обект „Приют за безстопанствени животни”, находящ се в местността „Комудара”, в землището на с. Къшин, Общ.Плевен;
  -позиция №6 - Охрана със СОТ на общински обект…

  Референтен номер: 00226-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 04.02.2020 16:30

  „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК-Сливен ООД, гр.Сливен“

  „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК-Сливен ООД, гр.Сливен“, която включва въоръжена физическа денонощна охрана и охрана с технически средства за сигурност на яз.”Асеновец”, хранителен водоем „Бункера”, хранителен водоем „Хамам баир”, Автобаза Сливен, ЦПС”Червенаково”, напорен водоем ”Крушаре”, бункерна помпена станция ”Гергевец- подем 1”, ЦПС ”Кермен”, помпена станция „Мечкарево-подем 1”, помпена станция „Мечкарево-подем 3”, помпена станция „Тунджа-подем 1”, хранителен водоем „Бършен”

  Референтен номер: 01075-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 03.02.2020 17:00

  ИНКАСИРАНЕ НА СУМИ ЗА ПОЛЗВАНИ ВиК УСЛУГИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД

  Предметът на поръчката включва инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на «Водоснабдяване-Дунав» ЕООД – Разград срещу възнаграждение /комисионна/, определена в процент или абсолютна сума. Изпълнителите събират от името на Възложителя суми за ВиК услуги от потребителите, които превеждат по неговата банкова сметка. Количества не могат да бъдат определени, поради спецификата на услугата.

  Референтен номер: 00459-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки