1 - 5 от 32 поръчки

 • гр. Благоевград 18 881 лв. 27.09.2018 17:00

  "Отпечатване на материали по европейски проекти“ - по Обособена позиция № 1 - „Отпечатване на туристически пътеводител по проект „Improving…

  "Отпечатване на материали по европейски проекти“ - по Обособена позиция № 1 - „Отпечатване на туристически пътеводител по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020“”; по Обособена позиция № 2 – „Отпечатване на научен сборник по проект: "Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Еxecutive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation" по програма INTERREG GREECE – BULGARIA 2014-2020; по Обособена позиция № 3 - Изработване на плакат по…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 35 833 BGN 18.10.2018 17:30

  „Дейности за информация и публичност по проект „Знания за Натура 2000“ с две обособени позиции

  Настоящата поръчка обхваща дейности по информация и публичност по проект„Знания за Натура 2000“,чрез осигуряване на максимално информационно покритие на регионално и национално ниво за конкретните предстоящи дейности по проекта,осигуряване на информация и публичност за финансовия принос на ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие и ОП „Околна среда2014-2020г.”за реализацията на проекта,осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за идентифицираните целеви групи и цялата общественост,осигуряване на прозрачност на процеса на реализация на проекта.Услугата предмет на поръчката е съгласно Техническата спецификация и включва организация и провеждане на откриваща и закриваща пресконференция,подготовка и производство на прескит за журналисти,подготовка и разпространение на прессъбщения,доставка…

  Референтен номер: 00258-2018-0031
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 800 BGN 19.10.2018 17:30

  Публичност и визуализация на проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ с…

  Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: Публичност и визуализация на проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ с 2 обособени позиции.
  Обособена позиция № 1 – „Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ – печатни и промоционални материали“ и
  Обособена позиция № 2 – „Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ – публични събития и рекламни материали“,…

  Референтен номер: 00081-2018-0050
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 22.10.2018 17:30

  „РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО) И ЗА РЕДА И НАЧИНА…

  В обхвата на Услугите са включени следните основни дейности:
  1. Дейност 1: Предварителен анализ и оценка;
  2. Дейност 2 - Разработване на образци по чл. 4 ЗУО;
  3. Дейност 3 - Разработване на концепция за промишлена симбиоза;
  4. Дейност 4 - Изготвяне на окончателен доклад и организиране на семинар за заинтересованите страни за представяне на резултатите от проекта.

  Референтен номер: 00258-2018-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 160 000 BGN 23.10.2018 16:30

  Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с помощта на сигнално-известителна техника, собственост на Възложителя в обекти на ИПАЗР…

  “Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с помощта на сигнално-известителна техника, собственост на Възложителя в обекти на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" която включва физическа денонощна невъоръжена охрана и охрана с технически средства за сигурност на обекти на Института в гр.София, улица „Шосе Банкя” №3 и №7 и в гр.Костинброд, улица „Панайот Волов” №35

  Референтен номер: 1111-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки