11 - 15 от 38 поръчки

 • гр. София 20 000 лв. 28.01.2019 17:30

  Предметът на настоящата обществена поръчка е извършването на цялостна оценка на въздействието на проект на Правилник за прилагане на Закона…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е извършването на цялостна оценка на въздействието на проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания и на проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания. С влизането в сила на Закона за хора с увреждания, възникна необходимостта от изготвяне и приемане на двата подзаконови нормативни акта в срок до 31.03.2019 г. Задължението за извършване на оценка на въздействието на нормативните актове е законовоопределено задължение, въведено с чл. 18а от Закона за нормативните актове, съгласно който при изработването на проект на нормативен акт се…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Котел 52 800 лв. 25.01.2019 17:00

  Консултантски услуги, свързани с управлението на ДБФП № 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г. за проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни…

  Консултантски услуги, свързани с управлението на ДБФП № 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г. за проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел". С изпълнението на поръчката се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на ДБФП по проекта на Община Котел.Предметът на поръчката включва: 1. Правни услуги, свързани с подготовка на 4 (четири) тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности по проекта и с оформяне и сключване на договорите за тях. Правна помощ, свързана с провеждане на процедурите.2. Консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, включително изготвяне на…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 43 998 лв. 25.01.2019 17:00

  „Изготвяне и отпечатване на информационни материали и дейности, свързани с публичността” по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното…

  „Изготвяне и отпечатване на информационни материали и дейности, свързани с публичността” по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” с акроним ACT SOCIAL, договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017 по Втора покана на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изготвяне и отпечатване на информационни материали“;Обособена позиция № 2: „Дейности, свързани с публичността“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 49 525 BGN 21.02.2019 17:00

  „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация на проекти финансирани от Европейския съюз по обособени позиции“

  Настоящата поръчка се възлага в изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. Дейностите са свързани с изпълнение на мерки за осигуряване на информация, комуникация съгласно задължителните изисквания в „Единен наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“ за проектите по ОПРР. За проектите финансирани по програмите за териториално сътрудничество се спазват изискванията посочени в „Наръчник за информация и публичност за партньори по проекти, финансирани по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V–A Гърция – България 2014 – 2020“. В…

  Референтен номер: 00211-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 118 236 BGN 11.02.2019 17:30

  „Организиране и провеждане на специализирано обучение за органите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото…

  „Организиране и провеждане на специализирани обучения на експертите от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за прилагане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ по обособени позиции састо следва: обособена позиция №1 "Специализирано двудневно обучение на тема: „Разследване и защита в интерактивна среда“ и обособена позиция №2 "Специализирано двудневно обучение на тема: „Нормативна рамка, практика и юриспруденция“.

  Референтен номер: 05659-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки