11 - 15 от 39 поръчки

 • гр. София 50 000 лв. 21.11.2018 17:00

  Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на финансовите отчети на ДП РВД за 2018 г., съставени по международните…

  Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на финансовите отчети на ДП РВД за 2018 г., съставени по международните стандарти за финансово отчитане, по Закона за независимия финансов одит и проверка на финансови отчети на разходи, извършени по проекти, финансирани от Европейската комисия.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.12.2018 17:00

  Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции

  Предмет на настоящата обществена поръчка е инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, срещу възнаграждение /комисионна/, определена в процент или по скала. Изпълнителите събират сумите за ВиК услуги от името на възложителя, след което превеждат събраните суми по негова банкова сметка. Поръчката е разделена на следните обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на изпълнителя.
  Обособена позиция № 2: Инкасиране на суми за В и К услуги, чрез магнитни карти на изпълнителя.
  Обособена позиция…

  Референтен номер: 00606-2018-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 119 650 BGN 07.12.2018 17:30

  „Организиране и провеждане на обучения по три основни специализирани курса Cisco“

  Предмет на поръчката: „Организиране и провеждане на обучения по три основни специализирани курса Cisco“ по проект БФП-BG05SFOP001-2.006-0013 „Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията,свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация, Оперативна програма „Добро управление” 2014–2020.Обществената поръчка включва следните поддейности:
  1.Поддейност 1–Организиране и провеждане на обучение Cisco® Implementing Cisco® IP Routing v2.0 (ROUTE) за 17 служители от д-я КИИ на ДАЕУ.
  2.Поддейност 2-Организиране и провеждане на обучение Cisco® Implementing Cisco® Switched Networks v2.0 (SWITCH) за 17 служители от д-я КИИ на…

  Референтен номер: 5397-2018-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 270 000 BGN 10.12.2018 17:30

  Логистика при реализиране на дейности по организация и провеждане на раб.срещи,семинари и обучения по проекти,изп. от д-я НФ на МФ…

  Обществената поръчка обхваща избор на изпълнители за осигуряване на логистика при реализиране на дейности по организация и провеждане на работни срещи,семинари и обучения по проекти, изпълнявани от д-я НФ на МФ в качеството си на СО по ОП, съфинансирани от ЕСИФ и на СО по ФМ на ЕИП и НФМ, при следните обособени позиции:
  Обособена позиция 1: „Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на работни срещи, семинари и обучения на Сертифициращия орган по оперативните програми“ - 16 бр., с участници в 1 бр. до 50 човека.
  Обособена позиция 2: „Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и…

  Референтен номер: 00210-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 55 833 BGN 17.12.2018 17:30

  „Осигуряване на консултантски услуги по изпълнението на проект „Реконструкция рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000…

  Община Ботевград възнамерява да възложи управлението на проект: „Реконструкция рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“ финанасиран по договор за БФП № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018г. по Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 год., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
  Избраният изпълнител ще участва в екипа за управление на проекта с трима експерти: „Юрист“, „Държавни помощи“ и „Мониторинг и докладване по проекта“.
  Отговорностите на експертите са подробно описани в обявлението и техническите спецификации.

  Референтен номер: 257-2018-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки