36 - 38 от 38 поръчки

 • България 1 905 000 BGN 31.01.2019 17:30

  „Предоставяне на услуги за осигуряване на портиери за осъществяване на пропускателния режим в обектите на НЗОК на територията на страната“

  Обхватът на поръчката включва следните основни дейности:
  Дейност 1 - Провеждане на процедура за подбор на портиери в обектите на НЗОК на територията на страната;
  Дейност 2 - Цялостно администриране на трудово-правните взаимоотношения с наетите на трудов договор портиери.
  Дейностите следва да бъдат изпълнени след заявка за всяко едно лице от страна на Възложителя в зависимост от неговите потребности за максимален брой от 66 портиери за обектите на Възложителя посочени в т. 2 от Техническата спецификация. В обектите на Възложителя, на местата където е по 1 портиер, както и единия от 3 -мата портиери в СЗОК/РЗОК, ще бъдат на едносменен режим на работа…

  Референтен номер: 00207-2018-0143
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 962 190 BGN 24.01.2019 17:30

  „Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на МОН и проекти”

  Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на услуга с предмет „Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на МОН и проекти”. Изработката ще бъде реализирана с изходни материали, представени от възложителя на магнитен носител, с предпечатни и печатни средства на изпълнителя. В случаите, когато печатът се предшества от предпечат, проектът следва да се одобри от възложителя преди да бъде отпечатан. При изпълнение на обществената поръчка материалите, заявени от проекти/програми, по които МОН е бенефициент, трябва да отговарят на изискванията за визуална идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране. Всички изработени и доставени артикули подлежат на задължително брандиране съгласно правилата за…

  Референтен номер: 00165-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 93 173 BGN 28.01.2019 17:30

  „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“ в обособени позиции, съгласно т. II.1.4.

  Организиране и провеждане на обучения по проект BG05SFOP001-2.006-0037 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“, разделена на обособ. позиции:Обособена позиция 1: „Провеждане на обучение в областта на статистическите методи и иконометрични модели за анализ на данни“;Обособена позиция 2: „Логистично осигуряване на обучителен семинар за споделяне на опит и добри практики на тема: „Ред за подготовка и проверка на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи и електронни услуги“;Обособена позиция 3: „Провеждане на обучение в областта на осигуряване на качество на софтуера (Software Quality Assurance)“;Обособена позиция 4: „Провеждане…

  Референтен номер: 5397-2018-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки