31 - 34 от 34 поръчки

 • България 153 000 BGN 26.06.2019 16:30

  Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД/ на…

  Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност на обекти на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, обслужване и поддръжка на охранителни системи собственост на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД.

  Референтен номер: 00010-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 085 BGN 01.07.2019 17:30

  „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация на проект „Актуализиране на програма за качеството на атмосферния въздух на община…

  ННастоящата поръчка се възлага в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Дейностите са свързани с изпълнение на мерки за осигуряване на информация, комуникация съгласно задължителните изисквания в „Единен наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“ и в Насоките за информация и комуникация на проекти финансирани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. В резултат от изпълнението на дейността следва да се постигне широка обществена осведоменост за изпълнението на проекта, изпълняван от Община Хасково, на техните дейности, цели и резултати, както и информация относно предоставената безвъзмездна помощ и…

  Референтен номер: 00211-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 26.06.2019 17:30

  „Провеждане на проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните…

  Провеждане на проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд на наетите лица и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните лица и изготвяне на аналитичен доклад. Докладът следва да включва анализ и изводи от проведеното анкетно проучване и фокус групи и изводи и препоръки за повишаване на доходите от труд и увеличаване на предлагането на труд чрез активиране и интегриране на икономически неактивните и продължително безработните лица на пазара на труда.

  Референтен номер: 00422-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 224 727 BGN 01.07.2019 17:30

  „Избор на изпълнители за осигуряване на логистика, организация и провеждане на обучения във връзка с повишаване на компетентността на персонала…

  Организация и провеждане на обучения по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Запознаване на служителите с последните тенденции за международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуид и практическо обучение на персонала за разработване на бюджет за неопределеност при калибриране на разходомери за газ“, финансирана от ОПДУ;
  Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Калибриране на средства за измерване на магнитни величини – оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността“, финансирана от…

  Референтен номер: 01200-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки