×

Филтри:

Сектор: Други услуги

1 - 5 от 64 поръчки

 • гр. Пловдив 34 000 лв. 31.01.2019 16:00

  ДОСТАВКА НА ЗАКУСКА, МЛЯКО, ЗЕЛЕНЧУЦИ И/ИЛИ ПЛОДОВЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС, СЪГЛАСНО…

  ДОСТАВКА НА ЗАКУСКА, МЛЯКО, ЗЕЛЕНЧУЦИ И/ИЛИ ПЛОДОВЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС, СЪГЛАСНО ПМС № 308/20.12.2010Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ”, ГР. ПЛОВДИВ.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 26 000 лв. 30.01.2019 17:30

  „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа“

  „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 60 000 лв. 29.01.2019 17:30

  1.Предмет на обществената поръчка: „Абонаментно обслужване на системите за пожароизвестяване и пожарооповестяване, инсталирани в сградите на НДК, за срок от…

  1.Предмет на обществената поръчка: „Абонаментно обслужване на системите за пожароизвестяване и пожарооповестяване, инсталирани в сградите на НДК, за срок от 12 (дванадесет) месеца”:1.1 Ежемесечнамесечна профилактика - преглед, тестване на експлоатационната годност на всички компоненти на системите в съответствие с Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и действащото към момента законодателство, както и съгласно експлоатационни предписания на производителя на оборудването; 1.3 Ремонт, доставка, монтаж и въвеждане в експолатация на всеки компонент (елемент, част, устройство) в съответния обхват (брой точки на системата, съгласно Техническото задание, при поискване от Възложителя;1.4 Доставка на всички…

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 128 200 BGN 27.02.2019 16:30

  „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на медицинска апаратура”

  Поръчката включва дейности по профилактични прегледи на апаратите, включени в съответната обособена позиция, както и отстраняване на повреди, възникнали в хода на работата на съответния апарат. Максималните срокове за отзоваване на сервизните специалисти при авария/повреда на апаратите, включени в съответната обособена позиция са посочени в раздел VІІ, т.7.5 «Методика за оценка на предложенията» от Общите условия за провеждане на процедурата. За техника, която към момента на подписване на договора е с фабрична гаранция изпълнението на поръчката е в сила от датата на изтичането и.

  Референтен номер: 00301-2019-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 260 000 BGN 18.02.2019 17:00

  „Предоставяне на делекосъобщителни услуги за нуждите на БТА“

  „Предоставяне на делекосъобщителни услуги за нуждите на БТА“ в две обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас “GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на БТА” - Ползваните от БТА служебни 180 SIM-карти трябва да бъдат обособени в бизнес-група с безплатни и неограничени разговори в нея
  Обособена позиция № 2 „Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за 41 бр. обикновени аналогови телефонни поста (POTS) и 1 брой SIP 30 по обекти на БТА, за пренос на глас в реално време, за осъществяване на национални и международни разговори, както в…

  Референтен номер: 00615-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки