×

Филтри:

Сектор: Други услуги

86 - 90 от 99 поръчки

 • България 6 000 BGN 15.11.2018 17:00

  Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS…

  Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извършва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от подписването на договора услуги по поддръжка на офис техниката на ТП ДГС Казанлък по предмет и обем съгласно Техническата спецификация на поръчката, част от документацията за участие, публикувана на профила на Купувача.Поддръжката обхваща компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други.
  Видове дейности : Хардуерни услуги за настолен компютър, Хардуерни услуги за преносим компютър, Периферни устройства, Софтуерни услуги за настолни и преносими компютри.
  Избраният изпълнител ще доставя с предложена от него търговска…

  Референтен номер: 02716-2018-0156
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 16.11.2018 17:30

  „Осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности”

  Изпълнителят следва да осъществява въздушен превоз на товарни пратки (вкл. дипломатически пратки и документални пратки, както и превоз на личен не придружаван багаж на служители на МВнР до цената на 200 кг. самолетно карго, съгласно чл. 11, ал. 8 от Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление на Министерски съвет № 188 от 01.08.2008 г.) от и до гр. София по дестинациите, определени от Възложителя, и в рамките на максималните срокове, посочени в Таблица № 1 от Техническата спецификация на документацията: Списък на дестинациите и сроковете за извършване на въздушен превоз на товарни пратки– от и до…

  Референтен номер: 00105-2018-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12 000 BGN 15.11.2018 17:00

  ,,Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, за срок от 24 месеца

  ,,Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, собственост на възложителя за срок от 24 месеца.МПС-ва са описани в Техническа спецификация приложима към документацията за откриване на процедура

  Референтен номер: 02724-2018-0092
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 490 000 BGN 19.11.2018 17:30

  „Доставка на резервни части и извънгаранционно обслужване на моторните превозни средства, собственост на централно управление и клоновете на „Напоителни системи”…

  Във връзка с необходимостта от поддръжка и безопасна експлоатация на моторните превозни средства, собственост на централно управление и клоновете на „Напоителни системи” ЕАД, се стартира настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуга по извънгаранционно обслужване и доставка на резервни части за моторните превозни средства на дружеството.
  В Техническата спецификация (Приложение №1) към документацията, се съдържа подробна информация за техническите изисквания за изпълнение на предмета на поръчката, както и вида и обема на необходимите доставки и услуги за МПС.
  Моторни превозни средства в гаранционен срок и услуги, които са свързани със застрахователни събития (отстраняване на щети по застраховка „Автокаско”)…

  Референтен номер: 02023-2018-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 BGN 21.01.2019 17:00

  „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“

  Поддръжката, ремонтът и осигуряването на резервни части включва: оглед, диагностика, почистване при необходимост и други действия с цел поддържане техниката в изправност и годност за експлоатация, отстраняване на повреди, а при необходимост и подмяна на дефектирала част на офис техниката, описана в Техническите спецификации от документацията за участие.

  Референтен номер: 00145-2018-0176
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки