×

Филтри:

Сектор: Други услуги

91 - 95 от 99 поръчки

 • България 15 000 BGN 15.11.2018 16:30

  Ремонт на пристройка към административна сграда на ТП ДГС Своге, с адрес: гр.Своге, ул.Звънче 2.

  В рамките на настоящата ОП, изпълнителят е необходимо да извърши следните неизчерпателно изброени СМР: Монтаж на покривна конструкция, демонтаж на керемиди 130 кв.м.,монтаж на столици и попове-150 л.м., монтаж на ребра от иглолистни греди-220 л.м., монтаж на дъсчена обшивка под керемиди-130 кв.м., монтаж на хидроизолация от един пласт дифузно фолио-130 кв.м., монтаж на контра летви-220 л.м.,монтаж на летви от оглолистен материал-390 л.м., монтаж на керемиди-130 кв.м., монтаж на капаци и подмазване-39 бр., монтаж на улуци-26 бр, монтаж на водостоци-9 л.м.,монтаж на дървена ламперия на стрехи- и лакиране-23 кв.м., монтаж на челни дъски- и лакиране-36 л.м., мазилка-12 кв.м., боядисване с фасаген-50…

  Референтен номер: 2709-2018-0060
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 10.12.2018 16:00

  „Извършване на услуги по обслужване, поддръжка и ремонт на извънгаранционни автомобили, ползвани от Център за спешна медицинска помощ – Бургас”

  Обществената поръчка е за възлагане извършването на услуги по ремонт на ползваните от ЦСМП–Бургас извънгаранционни автомобили, услуги по извършване на периодично техническо обслужване, небходимите за поддръжката и ремонта на автомобилите заваръчни услуги, услуги по извършване на годишен технически преглед на автомобилите, извършване на необходимите доставки на части за автомобилите. Видовете услуги и доставки, прогнозни количества, са посочени в техническата спецификация–част от документацията за поръчката. Услугите и доставките следва да се извършват в съответствие с посочените в документацията за поръчката срокове, условия, изисквания.Подробна информация и описание, предмет и обхват на поръчката, количество/обем, място, срок за изпълнение, условия, изисквания, указания, в т.ч.…

  Референтен номер: 00181-2018-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 190 000 BGN 13.11.2018 17:00

  „Периодично техническо обслужване на моторни превозни средства, собственост на Община Враца, включващо профилактика, ремонт, поддръжка........... - продължава в т.ІІ.1.4) Кратко…

  Продължение от II.1.1) Наименование: ........подмяна на резервни части, материали, консумативи, годишен технически преглед и други услуги - по четири обособени позиции“.
  Предметът на обществената поръчка, включва предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо профилактика, ремонт, поддръжка, подмяна на резервни части, материали, консумативи, годишен технически преглед и други услуги.

  Референтен номер: 00814-2018-0038
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 620 000 BGN 13.11.2018 16:00

  Предоставяне на услуги от оператори на фиксирани и подвижни (мобилни) обществени далекосъобщителни телефонни мрежи

  Предоставяне на услуги от оператори на фиксирани и подвижни (мобилни) обществени далекосъобщителни телефонни мрежи за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - гр. Пловдив

  Референтен номер: 325-2018-0023
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 120 000 BGN 15.11.2018 17:30

  Поддръжка и обслужване на климатици и ОВК инсталации“ в две обособени позиции:

  Поддръжка и обслужване на климатици и ОВК инсталации в две обособени позиции:
  Обособена позиция №1:Извънгаранционна поддръжка и обслужване на климатици със съдържание на охладителен агент до 3 кг., включва извънгаранционна поддръжка и обслужване, дейности по поддръжката в изправност на климатици, годишен профилактичен преглед, профилактика след получаване на заявка от Възложителя, текущ/авариен ремонт и подмяна на резервни части.
  Обособена позиция №2:Абонаментно поддържане и обслужване на ОВК и климатични системи със съдържание на охладителен агент над 3 кг. включва извършването на дейности по поддръжката в изправност на ОВК и климатични системи, както следва: абонаментно поддържане, ежеседмични, ежемесечни, шестмесечни и годишни профилактични прегледи, профилактика след…

  Референтен номер: 00087-2018-0132
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки