×

Филтри:

Сектор: Други услуги

6 - 10 от 130 поръчки

 • гр. Русе 42 000 лв. 26.02.2018 17:00

  „Изпитвания на вода за питейно – битови цели от водопроводната мрежа на „ВиК“ ООД – Русе в три групи: Група…

  „Изпитвания на вода за питейно – битови цели от водопроводната мрежа на „ВиК“ ООД – Русе в три групи: Група 1 – Метали и неметали; Група 2 - Органични вещества; Група 3 - Радиологични показатели”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ихтиман 62 500 лв. 26.02.2018 17:00

  „Услуги на туроператори и на туристически агенции, във връзка с провеждане на събития с две обособени позиции“

  „Услуги на туроператори и на туристически агенции, във връзка с провеждане на събития с две обособени позиции“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 22.03.2018 16:00

  Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване

  Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно техническа спецификация, по четири обособени позиции.

  Референтен номер: 00243-2018-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 49 000 BGN 22.03.2018 17:30

  „Абонаментна поддръжка и услуги по ремонт и поддържане на видеосистеми за Митница Столична и Митница Русе”

  Предметът на поръчката, в това число и на всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
  • абонаментна поддръжка на системите за видеонаблюдение;
  • опция, която включва дейността ремонт/подмяна на системите за видеонаблюдение, демонтаж, доставка и монтаж на резервни части/компоненти (при необходимост).
  Когато в предмета на поръчка възложителят е предвидил „опция“, то предлагане на такава опция в офертата на участника е задължително. В случай че е предложил опцията в офертата си, изпълнителят няма право да се отказва от изпълнението й, нито да променя условията за нейното изпълнение до изтичане на срока за използването й. Опцията се включва в обхвата на договора,…

  Референтен номер: 00334-2018-0006
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 416 667 BGN 27.03.2018 17:30

  Предоставяне на услуги за изпращане на кратки текстови съобщения (SMS) на абонати на български мобилни телекомуникационни оператори” по проект BG05M9OP001-1.017-001-C01…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги за изпращане на кратки текстови съобщения на абонати на българските мобилни телекомуникационни оператори.

  Референтен номер: 00311-2018-0009
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки