×

Филтри:

Сектор: Други услуги

6 - 10 от 115 поръчки

 • гр. Благоевград 33 534 лв. 29.07.2019 17:30

  „Информиране и повишаване осведомеността на обществеността относно концепцията за Социално предприемачество и биоразградими опадъци“, във връзка с реализацията на проект…

  „Информиране и повишаване осведомеността на обществеността относно концепцията за Социално предприемачество и биоразградими опадъци“, във връзка с реализацията на проект „Зелена заетост при управлението на биоразградими отпадъци“ (Green_Crew), по Приоритетна ос 4: „Социално включване в трансграничната зона”, Тематична цел 09: Насърчаване на социалното включване, борбата с бедността и всякакъв вид дискриминация, Инвестиционен приоритет 9c: Осигуряване на подкрепа за социални предприятия, Специфична цел 9: Разширяване на социалното предприемачество в трансграничната зона, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България” 2014-2020 г.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 190 000 BGN 06.08.2019 16:00

  „Предоставяне на обществена телевизионна услуга за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури.”

  „Предоставяне на обществена телевизионна услуга за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури.”

  Референтен номер: 00085-2019-0036
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.08.2019 16:00

  Доставка и подмяна на 8 броя операторски панела за топкоочистващи системи на блокове 1 и 2

  Доставка и подмяна на 8 броя операторски панела за топкоочистващи системи на блокове 1 и 2, съгласно Техническо задание - Приложение 1.

  Референтен номер: 00246-2019-0071
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 179 113 BGN 07.08.2019 16:00

  Приготвяне и доставка на храна по диети за пациенти, хоспитализирани в КОЦ - Русе ЕООД

  Предметът на обществената поръчка включва: 1. Ежедневно приготвяне на храна по диети за пациенти, хоспитализирани в КОЦ - Русе ЕООД, съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения, изд.1984 г. на МЗ , а именно: Диета № 1а; Диета № 1б; Диета № 9; Диета № 15, при спазване физиологичните норми за хранене на населението, определени в Наредба № 1 от 22.01.2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2018 г. 2. Доставка на приготвената болнична храна с транспортни термофорни съдове, ежедневно, три…

  Референтен номер: 00281-2019-0006
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.08.2019 16:30

  „Абонаментно обслужване и поддържане на СОТ, системи за видеонаблюдение и периметрови охрани в обекти на МЕР София град“.

  Настоящата поръчка включва: абонаментно обслужване и поддържане на СОТ, системи за видеонаблюдение и периметрови охрани в обекти на МЕР София град.

  Референтен номер: 01379-2019-0132
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки