×

Филтри:

Сектор: Енергетика

1 - 5 от 55 поръчки

 • гр. Златарица 68 000 лв. 25.01.2019 17:00

  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община…

  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Златарица“.

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 72 000 BGN 12.02.2019 16:30

  Доставка на ел. енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обекти на Възложителя от търговец…

  Доставка на електрическа енергия със средно напрежение се извършава за обекти сгради А, Б, В, Г и Е на Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София. Обществената поръчка е със срок на изпълнение 12 месеца / 1 година/ от датата на потвърждение на първия график за доставка на нетна активна електрическа енергия.Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се доставя за срока на договора, определено на база консумираната енергия през предходната 2018г., възлиза на 636 MWh (средно напрежение).

  Референтен номер: 00891-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 100 000 BGN 22.02.2019 17:30

  „Покупка на горива – бензин А – 95Н, дизелово гориво и пропан бутан, чрез система за зареждане при условия на…

  Предметът на поръчката обхваща дейност по доставка чрез покупка на течни горива - бензин А – 95Н, дизелово гориво и пропан бутан за задоволяване нуждите на автомобилния парк на общинска администрация и второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и извънбюджетни средства в Община Разград, чрез карти за безналично плащане от търговски обекти (бензиностанции) на изпълнителя, разположени на територията на Република България.
  Изпълнителят е задължен веднъж месечно да представя подробна разпечатка/извлечение за зарежданията на всяко МПС по дни, часове, количество, вид и стойност на заредените горива и отчети за извършените доставки и транзакции през предходния период, като същите се представят на…

  Референтен номер: 00338-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 650 000 BGN 25.02.2019 16:30

  "Доставка на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение за нуждите на Технически университет - Варна от координатор…

  Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси, за нуждите на Технически университет – Варна.

  Референтен номер: 00966-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 91 572 BGN 11.02.2019 17:00

  „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“

  Предмет на настоящата процедура е „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“ и включва: доставка на електрическа енергия за всички общински обекти на територията на общината, включително и за второстепенните разпоредители, включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови графици от координатора на балансиращата група, отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя.

  Референтен номер: 00470-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки