×

Филтри:

Сектор: Енергетика

1 - 5 от 25 поръчки

 • гр. Априлци 46 500 лв. 04.06.2018 16:30

  Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Априлци, по свободно договорени цени и участие в…

  Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Априлци, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.06.2018 17:00

  Вътрешнотръбна инспекция на участък от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД с външен диаметър DN 1000 (40“) и дължина 62 км

  Вътрешнотръбна инспекция на участък от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД с външен диаметър DN 1000 (40“) на последните 62 км от участъка между очистно съоръжение (ОС) „Исакча“ и очистно съоръжение (ОС) „Вълчи Дол“, експлоатирани от „Булгартрансгаз“ ЕАД, с интелигентно бутало за определяне аномалии в геометрията на газопровода и с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, снабдено със система за контрол на скоростта, която включва изпълнение на задачи, както следва: Задача 1 - Извършване на мобилизация, полеви инспекции, полеви доклади и предварителен доклад; Задача 2 - Изготвяне на доклади за участъка; Задача 3 - Извършване на обучение, както…

  Референтен номер: 01351-2018-0026
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ябланица 44 365 лв. 30.05.2018 17:00

  Зареждане на служебните автомобили на община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции:Обособена позиция 1 –…

  Зареждане на служебните автомобили на община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Доставка на Бензин А95 Н, Обособена позиция 2 – Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 – Доставка на Пропан-бутан

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 142 799 BGN 14.06.2018 17:00

  Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и…

  Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Две могили по приложен списък и ползватели“ и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл.92, чл.96а, чл.100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение.

  Референтен номер: 00621-2018-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.06.2018 17:00

  Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ЕАД, гр. Бургас за…

  Доставка чрез покупка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕАД гр. Бургас за период от 1 година. Доставката е за 21 (двадесет и един) обекта (30 бр. измервателни точки) за периода от 01.09.2018 год. до 31.08.2019 год., съгласно ЗЕ, ПТЕЕ и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Възложителят ще участва на свободния пазар на електрическа енергия като непряк член на балансираща група.

  Референтен номер: 00571-2018-0009
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки