×

Филтри:

Сектор: Енергетика

46 - 50 от 55 поръчки

 • България 30 000 BGN 30.01.2019 17:00

  „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-…

  Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
  1.Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.
  2.Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
  3.Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на…

  Референтен номер: 00207-2018-0140
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.02.2019 16:30

  „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител - координатор на стандартна балансираща група за ниво средно и ниско напрежение…

  Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група. Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), както и поемане на разходите за небаланси за 163 обекта на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, разделени по ниво на напрежение на присъединяване, съгласно раздел XI. Техническа спецификация от документацията.

  Референтен номер: 05374-2018-0008
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 291 000 BGN 05.02.2019 16:00

  Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции

  „Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено, Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 3 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх и Обособена позиция № 4 – Доставка на природен газ - метан за битовите нужди на ДВУИ…

  Референтен номер: 01008-2018-0017
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 180 000 BGN 24.01.2019 16:30

  „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група”

  Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора, а в случаите, когато договора изтече преди завършване на нова процедура за доставки на нетна електрическа енергия, неговият срок се удължава до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца. Мястото за изпълнение на поръчката е: гр. София, 1431, адрес: бул. „Пенчо Славейков” № 52А, УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.

  Референтен номер: 00010-2018-0021
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 160 000 BGN 25.01.2019 16:00

  Доставка на електрическа енергия за срок от 12 месеца

  Доставка на нетна електрическа енергия - ниско напрежение, от координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца. Доставката ще се извършва до три броя измервателни точки, за всеки от трите самостоятелно обособени обекти на Възложителя, намиращи се на един и същи адрес на изпълнение на поръчката. Прогнозно количество - 800 000 кВтч.

  Референтен номер: 00232-2018-0014
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки