×

Филтри:

Сектор: Енергетика

51 - 55 от 55 поръчки

 • България 3 000 000 BGN 24.01.2019 17:30

  „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Варна“

  При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и съгласно Техническа спецификация неразделна част от настоящата документация.
  В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за участие,…

  Референтен номер: 00081-2018-0084
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29 167 BGN 24.01.2019 17:00

  Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Шумен

  1. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
  1.1. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 от Технич. изисквания и спецификации.
  1.2. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.
  1.3. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
  1.4. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване…

  Референтен номер: 00207-2018-0137
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 180 000 BGN 29.01.2019 17:00

  "Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на „МБАЛ-Самоков”ЕООД“

  Предметът на поръчката обхваща: Доставка на догов.те кол.ва елек. енергия в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ. Участие на Въз.ля в пазара на бал. енергия, като непряк член на стандартна бал. група с коорд.р ИЗ/ЛЯ, без ВЪЗ/ЛЯ да заплаща такса за участие. Рег.я на Въз.ля на своб.я пазар на електр.енергия, съгласно дейст.те към момента ПТЕЕ така, че да осигури изпъл.то на наст.я договор по проц.та.Изготвяне на дн.те почас. Товар. графици за периода на изп.е на договора. Този дн. график ще бъде общ вид на очак.я час. Енерг. товар. Днев.ят график обхваща 24 часа, зап. от 00:00 ч. до 24:00 ч. за…

  Референтен номер: 505-2018-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 000 BGN 29.01.2019 17:00

  Избор надоставчик наактивнанетнаелектрическаенергия и координатор набалансиращагрупа заниско напрежениезануждите на РЗОК-Кърджали

  Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на РЗОК - Кърджали, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя.Изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за нуждите на Възложителя, за денонощие, за месец и за целия период на договора. За срока на договора Възложителят има право да присъединява нови обекти и/или отделя…

  Референтен номер: 207-2018-0133
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 000 BGN 25.01.2019 17:30

  „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-…

  Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
  1.Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обекта на Възложителя за смяна на доставчика на елекроенергия.
  2.Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
  3.Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и…

  Референтен номер: 00207-2018-0128
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки