×

Филтри:

Сектор: Енергетика

31 - 33 от 33 поръчки

 • България 07.05.2019 16:30

  Доставка на ТЗУ за мобилна акумулаторна батерия за група АБ и ТИ към МЕР Варна

  Поръчката е за доставка на ТЗУ за мобилна акумулаторна батерия за група АБ и ТИ към МЕР Варна

  Референтен номер: 01379-2019-0041
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18 000 BGN 23.04.2019 17:00

  Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП "ДГС…

  Процедурата включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за 1 обект на ТП „ДГС – Борино”, който следва да е на либерализиран пазар, присъединен към мрежата на ниско напрежение с обща консумация за период от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. в размер на 17.10512 MWh. Изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, като участник (непряк член) в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса за участие. Да осигури прогнозиране на потреблението на Възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление. Да осигури без допълнително…

  Референтен номер: 02718-2019-0036
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 787 340 BGN 23.04.2019 16:00

  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр.…

  Поръчката включва доставка на електрическа енергия за обектите на лечебното заведение за срок от 12 месеца, с възможност за удължаване (подновяване) до сключването на нов договор по реда на ЗОП, но не повече от 12 месеца.

  Референтен номер: 00325-2019-0009
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки