×

Филтри:

Сектор: Енергетика

56 - 59 от 59 поръчки

 • България 49 200 BGN 20.11.2019 17:00

  ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕНЕРГИЯ /ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ/ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24…

  ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕНЕРГИЯ /ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ/ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

  Референтен номер: 02716-2019-0135
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 47 500 BGN 19.11.2019 17:00

  „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП…

  Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електроенергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за обект Административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към Енергийния Системен Оператор (ЕСО) ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на свободния пазар за електроенергия от страна на Възложителя.
  Мястото за изпълнение на поръчката е административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали с адрес: гр. Кърджали, ул.…

  Референтен номер: 00145-2019-0158
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 452 675 BGN 18.11.2019 17:00

  „Избор на доставчик на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на…

  Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществявана чрез покупка на активна ел.енергия на ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група от търговец на ел.енергия. Обществената поръчка включва:
  - изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на ел.енергия и извършване на пълната процедура по регистрацията;
  - включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на изпълнителя съгласно ПТЕЕ, без Възложителя да заплаща такса за регистрация и участие;
  - енергиен мониторинг–прогнозиране на количествата потребена ел.енергия за обектите на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в…

  Референтен номер: 00268-2019-0022
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 417 000 BGN 25.11.2019 17:30

  Доставка на електрическа енергия на ниско и средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКСИ…

  Доставка на електрическа енергия на ниско и средно напрежение, избор на координатор на балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и с Оператора на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за обекти, предоставени в управление на Държавната комисия по сигурността на информацията в София на ул. “Козлодуй” № 4 и ул. “Париж” №11А, Враца, Монтана, Варна и Шумен.

  Референтен номер: 578-2019-0008
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки