×

Филтри:

Сектор: Енергетика

26 - 30 от 30 поръчки

 • България 70 000 BGN 27.02.2020 16:00

  „ Доставка на активна електрическа енергия на ниво средно напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за…

  Целта на поръчката е избор наизпълнител, който да доставя нетно количество активна електрическа енергия и да осъществява координиране на балансиращата група за обект - сградите на СБАЛИПБ ”Проф.Иван Киров” ЕАД, намиращи се в гр. София, бул.”Акад.Иван Гешов” 17 с измервателни точки за средно напрежение (СрН).

  Референтен номер: 01162-2020-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 240 000 BGN 28.02.2020 16:30

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група за нуждите на ВТУ Тодор Каблешков

  Предметът на настоящата обществена поръчка е изор на изпълнител за доставка на електрическа енергия - средно напрежение до обектите на Висше транспортно училище Тодор Каблешков, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси.

  Референтен номер: 01313-2020-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 333 568 BGN 04.03.2020 16:30

  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

  Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

  Референтен номер: 00444-2020-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 788 537 BGN 27.02.2020 17:00

  Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система…

  За обособена позиция № 1: Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България, включително:
  Бензин А- 95Н – 63 976,28 литра;
  Дизелово гориво – 183 622,70 литра;
  Газ пропан бутан за автомобили – 12 320,00 литра;
  Антифриз – 998,00 литра;
  Стъклопочистваща течност (лятна/зимна) – готова за употреба – 3 595,00 литра;
  Моторно масло М 10 Д/ Моторно масло М 16 Д/ Трансмисионно масло – 6 073,00 литра;
  Забележка: Количествата са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем за срока на договора.

  Референтен номер: 00073-2020-0004
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 04.03.2020 17:00

  Обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП "ДГС…

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ЕЛХОВО“.

  Референтен номер: 02716-2020-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки