×

Филтри:

Сектор: Енергетика

6 - 10 от 35 поръчки

 • гр. Козлодуй 22.07.2019 16:00

  Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за БГВ и подгряване на водата в плувните басейни на…

  Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и подгряване на водата в плувните басейни на сграда „Спортно-оздравителен комплекс”, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
  Предметът на обществената поръчката включва работно проектиране, доставка на материали и оборудване и извършване на строително-монтажните работи.

  Референтен номер: 00353-2019-0068
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 370 000 BGN 23.07.2019 17:30

  „Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на офиси Видин,…

  Предметът на поръчката включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочените офиси, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор Изпълнителя, като Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от Електроенергийния системен оператор /“ЕСО“ ЕАД/; поемане на отговорността за балансиране, както и извършване на всички дейности, свързани с участие на либерализирания пазар на електрическа енергия. Прогнозното количество…

  Референтен номер: 00530-2019-0035
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Горно ново село 7 000 BGN 26.07.2019 17:00

  „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо /средно / ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група…

  „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо /средно / ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“

  Референтен номер: 2716-2019-0088
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 000 BGN 24.07.2019 17:00

  “Доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща група за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Трън”

  Предметът на обществената поръчка е доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща група за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Трън” съгласно Техническа спецификация (Приложение № 8).

  Референтен номер: 02724-2019-0051
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 000 BGN 23.07.2019 16:00

  "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП "ДГС Белица за срок от 36 месеца"

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия-ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, съгласно ЗЕ, ПТЕЕ и ЗОП за срок от 36 месеца за нуждите н а ТП "ДГС Белица". Прогнозното количество електрическа енергия за срок от 36 месеца е 32 400 Kwh.

  Референтен номер: 2724-2019-0048
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки