×

Филтри:

Сектор: Енергетика

11 - 15 от 55 поръчки

 • България 940 000 BGN 19.02.2019 16:00

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите на Община Балчик

  Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия в обектите на Възложителя, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група.
  Предметът на обществената поръчка включва пълно администриране на информационния поток с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), както и поемане на разходите за небаланси за обектите на Възложителя.

  Референтен номер: 00479-2019-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 193 500 BGN 14.02.2019 17:00

  „Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на…

  Процедурата се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. Офертата да бъде валидна за срок от 180 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие. Обемът на поръчката може да се прогнозира въз основа на изложеното в таблицата потребление в МWh на Възложителя за 12 месечен период по ИТН. Обхватът на обществената поръчка включва доставка на…

  Референтен номер: 00369-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 11.02.2019 16:00

  Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

  Предметът на обществена поръчка е сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени от координатор на балансираща група съгласно ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия

  Референтен номер: 00049-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 65 000 лв. 28.01.2019 16:30

  Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н, дизелово гориво и газ-пропан-бутан за нуждите на Община Опан

  Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н, дизелово гориво и газ-пропан-бутан за нуждите на Община Опан

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 50 000 лв. 24.01.2019 12:00

  Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител-гореща вода

  Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител-гореща вода

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки