×

Филтри:

Сектор: Енергетика

11 - 15 от 35 поръчки

 • гр. Павел баня 45 000 лв. 01.07.2019 17:00

  „Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2019/2020 г. в ТРИ позиции :Позиция…

  „Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2019/2020 г. в ТРИ позиции :Позиция №1 - Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене;Позиция №2 - Доставка на въглища;Позиция №3 - Доставка на пелети."

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11 231 BGN 19.07.2019 16:00

  „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Белово“ за срок от 36 месеца"

  „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Белово“ за срок от 36 месеца, като пълният обхват на поръчката е съгласно приложената Техническа спецификация към одобрената документация за участие - Приложение 10.
  В предмета на обществената поръчка се включва доставка на нетно количество електрическа енергия ниско напрежение и координиране на балансиращата група с място на изпълнение 7 броя обекти, съгласно техническа спецификация. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % от прогнозната стойност на обществената поръчка. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие…

  Референтен номер: 02724-2019-0047
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 478 BGN 15.07.2019 17:00

  ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ) И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ…

  ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ) И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА за НУЖДИТЕ НА тп ДГС МАЛКО ТЪРНОВО С ПРИБЛИЗИТЕЛНО ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - 19863 КВ/Ч.

  Референтен номер: 02716-2019-0083
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 112 740 BGN 02.07.2019 17:30

  „Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Министерство на правосъдието“ по…

  Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Министерство на правосъдието на територията на гр. София”;
  Обособена позиция № 2. „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Министерство на правосъдието на територията на гр. София“
  Обособена позиция № 3. „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Министерство на правосъдието…

  Референтен номер: 00106-2019-0012
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 000 BGN 19.07.2019 23:59

  „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации"

  Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамково споразумение с 4 (четирима) изпълнители, с което да осигури доставки на автомобилни горива за нуждите на органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г., изм. и доп. с ПМС № 92/2019г. Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл.82, ал. 3 от ЗОП. Рамковото споразумение влиза в сила от датата на неговото сключване и е със срок на…

  Референтен номер: 00210-2019-0012
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки