×

Филтри:

Сектор: Енергетика

11 - 15 от 32 поръчки

 • България 340 000 BGN 04.04.2019 17:00

  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на Община град Добрич

  Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група за захранване на 58 броя обекти, собственост на Община град Добрич, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Закона за обществени поръчки (ЗОП).

  Референтен номер: 00383-2019-0004
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 430 000 BGN 10.04.2019 17:00

  „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на Община Габрово и второстепенни разпоредители…

  Общ. пор. е за доставка на нетна ел. е-я и координатор на станд. баланс. група, пълно адм. на информ. поток с ЕСО ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси за 151 обекта на ниско напр. /оп1/ и 1 на ср. напр. /оп2/.
  Ел. е-я да е с качество и по ред, съгл. Закона за енергетиката (ЗЕ) и др. норм. актове, уреждащи общ. отн., св. с доставката на ел. е-я (в т.ч. наредби към ЗЕ, Правилата за търговия с ел. е-я (ПТЕЕ) и Правилата за изм. на колич. ел. е-я (ПИКЕЕ).
  В качеството на „координатор на баланс. група“ изпъл. следва да поеме…

  Референтен номер: 00038-2019-0011
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19 500 BGN 05.04.2019 16:30

  "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско/напрежение) и избор на координатор на балансираща група на ТП "ДГС Момчилград"" към…

  Предмет на процедурата е: "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско/напрежение) и избор на координатор на балансираща група на ТП "ДГС Момчилград"" към ЮЦДП - гр. Смолян за срок от 36 месеца. Пълният обхват на поръчката е съгласно техническата спецификация към одобрената документация за участие - Приложение №2

  Референтен номер: 02718-2019-0021
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 240 000 BGN 05.04.2019 17:30

  “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“

  Обществената поръчка е за доставка чрез покупка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение, като избраният изпълнител ще бъде координатор на балансираща група.
  Възложителят няма ангажименти по прогнозиране и заявка на нужните количества ел. енергия. Изпълнителят поема всички небаланси на Възложителя.

  Референтен номер: 257-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 470 000 BGN 05.04.2019 14:00

  Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен

  Поръчката касае доставка на горива за служебните автомобили на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски" ЕАД – Плевен, чрез система за зареждане, при условия на безналично плащане с електронни карти.
  Горивата, обект на обществената поръчка, са следните: бензин А - 95, бензин А - 98, дизелово гориво, газ "Пропан бутан".

  Референтен номер: 00178-2019-0003
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки