×

Филтри:

Сектор: Енергетика

16 - 20 от 32 поръчки

 • България 70 000 BGN 05.04.2019 17:00

  Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП-ДГС София за срок от 36 месеца.

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група с място на изпълнение в три броя обекти, стопанисвани от ТП-ДГС София. Прогнозното количество електроенергия за три години е 218118KWh.

  Референтен номер: 02724-2019-0025
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 978 939 BGN 09.04.2019 17:00

  „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Видин по две…

  Предметът на настоящата обществена поръчка, включва:
  ? Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на община Видин и второстепенните разпоредители с бюджет - Общинско предприятие "Общински приют за кучета"; ОП "Пазари и паркинги"; Общинско предприятие „Спортни имоти“; Общинско предприятие „Обреден дом“; Направление „Социални услуги и здравни дейности“; Направление „Култура“; Кметство Дунавци;
  ? Доставка на нетна активна електрическа енергия средно напрежение за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет - Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци–Видин”;
  ? Избор на координатор на стандартна балансираща група; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне, подаване и коригиране на товарови графици от координатора на…

  Референтен номер: 00051-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 600 BGN 08.04.2019 17:00

  Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП ДГС Ихтиман за срок от 36 месеца

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на ТП ДГС Ихтиман.

  Референтен номер: 02724-2019-0021
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 129 043 BGN 25.03.2019 17:30

  Избор на доставчик за нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договарени цени за нуждите…

  Предмет на обществената поръчка е доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Община Провадия. Доставката следва да се извърши съобразно изискванията, подробно описани в Техническата спецификация. Срокът на договора е 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора. Обектите на възложителя, до които следва да се доставя електрическа енергия, са посочени в техническата спецификация към документацията на поръчката.

  Референтен номер: 00392-2019-0011
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 532 425 BGN 03.04.2019 16:30

  Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО…

  Предметът на обществената поръчка е „Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. Обхватът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, гр. София, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на…

  Референтен номер: 00494-2019-0003
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки