×

Филтри:

Сектор: Енергетика

16 - 20 от 55 поръчки

 • България 90 000 BGN 21.02.2019 16:30

  Периодична доставка чрез покупка от търговски обекти /бензиностанции/ на горива и смазочни материали за моторните превозни средства /МПС/ собственост на…

  Обществествената поръчка включва доставка в бензиностанцията/ите на Изпълнителя на горива /автомобилен бензин А 95-Н, дизелово гориво, газ пропан бутан/ и смазочни материали, необходими за функционирането и експлоатацията на моторните превозни средства, собственост на Възложителя, чрез покупка.Тази/тези бензиностанция/и следва да са включени към системата за безналично картово разплащане чрез електронни карти, издадени по регистрационен номер на моторните превозни средства.
  Течните горива трябва да отговарят на нормативните стандарти, определени в Р България и на изискванията за качество, регламентирани с чл.6 от Наредбата за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и на всички други приложими изисквания на действащата…

  Референтен номер: 02709-2019-0007
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 201 088 BGN 22.02.2019 17:00

  Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на НВУ „Васил Левски” в…

  Обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение до обектите на НВУ „Васил Левски” на територията на град Велико Търново и град Шумен по свободно договорени цени.
  В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителят да заплаща такса за регистрация и за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, планиране, заявяване и балансиране, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя.

  Референтен номер: 00456-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 120 000 BGN 13.02.2019 16:00

  Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Югозападна…

  доставка на приблизително 580 000 Kwh. ел. енергия.

  Референтен номер: 00998-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 337 610 BGN 21.02.2019 16:30

  Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия,коор. на бал. гр. за ниско напр. и адм. на разх.за пренос и…

  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна и на ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна при Академията на МВР на територията на „Електроразпределение Север“ АД за срок от 24 месеца от датата на сключване на договора“

  Референтен номер: 00563-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 270 000 BGN 22.02.2019 17:00

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ниско напрежение

  Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Девня за ниско напрежение за обекти, подробно посочени в техническата спецификация към документацията за участие. Избраният доставчик следва да осигури на Възложителя прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране.
  Изпълнителят следва да изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа енергия на Възложителя, който представлява общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден.…

  Референтен номер: 00510-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки