×

Филтри:

Сектор: Енергетика

16 - 20 от 47 поръчки

 • България 250 000 BGN 26.11.2018 16:30

  „Доставка на нeтна електрическа енергия и избор на коoрдинатор на балансираща група на община Каолиново”

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на нeтна електрическа енергия и избор на коoрдинатор на балансираща група на община Каолиново”. Обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия за всички общински обекти на територията на община Каолиново (по списък - приложение № 1 към техническата спецификация). Прогнозното количество доставяна нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Каолиново без второстепенни разпоредители е 1 279.77 MWh за срок от 12 (дванадесет) месеца.

  Референтен номер: 00969-2018-0013
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 126 817 BGN 23.11.2018 17:00

  Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и…

  Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен списък и ползватели“ и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл.92, чл.96а, чл.100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение.
  Поръчката касае доставка на електрическа енергия за административни…

  Референтен номер: 00396-2018-0004
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кюстендил 48 500 лв. 15.11.2018 16:30

  „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор за стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран…

  „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор за стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦСМП – Кюстендил и неговите филиали”

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 654 000 BGN 06.12.2018 17:30

  Доставка на ел.енергия – средно напрежение, избор на координатор на балансираща група и администриране на разходите за достъп и пренос…

  Предмета на поръчката включва:
  - Доставка на електрическа енергия – средно напрежение;
  - Избор на координатор на балансираща група;
  - Администриране на разходите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обект на ДКИС, находящ се в гр. Банкя, квартал Иваняне;
  - Пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обекта на Възложителя, както и всички действия за получаване на достъп до разпределителната мрежа;
  - Включване на обекта на ДКИС в балансираща група и координиране;
  Обектът е присъединен към електроразпределителната мрежа на средно напрежение на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, със собствен трафопост с инсталирана мощност 1000 kVA, с идентификационен № 6010498376…

  Референтен номер: 05401-2018-0022
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 206 000 BGN 21.11.2018 17:30

  "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран…

  Предеметът на обществената поръчка е доставката на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на община Правец.

  Референтен номер: 00100-2018-0009
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки