×

Филтри:

Сектор: Енергетика

16 - 20 от 35 поръчки

 • България 50 000 000 BGN 19.07.2019 23:59

  „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации"

  Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамково споразумение с 4 (четирима) изпълнители, с което да осигури доставки на автомобилни горива за нуждите на органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г., изм. и доп. с ПМС № 92/2019г. Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл.82, ал. 3 от ЗОП. Рамковото споразумение влиза в сила от датата на неговото сключване и е със срок на…

  Референтен номер: 00210-2019-0012
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 154 167 BGN 01.07.2019 17:30

  „Доставка на гориво - газьол за отопление за нуждите на Стопанство „Евксиноград““

  Доставка на гориво - газьол за отопление за нуждите на Стопанство „Евксиноград.
  Прогнозното количество за доставката на газьол за отопление за стопанство „Евксиноград“ за периода октомври 2019 г.- септември 2020 г.- е до 90 000 литра, разпределено по месеци както следва:
  Месец / Година Количество
  Октомври 2019 20 000
  Ноември 2019 10 000
  Декември 2019 20 000
  Януари 2020 15 000
  Февруари 2020 10 000
  Март 2020 15 000
  Общо: 90 000

  Референтен номер: 00270-2019-0010
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 170 000 BGN 01.07.2019 17:00

  Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на Народен театър „Иван Вазов“

  С възлагането се цели да бъде определен Изпълнител за доставка на нетна активна електрическа енергия, който е координатор на стандартна балансираща група на ниво средно и ниско напрежение, осигуряващ пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Народен театър „Иван Вазов“. Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се доставя за периода на изпълнение на настоящата обществена поръчка е изчислено на база действителната консумирана от обектите на НТ „Иван Вазов“ електрическа енергия за последните 12 месеца, коригирано с евентуалните промени в количествата, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след…

  Референтен номер: 01613-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 03.07.2019 17:00

  Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L двигатели, работещи на природен газ;…

  Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L двигатели, работещи на природен газ - 53 000.00 litra; Анализ на отработени моторни масла за двигатели GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L, работещи на природен газ в четири обособени позиции - 130 бр. анализи.

  Референтен номер: 421-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 137 578 BGN 26.06.2019 16:30

  Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на…

  Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по следните обособени позиции: Об. позиция № 1 - гр. Шумен, Об. позиция № 2 - ДИКПО Варна, Об. позиция № 3 - Колеж Добрич, избор на координатор на стандартна балансираща група, осигуряване на услугата по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на товарови графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя.

  Референтен номер: 00251-2019-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки