×

Филтри:

Сектор: Енергетика

26 - 30 от 35 поръчки

 • България 80 000 BGN 04.07.2019 17:30

  „Доставка на топлинна енергия за нуждите на офис Монтана при ТД на НАП Велико Търново”

  Доставка на топлинна енергия за нуждите на Офис Монтана при ТД на НАП Велико Търново в адм. сгради на ул. ”Любен Каравелов” №11 и пл. ”Жеравица” № 3 за срок от 24 месеца,осигуряваща в отопляваните помещения температура,съгласно нормите,с допустими отклонения.Включването на отоплението на потребителите в рамките на отоплителния сезон да се извършва,когато средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от +12С,а изключването на отоплението в рамките на отоплителния сезон при повишаване на средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни над +12С,или срещу писмена заявка от възложителя извън отоплителния сезон.Поддръжка,ремонт и настройване на…

  Референтен номер: 00530-2019-0031
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 000 BGN 09.07.2019 17:00

  „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП…

  Предметът на обществената поръчката включва доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС „Кирково, като пълният обхват на поръчката е съгласно техническата спецификация към одобрената документация за участие – Приложение №2.

  Референтен номер: 02718-2019-0081
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 088 480 BGN 02.07.2019 17:30

  Избор на доставчик на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране…

  Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от ДУССД.

  Референтен номер: 02851-2019-0009
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 400 000 BGN 03.07.2019 16:30

  Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "УСБАЛО" ЕАД

  Предметът на поръчката включва доставка чрез покупка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, избор на координатор на стандартна балансираща група, включване на Възложителя като непряк член в нея, осигуряване на услуги по прогнозиране на потреблението, изготвяне, подаване и коригиране на графици, отговорност за балансиране, както и всички други дейности, свързани с участие на Възложителя в свободния пазар на електрическа енергия.

  Референтен номер: 00546-2019-0003
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 35 000 BGN 02.07.2019 17:00

  Доставка, на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12…

  Предметът на обществената поръчката включва доставка на нетни количества активна електрическа енергия – високо/средно/ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДЛС „Тополовград“ като пълният обхват на поръчката е съгласно техническата спецификация

  Референтен номер: 2716-2019-0077
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки