×

Филтри:

Сектор: Енергетика

26 - 30 от 55 поръчки

 • България 05.02.2019 16:45

  Предметът на настоящата обществена поръчка е:„Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обектите,…

  „Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обектите, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД присъединени към електроразпределителните мрежи на ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН за срок от една година”

  Референтен номер: 01558-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 264 000 BGN 05.02.2019 17:00

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж

  Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група.

  Референтен номер: 01073-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.02.2019 17:00

  Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "Водоснабдяване и канализация…

  Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществена чрез покупка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група с място на изпълнение до 5 бр. обекти (7 бр. измервателни точки) за средно напрежение (СрН) и 145 бр. обекти (145 бр. точки на мерене) за ниско напрежение (НН) на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново за обезпечаване стопанската дейност на Дружеството, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в обявлението и документацията за участие. В техническата спецификация, приложена към документацията за участие, подробно са описани обектите, общия разход и месечното потребление на електроенергия за 12 календарни…

  Референтен номер: 00377-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 205 500 BGN 05.02.2019 16:00

  ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА…

  ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

  Референтен номер: 00370-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 371 765 BGN 14.02.2019 17:00

  „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група…

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на нетни количества електрическа енергия на ниво средно напрежение до обектите на „Свободна зона - Русе” ЕАД и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
  Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 11, т. 10 и чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от Възложителя като краен клиент услуги: "достъп…

  Референтен номер: 01104-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки