×

Филтри:

Сектор: Енергетика

26 - 30 от 32 поръчки

 • България 160 000 BGN 26.03.2019 17:30

  „Периодични доставки на гориво за отопление на административни сгради на ТД на НАП Пловдив, според зададената техническа спецификация на поръчката”

  Периодични доставки на гориво за отопление с включена транспортна такса със шифър по ЕКП 2133420010, тарифен номер 2710 19 43 по Комбинираната номенклатура на ЕС или еквивалентен на административни сгради на ТД на НАП Пловдив в град Хасково, пл. Атлантически (Свобода) № 2; град Пазарджик, ул. Асен Златаров № 7; град Пловдив, ул. Радецки № 18а и град Кърджали, ул. Деспот Слав № 1 с прогнозно количество 80 000 литра ±20 % по градове, както следва: за сграда в гр. Хасково 26 000 литра ±20 %; за сграда в гр. Пазарджик 17 000 литра ±20 %; за сграда в гр.…

  Референтен номер: 00530-2019-0009
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.04.2019 16:30

  Доставка на две мобилни акумулаторни батерии за групи АБ и ТИ към МЕР София-град и МЕР Варна

  Поръчката е за доставка на две мобилни акумулаторни батерии за групи АБ и ТИ към МЕР София-град и МЕР Варна

  Референтен номер: 01379-2019-0025
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 126 817 BGN 28.03.2019 17:00

  Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и…

  Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен списък и ползватели“ и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл.92, чл.96а, чл.100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение.
  Поръчката касае доставка на електрическа енергия за административни…

  Референтен номер: 00396-2019-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 344 000 BGN 29.03.2019 17:00

  Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно – Геоложки Университет „Свети Иван Рилски“, гр. София…

  Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно – Геоложки Университет „Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група

  Референтен номер: 00125-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 694 000 BGN 29.03.2019 17:30

  „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков”

  Предметът на поръчката обхваща :
  Доставка на договорените количества електрическата енергия в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ.
  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  Обектите, потребители на електрическа енергия в община Самоков са посочени в Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3, неразделна част от настоящата документация.
  Прогнозно количество за 12 месеца – 3500 MW/h.

  Референтен номер: 00580-2019-0006
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки