×

Филтри:

Сектор: Енергетика

31 - 35 от 35 поръчки

 • България 121 800 BGN 01.07.2019 17:00

  „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград.Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси на обект: ТП на НОИ гр. Благоевград, ул. „Тракия“ № 1, включително и изнесени работни места /ИРМ/ в гр. Разлог, пл. „Преображение” № 1, ет. 6, гр. Сандански, бул. „Свобода” № 3

  Референтен номер: 00145-2019-0055
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 210 000 BGN 01.07.2019 17:00

  „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП…

  Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Варна, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на стандартна балансираща група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. На Изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа.

  Референтен номер: 00145-2019-0051
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 36 000 BGN 28.06.2019 17:30

  „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК…

  1. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
  1.1. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 от Технич. изисквания и спецификации.
  1.2. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.
  1.3. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
  1.4. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване…

  Референтен номер: 207-2019-0032
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24 200 BGN 26.06.2019 16:00

  „Доставка на консумативи/ принадлежности за автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив по самостоятелно обособени позиции”

  „Доставка на консумативи/ принадлежности за автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив по самостоятелно обособени позиции” - обособена позиция № 1 - Доставка и смяна на трансмисионно масло за налични автомобили на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив; обособена позиция № 2 - Доставка и смяна на двигателно масло 5W30 SM/SL/CF за налични автомобили на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив; обособена позиция № 3 -Доставка и смяна на двигателно масло 5W30 SL/CF за налични автомобили на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив; обособена позиция № 4 - Доставка и смяна на двигателно масло M10 Д за налични автомобили…

  Референтен номер: 325-2019-0016
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12 000 BGN 26.06.2019 17:00

  „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на…

  Предметът на процедурата включва доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Доспат“- ЮЦДП- гр. Смолян за срок от 36 месеца. Изпълнителят на предмета на поръчка е длъжен да спазва разпоредбите, заложени в Закона за енергетика (ЗЕ) и наредбите към него, както и всички нормативни изисквания, заложени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Да включи обектите на Възложителя в стандартна балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие. Да извършва всички необходими действия, така че да осигури изпълнението на настоящия договор и да…

  Референтен номер: 02718-2019-0072
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки