×

Филтри:

Сектор: Енергетика

41 - 45 от 55 поръчки

 • България 563 823 BGN 04.02.2019 17:30

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите на Община Павликени

  Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия в обектите на Възложителя, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група.
  Предметът на обществената поръчка включва пълно администриране на информационния поток с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), както и поемане на разходите за небаланси за обектите на Възложителя.

  Референтен номер: 00039-2018-0021
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 32 500 BGN 05.02.2019 17:00

  "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП ДГС Места за срок от 36 месеца

  предмет на процедурата е: "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП ДГС Места за срок от 36 месеца.
  Пълният обхват на поръчката е съгласно техническата спецификация към одобрената документация за участие - приложение№2

  Референтен номер: 2724-2018-0121
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Видин 24.01.2019 17:00

  „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за…

  Предметът на всяка обособена позиция (№ 1, 2 и 3) включва извършване на доставки на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) за всички тарифни зони (върхова, дневна, нощна) и нива на напрежение (средно и ниско) за обекти на ДП БСТ, посочени по списък към Техническите спецификации, чието прогнозно количество за период от 24 календарни месеца е както следва:
  Обособена позиция № 1 – 4 000 000 кWh
  Обособена позиция № 2 – 1 900 000 кWh
  Обособена позиция № 3 – 2 800 000 кWh
  Количествата по всяка обособена позиция се определят с точност, в зависимост от възникналата необходимост.
  Предметът на всяка…

  Референтен номер: 04666-2018-0008
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 370 BGN 28.01.2019 17:00

  "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Якоруда " за срок от 36 месеца"

  Предмета на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, съгласно ЗЕ, ПТЕЕ и ЗОП за срок от 36 месеца за нуждите на ТП "ДГС Якоруда". Прогнозното количество електрическа енергия за срок от 3 години е 41 787,00 KWh.

  Референтен номер: 02724-2018-0120
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 146 000 BGN 28.01.2019 17:30

  Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни…

  Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: "достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа" и "отговорност за балансиране", както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.
  Прогнозното количество консумирана електроенергия на средно и/или ниско напрежение за 48 (четиридесет и осем) месеца е 2935 MWh.

  Референтен номер: 00055-2018-0011
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки