×

Филтри:

Сектор: Финансови услуги

6 - 10 от 16 поръчки

 • България 248 000 BGN 03.08.2018 16:00

  Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в пет самостоятелно обособени позиции, за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

  Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в пет самостоятелно обособени позиции, за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив и включващи застраховки от следния вид: Застраховка общо заболяване и смърт, професионална медицинска застраховка, гражданска отговорност на автомобилистите, застраховка каско на автомобилите и застраховка на медицинска апаратура със срок от 12 месеца, с възможност за удължаване с още 12 месеца.

  Референтен номер: 325-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 420 000 BGN 31.07.2018 17:00

  : „Предоставяне на застрахователни услуги“, по обособени позиции

  Настоящата поръчка включва възлагане по 4 обособени позиции, застрахователни услуги, чрез които се търси:
  - Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1 046 души /с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване/, по време на изпълнение на служебните им задължения, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука”;
  -Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество – сгради и тотопавилиони /с възможност за тяхното намаляване/увеличаване/;
  -Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта – тотопавилиони /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
  -Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от…

  Референтен номер: 04666-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 06.08.2018 17:30

  „Сключване на имуществена застраховка за газоразпределителните мрежи и съоръжения на „Овергаз Мрежи” АД”

  Поръчката включва избор на застраховател за сключване на имуществена застраховка за газоразпределителните мрежи (ГРМ) и съоръжения на „Овергаз Мрежи” АД. Съгласно притежаваните лицензии за разпределение и снабдяване (в т.ч. продажба) на природен газ, ГРМ (линейна и подземна част, вкл. запълващ природен газ и надземно оборудване), както и технологичната съобщителна кабелна мрежа, собственост на „Овергаз Мрежи” АД, са разпределени в следните лицензирани територии на дружеството: Лицензирана територия на Столична община и община Божурище; Лицензирана територия „ИЗТОК”; Лицензирана територия „ЗАПАД”; Лицензирана територия „СЕВЕР”; и Лицензирана територия „ЮГ”.

  Референтен номер: 4878-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 392 000 BGN 31.07.2018 17:30

  Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2019…

  Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2019г. Поръчката има две обособени позиции, подробно описани в настоящото обявление:
  Обособена позиция № 1 - Застраховане на ППС на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и застраховка "Злополука на местата в МПС". Обособена позиция № 2 - Застраховане на ППС на МО, структурите на пряко подченение на министъра на отбраната и Българската армия със застраховка "Каско".
  Участниците могат да подават оферти за една или всички обособени позиции.

  Референтен номер: 00164-2018-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30.07.2018 17:00

  „Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Столичен Автотранспорт” ЕАД”

  Предметът на обществената поръчка, включва предоставяне на услуга по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „САТ” ЕАД”, отговаряща на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация. В обхвата на поръчката попадат следните застраховки:Задължителните застраховки-Застр, съгласно чл.461 от КЗ;Застр.„Гражданска отговорност” на автомобилистите;Застр.„Злополука”на пътниците в средствата за обществен превоз,Застраховка„Трудова злополука”на обслужващия персонал;Имуществените и свързаните с тях интереси:Застр.„Каско”насухопътни превозни средства,без релсови превозни средства,покриваща всички рискове без кражба на автобуси и МПС,Застр.„Каско”на сухопътни превозни средствабез релсови превозни средства,покриваща всички рискове,вкл.и кражбана МПС,Застр.„Злополука”на местата в МПС;Застр. на имущества срещу„Пожар”и„Природни бедствия”;Застр. срещу„Кражба на имуществои складови наличности”;Застр.„Електронна техника".

  Референтен номер: 00088-2018-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки