×

Филтри:

Сектор: Финансови услуги

6 - 10 от 14 поръчки

 • гр. Благоевград 70 000 лв. 20.09.2017 17:00

  Предметът на поръчката обхваща предоставянето на застрахователни услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, по обособени позиции, както следва:…

  Предметът на поръчката обхваща предоставянето на застрахователни услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция №1: "Сключване на групова застраховка "Живот", с допълнителни покрития;2.Обособена позиция №2: "Сключване на задължителна застраховка "Трудова злополука";3.Обособена позиция №3: "Сключване на застраховка "Имущество" /недвижимо и движимо имущество/;4.Обособена позиция №4: "Сключване на застраховка "Обща гражданска отговорност на юридически лица”;5.Обособена позиция №5: "Сключване на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството";6.Обособена позиция №6: Застраховане на автомобилите, собственост на „ВиК” ЕООД – Благоевград със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, застраховка "Злополука на лицата/местата в МПС” и застраховка „Автокаско”.…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ловеч 35 800 лв. 25.09.2017 16:30

  „Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в четири самостоятелно обособени позиции, за нуждите на Център за Спешна медицинска помощ - Ловеч“

  „Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в четири самостоятелно обособени позиции, за нуждите на Център за Спешна медицинска помощ - Ловеч“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 000 BGN 18.10.2017 16:30

  „Застраховане на имущетвото, предмет на договор № 24/226/00284 от 29.04.2013г. и Анекс І от 26.05.2014г. за възлагане на лесокултурни дейности…

  Сключване на застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури по мярка 226 залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж” гр.Мъглиж имот № 000460 и имот № 000695 подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в, с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2% данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката /12 месеца / върху размер на застрахователна сума от 92 989,00 лв./деветдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева/.

  Референтен номер: 02716-2017-0093
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 06.10.2017 16:00

  Предоставяне на застрахователни услуги по договор за застраховки „Застраховане на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”; Гражданска отговорност” на…

  Предоставяне на застрахователни услуги по договор за застраховки „Застраховане на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”; Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука на местата в МПС”, за 3 /три/ годишен период.
  Процедурата съдържа две обособени позиции, както следва:
  1 обособена позиция - Предоставяне на застрахователни услуги по договор за застраховки „Застраховане на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” за 3 /три/ годишен период - Обхватът и обемът на застрахователните услуги, покритите рискове и МПС, за които се отнасят са описани вТехническо задание № 17.АТ.ТЗ.473, Обособена позиция -Предоставяне на застрахователни услуги по договор за застраховки Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука…

  Референтен номер: 00353-2017-0146
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 420 000 BGN 13.10.2017 17:30

  „Застраховка за 2018 г. на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР,…

  „Застраховка за 2018 г. на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително оборудване към тях” с обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1 – Застраховка „Каско”
  Обособена позиция № 2 – Застраховка „Гражданска отговорност”

  Референтен номер: 02851-2017-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки