×

Филтри:

Сектор: Финансови услуги

6 - 9 от 9 поръчки

 • гр. Пловдив 129 980 BGN 18.02.2019 17:15

  Предоставяне на услуги по застраховане, по 2 обособени позиции.

  Предоставяне на услуги по застраховане по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сключване на задължителна застраховка за риска „Трудова злополука” на работници и служители на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“; Обособена позиция № 2 „Застраховане срещу злополука на физически лица - доброволци от доброволно формирование „Пловдив 112“. Предметът на поръчката обхваща предоставяне на застрахователни услуги за сключване на застраховките по двете обособени позиции, в съответствие с техническата спецификация и условията на документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 00267-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13.02.2019 17:00

  Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга по застраховка„Професионална отговорност на лицата по чл.171 ал.1 от ЗУТ“ за нуждите…

  Предоставяне на застрахователна услуга по застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията ЗУТ за нуждите на Електроенергиен системен оператор ЕАД за проектант и за строител за изпълнение на строежи първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

  Референтен номер: 01379-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.02.2019 17:00

  „Избор на изпълнители на финансови услуги за „Летище София“ ЕАД по обособени позици

  „Избор на изпълнители на финансови услуги за „Летище София“ ЕАД по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1 „Услуги по платежни операции по/от платежни сметки, услуги свързани с теглене и внасяне на пари в наличност, издаване и получаване на банкови гаранции и др., чрез разплащателни сметки”;
  Обособена позиция № 2 „Услуги по получаване на плащания чрез банкови карти в полза на Летище София“ ЕАД чрез разплащателни сметки“.Всеки участник може да подава оферта само за една или за всички обособени позиции.

  Референтен номер: 00533-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 900 000 BGN 08.02.2019 17:30

  „Предоставяне на услуги по застраховане на моторни превозни средства и имущество“

  „Предоставяне на услуги по застраховане на моторни превозни средства и имущество“, а именно:
  – Застраховка „Каско”;
  – Застраховка „Злополука на местата в МПС”;
  – Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите;
  – Застраховка „Пожар и природни бедствия”.

  Референтен номер: 00055-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки