×

Филтри:

Сектор: Химически продукти

11 - 15 от 15 поръчки

 • България 85 200 BGN 08.08.2019 17:00

  „Доставка чрез закупуване на продукти за растителна защита за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП” по две обососбени позиции: Обособена…

  Предметът на обществената поръчка по Обособена позиция №1 включва доставка на продукти за растителна защита за въздушното пръскане за нуждите на териториалните поделения към ЮЗДП ДП. Продуктите са на базата на активните вещества, изброени и подробно описани в Техническа спецификация към настоящата документация.
  Предметът на обществената поръчка по Обособена позиция №2 включва доставка на продукти за растителнозащитни мероприятия с наземна техника за нуждите на териториалните поделения към ЮЗДП.

  Референтен номер: 2724-2019-0057
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 460 148 BGN 12.08.2019 16:00

  Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

  Поръчката включва периодични доставки при отправена заявка от възложителя на дезинфектанти, използвани за ежедневните нужди на лечебното заведение - дезинфектанти за болнични повърхности, за медицински инструментариум, за пред и следоперативно третиране на пациентите, за дезинфектиране на хирургичните оператори, за дезинфектиране на апаратура. Доставките се извършват периодично при отправени заявки и посочени количества от възложителя през срока на изпълнение на поръчката - 24 месеца, с възможност за продължаване на доставките до сключването на нов договор със същия предмет по реда на Закона за обществените поръчки, но не повече от 12 месеца. Прогнозните количества се описват чрез посочената прогнозна стойност в решението…

  Референтен номер: 00325-2019-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.08.2019 16:30

  „Доставка на реагенти (флокуланти-полиелектролити)”

  Доставка на реагенти (флокуланти-полиелектролити, в съответствие с изискванията, посочени в договора. Доставките, предмет на договора, са посочени в РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ-ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА и Ценовите таблици от РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ. Срокът на действие на договора е 24 месеца.

  Референтен номер: 00435-2019-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 23.07.2019 16:00

  Доставка на 250т.+–10% техническа течна натриева основа (NaOH) съгласно БДС 2362-85 марка РД или еквивалент съгласно техническо задание и график

  Доставка на 250т.+–10% техническа течна натриева основа (NaOH) съгласно БДС 2362-85 марка РД или еквивалент съгласно техническо задание и график разтвор на натриева основа , получен чрез диафрагмена електролиза

  Референтен номер: 00678-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 302 250 BGN 17.07.2019 16:30

  „Доставка чрез покупка на торове, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции“

  Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” от торове, за осъществяване на дейности в сектор „Производство”, подпомагащи основната дейност – научноизследователска. Обществената поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции:
  ? ОП № 1: Доставка на тор - амониев нитрат - максимално прогнозно количество 450 тона;
  ? ОП № 2: Доставка на тор - троен суперфосфат - максимално прогнозно количество 105 тона;
  ? ОП № 3: Доставка на комплексен тор NPK - максимално прогнозно количество 90 тона

  Референтен номер: 00507-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки