×

Филтри:

Сектор: Химически продукти

6 - 8 от 8 поръчки

 • България 302 250 BGN 17.07.2019 16:30

  „Доставка чрез покупка на торове, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции“

  Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” от торове, за осъществяване на дейности в сектор „Производство”, подпомагащи основната дейност – научноизследователска. Обществената поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции:
  ? ОП № 1: Доставка на тор - амониев нитрат - максимално прогнозно количество 450 тона;
  ? ОП № 2: Доставка на тор - троен суперфосфат - максимално прогнозно количество 105 тона;
  ? ОП № 3: Доставка на комплексен тор NPK - максимално прогнозно количество 90 тона

  Референтен номер: 00507-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.07.2019 17:00

  Доставка на флокуланти за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води, уплътняване и обезводняване на утайките на ПСОВ към…

  Предметът на поръчката включва доставка на флокуланти - железен трихлорид (FeCl3) и полиелектролит (течен и сух), необходими за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води, уплътняване и обезводняване на утайките на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Русе и на ПСОВ – Бяла към „ВиК“ ООД - Русе.
  Доставката на флокуланти ще се осъществява по преценка на Възложителя, в зависимост от моментната необходимост, определена на база постъпващите водни количества в ПСОВ и качествения състав на обработваната вода.

  Референтен номер: 688-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 185 000 BGN 25.06.2019 10:00

  „Доставка на медицински газове за нуждите на „Университетска ПМБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД

  „Доставка на медицински газове за нуждите на „Университетска ПМБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД

  Референтен номер: 00370-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки