×

Филтри:

Сектор: Химически продукти

6 - 9 от 9 поръчки

 • България 22.11.2018 17:00

  „Доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси"

  Изпълнението на предмета на поръчката включва дейности по доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документацията за общ.пор.)
  Пълното описание на изискванията къмохлаждаща течност (антифриз) за автобуси, обект на настоящата поръчка е дадено в приложената към настоящата документация „Техническа спецификация”.

  Референтен номер: 00088-2018-0044
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 03.12.2018 17:00

  Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД

  Предметът на настоящата обществена поръчка e периодични доставки на ферихлорид, необходим като коагулант за химично доотстраняване на фосфора в биологичното стъпало на ПСОВ, както и за кондициониране на утайката преди обезводняването й с камерни филтър-преси.
  Изискуемите технически характеристики и изисквания към изпълнението на доставките са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за обществена поръчка.
  Количество и обем: Общо до 3050 тона ферихлорид, течен, технически за период от 24 месеца.
  Разпределението на общото количество ферихлорид е подробно описано с прогнозни общи, годишни и месечни стойности по обекти в техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията за обществена поръчка.…

  Референтен номер: 00606-2018-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.11.2018 16:00

  "Доставка на 1100 тона течна натриева основа, техническа"

  Доставка на 1100 тона течна натриева основа, отговаряща на техническата спецификация към документацията на поръчката.

  Референтен номер: 00246-2018-0131
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 366 586 BGN 19.11.2018 16:30

  „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на "УМБАЛ Бургас" АД

  Предмет на процедурата са периодични доставки са медицински газове със спецификация, съгласно техническа спецификация.
  С цел обезпечаване нормалната работа на Изпълнителя по договора за възлагане на обществена поръчка, в т.ч. съхранение и осигуряване на денонощен непрекъснат цикъл на подаване на течен кислород за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД, Възложителят възлага на този от участниците, който бъде определен за спечелил процедурата по обособена позиция №1, при условията на заплащане от страна на Възложителя на месечна абонаментна такса поддръжката на обект “Газстанция за медицински газове” с полезна площ от 160,20 кв.м.

  Референтен номер: 00301-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки