1 - 5 от 40 поръчки

 • гр. Пловдив 68 869 лв. 30.04.2019 16:30

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“, гр. Пловдив в две обособени позиции:Обособена позиция №1: Пресни плодове и…

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“, гр. Пловдив в две обособени позиции:Обособена позиция №1: Пресни плодове и зеленчуци;Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Аксаково 23 000 лв. 07.05.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж“, проект „Осигуряване на топъл обяд в община…

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж“, проект „Осигуряване на топъл обяд в община Аксаково“ по ПДПБФП с референтен № BG05FMOP001-3.002-0167-C01 (анексиран с № BG05FMOP001-3.002-0167-C04) по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2016-2020”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 267 000 BGN 24.05.2019 12:00

  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №12 „Лилия”.

  Настоящата обществена поръчка се отнася за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №12 Лилия, гр.София. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на подписване на договора. Естеството, количеството, както и самите продуктите, предмет на поръчка следва да се отговорят на общи и специфични изисквания, подробно описани в техническа спецификация,незразделна част от документацията за участие, публикувана на публичния сайт на градината. Възложителят си запазва правото при необходимост от доставка на допълнителни количества хранителни продукти при непредвидени обстоятелства, да възложи доставката чрез процедура на договаряне по чл. 79, ал.1, т. 4 и т. 6 от ЗОП.

  Референтен номер: 4487-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Ветрино 40 403 лв. 30.04.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Ветрино“ по шест обособени позиции: Обособена позиция…

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Ветрино“ по шест обособени позиции: Обособена позиция №1: „Месо, риба и месни продукти“, Обособена позиция №2: “Мляко и млечни продукти“, Обособена позиция №3: „Плодове и зеленчуци“, Обособена позиция №4: „Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти“, Обособена позиция №5: „Пакетирани стоки и подправки“, Обособена позиция №6: „Хляб и хлебни изделия”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 22.05.2019 16:00

  Периодични доставки на пакетирани подкрепително - тонизиращи храни и напитки за кръводарителите на НЦТХ

  Периодични доставки на пакетирани подкрепително - тонизиращи храни и напитки за кръводарителите на НЦТХ.

  Референтен номер: 01016-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки