1 - 5 от 34 поръчки

 • гр. Павел баня 51 486 лв. 20.09.2018 17:00

  Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски…

  Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски на учениците от І – ІV клас за учебната 2018 – 2019 г.Обособена позиция №2 : Предоставяне на топъл обяд (ястия, хляб, пресни зеленчуци, плодове и други храни) на ученици от полуинтернатни групи на целодневно обучение за учебната 2018 – 2019 г.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 37 830 лв. 27.09.2018 17:00

  Доставка на закуски и/или плодове за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас в ОУ "Димчо…

  Доставка на закуски и/или плодове за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас в ОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Пловдив. Предвиждат се периодични доставки на закуски, плодове за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас при ОУ "Димчо Дебелянов", при които участниците следва да имат предвид следните прогнозни данни:- броят на учебните дни от 01.10.2018 г. до 30.05.2019 г. е 148 дни;- броят на децата в ПГ /5-годишни и 6-годишни деца/ - 87 деца; - броят на учениците от 1 до 4 клас - 411 ученика;или доставките трябва да са за общо…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 32 000 BGN 17.10.2018 17:30

  „ДОСТАВКА НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ“

  Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиената на храните, издадена на основание чл.17, ал.2 от Закона за храните, Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и на всички относими нормативни актове.

  Референтен номер: 00774-2018-0049
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 000 BGN 18.10.2018 17:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, социални заведения и общински структури в Община Кърджали по обособени позиции

  Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, социални заведения и общински структури в Община Кърджали по обособени позиции. Видът и количеството хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни. Възложителят ще заявява доставянето на хранителни продукти, съобразно възникналите необходимости на съответните общински структури. Възложителят си запазва правото да не заяви цялото посочено количество стоки по вид и/или брой, без от това да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици за него.

  Референтен номер: 00322-2018-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 443 298 BGN 22.10.2018 16:30

  „Достав. на хр. п-ти за нуждите на столовете на ЦСПП-гр.Пазарджик,ЦСПП-гр.Казанлък,ЦСПП-гр.Варна и ЦСПП по ПБЗН-гр.Варна при АМВР по предварит. з-ка,за срок…

  Доставка на хр. продукти за нуждите на столовете на ЦСПП-гр.Пазарджик,ЦСПП-гр.Казанлък,ЦСПП-гр.Варна и ЦСПП по ПБЗН-гр. Варна при АМВР по пред. заявка”,за срок от 24 м. от д-та на подпис. на дог.,по ОП“:ОП№1„Хляб,тест. и пресни сладкар. изделия”-1.Хляб бял нарязан-не по-малко от 0,650кг/бр-204000 бр;2.Гот. закуски-209520 бр;3.Пресни сладкар.изделия -193480 бр;4.Зърнени х-ни–10625 кг;ОП№2„Мляко и млечни п-ти”-1.П. краве мляко- 18480 л;2.Млеч. п-ти –107490 кг;ОП№3 „ Месо и месни п-ти”-1.Месо -118090 кг;2.Месни п-ти -86684,400 кг;ОП№4 „Плодове в пресен и консер. вид”-1.Плод. в пресен вид-102000 кг;2 Плод. в консер.вид-237700 бр;ОП№ 5„З-ци в пресен и консер. вид”-З-ци в пресен вид –155610 кг;2.З-ци в консер.вид- 60540 бр;3.З-ци в консер.вид- 26540…

  Референтен номер: 00563-2018-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки