46 - 49 от 49 поръчки

 • България 110 295 BGN 24.01.2019 15:30

  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 15 „Слънце” по обособени позиции”

  За нуждите на ДГ № 15 Слънце, гр. Хасково е необходима доставката на хранителни продукти в прогнозни видове и количества подробно описани в техническата спецификация.

  Референтен номер: 03793-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 139 000 BGN 04.02.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил, по обособени позиции“

  Обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил - Детски градини, Общинско предприятие "Ученическо хранене", ДЗСДЖП, Начално училище „Св.св. Кирил и Методий”, с. Раждавица, както и за Проект „Осигуряване на топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Количества по видове хранителни продукти са посочени в Приложение № 9 – Видове и количества хранителни продукти, неразделна част от документацията, като същите са прогнозни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез определените лица от звената на бюджетна издръжка - крайни получатели, има правото да ги променя (увеличава или намалява) съобразно потребностите им.

  Референтен номер: 00426-2018-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 583 199 BGN 28.01.2019 17:00

  “Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка на територията на община Полски Тръмбеш за период от 3 години”

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: “Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка на територията на община Полски Тръмбеш за период от 3 години”
  По позиции, както следва:
  позиция № 1 – Хляб, хлебни изделия, брашно;
  позиция № 2 – Месо и месни продукти, риба, мляко и млечни продукти;
  позиция № 3 – Пресни плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви;
  позиция № 4 – Пакетирани бакалски стоки и други пакетирани стоки.
  Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции.

  Референтен номер: 00352-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 157 626 BGN 24.01.2019 17:30

  „Доставка на хранителни продукти”

  Предмет на процедурата е определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет ,,Доставка на хранителни продукти” за нуждите на детските заведения /ЦДГ и ОДЗ/ и заведенията за социални услуги на територията на община Пазарджик, съгласно ,,Списък на детските заведения на територията на община Пазарджик” /Приложение № 1/ и ,,Списък на заведенията за социални услуги на територията на община Пазарджик” /Приложение № 2/ към указанията за участие.
  Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1 – „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция 2 – „Месо, месни продукти”; Обособена позиция 3 – „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция 4 – „Зеленчуци…

  Референтен номер: 00385-2018-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки