61 - 62 от 62 поръчки

 • България 495 500 BGN 12.12.2019 16:30

  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет“

  Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет съгласно техническа спецификация на възложителя.

  Референтен номер: 00520-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 212 446 BGN 10.12.2019 16:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД“

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие.Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. Участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция.

  Референтен номер: 00733-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки