1 - 5 от 77 поръчки

 • гр. Русе 69 000 лв. 30.07.2019 17:00

  Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и структурните му звена в…

  Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, включително по проекти и програми по обособени позиции:Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали и консумативи”Обособена позиция 2: “Доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП ”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 70 000 лв. 26.07.2019 17:00

  "Доставка на 2 (два) броя сървъри за надграждане и резервиране на съществуващата информационна среда на КАИС и ИИСКИР"

  "Доставка на 2 (два) броя сървъри за надграждане и резервиране на съществуващата информационна среда на КАИС и ИИСКИР"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 60 000 лв. 26.07.2019 16:30

  „Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив"В предмета на поръчката е включена доставка на компютърна техника…

  „Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив"В предмета на поръчката е включена доставка на компютърна техника , съобразно техвически характеристики посочени в техническа спацификация.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 53 000 BGN 06.08.2019 17:00

  “Извършване на ресертифициране на управление на горите по FSC® и последващи годишни одити за нуждите на териториални поделения на „ЮЦДП“-Смолян…

  Предметът на обществената поръчкса включва изпълнението на услуги, свързани с осъществяването на : 1/един/ Ресертификационен одит и 4 /четири/ последващи годишни одита за съответствие с изискванията на FSC стандарти за управление на държавните горски територии за ТП ДГС "Кирково"

  Референтен номер: 02718-2019-0116
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 2 241 771 BGN 19.08.2019 16:45

  „Доставка, национално персонализиране, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на УЕБ БАЗИРАНА ERP СИСТЕМА, СЪДЪРЖАЩА КОМПЛЕКС ОТ ПРОГРАМНИ БИЗНЕС ФУНКЦИИ (БИЗНЕС…

  Изисква се да се достави интегрирано ERP решение – „ERP система“ като един цялостен продукт, базирана на изявен световен ERP продукт. Доставчикът, използвайки този ERP продукт, трябва да създаде ERP система, която ERP система да представлява както световни най-добри практики, така и да е персонализирана и локализирана според националното законодателство и нормативна уредба на България и да оперира на български език (екрани и отчети да са български език), като бизнес процесите да са персонализирани за съответствие с българското законодателство, включително Националния счетоводен сметкоплан и специално създадени отчети за НАП . Тази ERP система трябва да бъде изградена от интегрирани софтуерни…

  Референтен номер: 00062-2019-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки