1 - 5 от 50 поръчки

 • гр. Асеновград 69 999 лв. 26.02.2018 17:00

  Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновгра по две обособени позиции Обособена позиция №…

  Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновгра по две обособени позиции Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград"Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Лом 57 000 лв. 26.02.2018 17:00

  Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на община Лом при следните самостоятелно обособени позиции:Обособена позиция № 1.…

  Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на община Лом при следните самостоятелно обособени позиции:Обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”,Обособена позиция № 2. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”.Обособена позиция № 3. „Предоставяне на симетричен интернет”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 782 320 BGN 27.03.2018 17:30

  Изграждане на система за ГДГП за идентифициране на лица в реално време по фотографии и видео потоци

  Изграждане и тестване на система за ГДГП за идентифициране на лица в реално време по фотографии и видео потоци, включваща: доставка на приложен/ни сървър/и и специализиран софтуер, сървърни операционни системи, сървър/и за бази данни, система за управление на база данни (СУБД), работни станции, операционни системи за работни станции, крайни потребителски устройства и софтуерни лицензи

  Референтен номер: 05401-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 84 929 BGN 12.03.2018 17:00

  „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на Народно читалище „Будители-2004“, гр.…

  Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за отопление, вентилация и климатизация на Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември;
  Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на интериорно оборудване и обзавеждане за Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември”.
  Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на оборудване на система за мълниезащита за Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември”.
  Обособена позиция 4: „Доставка и монтаж на оборудване за осветление на Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември”.

  Референтен номер: 5553-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 210 000 BGN 09.03.2018 16:30

  Периодични доставки на ваучери за храна на работещите в структурните звена на Шуменски университет "Еп. К. Преславски" с три обособени…

  Обществената поръчка е за периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Шуменски университет. Предметът на обществената поръчка налага разделянето й на обособени позиции по градове и изпълнение чрез периодични доставки на ваучери /с период на валидност 12 месеца/ по заявка, в съответствие с потребността на Възложителя. Номиналната стойност на комплект ваучери за храна е в размер на 40.00 лв /четиридесет лева/. Максималното прогнозно количество за срока на Договора за трите обособени позиции е до 5244 комплекта по 40 лв. всеки. Предлаганите ваучери трябва да бъдат с номинал 5, 10 и 20 лв. Прогнозната номинална стойност…

  Референтен номер: 00251-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки