1 - 5 от 85 поръчки

 • България 20.01.2020 16:00

  Доставка на преносими компютри и предоставяне на гаранционна поддръжка

  Доставка на нови, неупотребявани, преносими компютри с предоставяне на гаранционна поддръжка за тях. Общият обем на доставката е 164 броя преносими компютри. Същите са предназначени за нуждите на Електроразпределение ЮГ ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД, ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД и „ЕВН България“ ЕАД.

  Референтен номер: 00143-2019-0077
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 33 333 BGN 08.01.2020 17:30

  „Закупуване на компютърни конфигурации и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на ГДНП“

  „Закупуване на компютърни конфигурации и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на ГДНП“ със следните обособени позиции:
  обособена позиция № 1: „Закупуване на компютърни конфигурации“
  обособена позиция № 2: „Закупуване на преносими компютри (лаптопи)“,
  съгласно техническите спецификации - Приложение №1 и Приложение №2. Към момента на сключване на договора е възможно да не са осигурени финансови средства за обезпечаване на неговото изпълнение. На основание чл. 114 от ЗОП възложителят има право да сключи "договор под условие". В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечния срок от сключването му при неосигурено финансиране. Гаранционна поддръжка на…

  Референтен номер: 05070-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 696 000 BGN 10.01.2020 17:30

  "Надграждане на Система за е-Връчване"

  Надграждане на Система за е-Връчване
  Поръчката обхваща следните дейности:
  Дейност 1 „Надграждане на системата за сигурно електронно връчване чрез създаване на нови и актуализиране на съществуващи функционалности, редизайн на архитектурата и разширяване на интеграцията с други системи, включително и за целите на електронния обмен на документи между администрациите“
  Дейност 2 „Гарантиране на работоспособността и нормалното функциониране на системата за сигурно електронно връчване“
  Дейност 3 Консултантски услуги.

  Референтен номер: 05397-2019-0044
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 70 000 лв. 19.12.2019 17:30

  Предметът на обществената поръчка е: „Развитие на мрежовата информационна сигурност на „НДК-Конгресен център София“ ЕАД“. Поръчката се възлага при условията…

  Предметът на обществената поръчка е: „Развитие на мрежовата информационна сигурност на „НДК-Конгресен център София“ ЕАД“. Поръчката се възлага при условията и по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез публикуване на обява за събиране на оферти. Съгласно чл.195 ЗОП за неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на части първа и втора от закона.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 41 000 лв. 19.12.2019 17:30

  „Подновяване на годишните лицензи на програмни продукти Autodesk: 34 броя AutoCAD LT Commercial Single-user Annual Subscription Renewal; 3 броя Civil…

  „Подновяване на годишните лицензи на програмни продукти Autodesk: 34 броя AutoCAD LT Commercial Single-user Annual Subscription Renewal; 3 броя Civil 3D Commercial Single-user Annual Subscription Renewal”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки