1 - 5 от 73 поръчки

 • България 92 803 BGN 06.08.2018 17:30

  Извършване на 3Д компютърно моделиране и 3Д компютърна виртуална възстановка на крепостната система „Калето“ и еврейската синагога в гр. Видин…

  В предмета на ОП са вкл.:Дейност 1:Извършване на 3Д компютърно моделиране и 3Д компютърна виртуална възстановка на крепостна система Калето-всички порти,крепостта Баба Вида,останките от крепостната стена,крепостния ров в гр.Видин и еврейската синагога в гр.Видин и съпътстващи дейности,вкл. две поддейности,посочени в поле II.2;Дейност 2:Изготвяне на аудио записи за обекти:крепостна система Калето вкл. всички порти,крепостна стена и крепостния ров в гр.Видин;средновековна крепост Баба Вида;музей Кръстата Казарма;исторически музей Конака;драматичен театър Вида;художествена галерия Никола Петров;катедрален храм Св.Димитър;църква СвНиколай Мирликийски Чудотворец;митрополитски комплекс;църква Св.Панталеймон;мавзолей на Екзарх Антим I;църква Св.Петка;еврейска синагога;джамия и библиотека на Осман Пазвантоглу;турска поща в крайдун. парк;археологически музейЕпиграфски център,с турист. инф-я на български,английски,сръбски,румънски и…

  Референтен номер: 05024-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 06.08.2018 16:30

  "Доставка на канцеларски материали за срок от 36месеца за нуждите на ТП ДГС Видин

  “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС-Видин”
  І.1.. Поръчката е обособена в две позиции:
  обособена позиция № 1 “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС-Видин” , включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
  обособена позиция № 2 “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС-Видин”

  Референтен номер: 02709-2018-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 38 333 BGN 06.08.2018 17:30

  Доставка на софтуерни лицензи за защита

  Обхватът на поръчката включва:
  1. Дейност 1 - Продължаване на действието на лицензно споразумение към клиентски номер 76917460 за предоставяне на право за ползване, получаване на актуализации за пакет софтуерни модули, техническа поддръжка и гаранционно обслужване на един брой специализирано устройство Panda GateDefender е250 за срок от една година.
  2. Дейност 2 - Продължаване на действието на лицензно споразумение към клиентски номер 82719788 за предоставяне на право за ползване, получаване на актуализации и техническа поддръжка за 1140 лиценза на антивирусен софтуер за централизирана защита на работни станции и сървъри с уеб базирана административна конзола Panda Adaptive Defense за срок от една година.
  3.…

  Референтен номер: 00258-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Самоков 20 200 лв. 19.07.2018 17:00

  Периодична доставка след заявка от Възложителя на канцеларски материали и офис консумативи, съгласно приложената спецификация за нуждите на ,,МБАЛ-Самоков“ЕООД за…

  Периодична доставка след заявка от Възложителя на канцеларски материали и офис консумативи, съгласно приложената спецификация за нуждите на ,,МБАЛ-Самоков“ЕООД за срок от 1/една/ година от сключване на договора.Вид на поръчката: по чл.20,ал.4,т.3, чл.20,ал.3,т.2, във връзка с чл.20, ал.9 от ЗОП чрез събиране на оферти въз основа на обява за събиране на оферти.Срок на поръчката: 12(дванадесет) месеца от датата на сключване на договора с изпълнителя. Място за изпълнение – „МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, гр.Самоков, ул.Македония №49 .Общи указания: Офертата за участие следва да бъде изготвена на български език и да е подписана от законния представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Раднево 32 000 лв. 18.07.2018 16:00

  Доставка на материали, резервни части и компоненти за извънгаранционен ремонт на компютърни системи, активно оборудване и радио устройства за компютърни…

  Доставка на материали, резервни части и компоненти за извънгаранционен ремонт на компютърни системи, активно оборудване и радио устройства за компютърни мрежи

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки