51 - 55 от 83 поръчки

 • България 450 000 BGN 26.11.2018 17:30

  „Внедряване на система за наблюдение на правилното функциониране и използване на софтуера в ИСУН2020“

  За постигне на заложените цели в настоящата поръчка е необходимо да бъдат извършени следните основни дейности:
  1. Изготвяне на план за внедряване на решението отчитайки текущото състояние и конфигурацията на ИТ инфраструктурата и приложенията в ИСУН2020. Планирането на дейностите спомага и за намаляване на възможните грешки и провали при извършване на дейностите по проекта.
  2. Инсталация и конфигурация на софтуерната системата за наблюдение и управление на приложенията и извършване на основните настройки.
  3. Конфигурация на наблюдението на потребителските действия при ползване на приложенията стриктно спазвайки плана за внедряване.
  4. Извършване на функционални тестове демонстриращи работоспособност и правилно функциониране на система за наблюдение правилното функциониране…

  Референтен номер: 00270-2018-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27 250 BGN 29.11.2018 17:30

  „Избор на изпълнител за доставка на компютърна техника за нуждите на Общинска администрация – гр. Благоевград, на детските и социални…

  „Избор на изпълнител за доставка на компютърна техника за нуждите на Общинска администрация – гр. Благоевград, на детските и социални заведения на територията на Община Благоевград“

  Референтен номер: 00109-2018-0056
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.11.2018 16:30

  Доставка на тонер касети и консумативи за периферна техника за обезпечаване на нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

  Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за доставка на тонер касети и консумативи за периферна техника, необходими за осигуряване на административната и търговска дейност на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
  Тонер касетите и консумативите за периферна техника са описани по вид в глава II. „Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнение предмета на поръчката“ от настоящата документация за обществената поръчка. За краткост тонер касетите и консумативите за периферна техника ще бъдат наричани по-долу „Стока”.
  Доставката на стоките по предмета на поръчката са периодични в зависимост от конкретните нужди на възложителя. Стоките представляват консумативи за разполагаема и бъдеща…

  Референтен номер: 01467-2018-0104
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11 670 BGN 16.11.2018 17:00

  Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за Тп на НОИ Кюстендил

  Предмет на настоящата обществена поръчка е да бъде осъществен избор на изпълнител, който да осъществява периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Кюстендил, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в техническите спецификации. Посочените количества тонер касети и барабанен модул са прогнозни и ще се заявяват според моментните потребности на ТП на НОИ Кюстендил. Доставките ще ще извършват на адреса на административната сграда на ТП на НОИ - Кюстендил, бул. България № 46 за сметка на Изпълнителя.

  Референтен номер: 00145-2018-0185
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27.11.2018 17:00

  Абонамент за използване на лицензи за AutoDesk

  Поръчката е за абонамент за софтуерни услуги:
  1. One AutoCAD 2019 - абонамент за 31 броя лицензи за срок от три години.
  2. Подновяване тригодишен абонамент към AutoCAD LT 2017 - 15бр.
  Абонаментът за AutoCAD 2019 да позволява използване на всеки от вертикалните продукти AutoCAD Architecture, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Raster Design, както и по-стари версии на тези продукти.
  В случай на промяна на лицензионната политика и/или излизане на нови версии на продуктите от страна на производителя в процеса на поръчката, то трябва да се предложи еквивалентни софтуерни лицензи, които като характеристики и функционалност, да…

  Референтен номер: 01379-2018-0190
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки