66 - 70 от 75 поръчки

 • България 69 987 BGN 25.01.2019 16:45

  „Доставка на ново компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП „Пловдив-Бургас, Фаза 2“

  Поръчката включва доставка на 14 бр. монитори и 35 бр. преносими компютри.

  Референтен номер: 00233-2018-0078
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 30.01.2019 17:30

  „Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с две обособени позиции.

  Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на канцеларски материали и рециклирана копирна хартия, съгласно посоченото в техническата спецификация за съответната обособена позиция. Стоките, обект на доставката, заедно с изискванията на възложителя по отношение на техническите и функционалните им характеристики, единица мярка и прогнозно количество, са подробно изброени в Техническата спецификация към документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, поради което възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали, съобразно нуждите си. Стоките, предмет на доставка по обособена позиция № 2, са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от…

  Референтен номер: 00422-2018-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 450 000 BGN 24.01.2019 17:30

  Осигуряване на абонаментна поддръжка и доставка на лицензи за софтуерни продукти на ORACLE, за нуждите на компонент SIB.VIS на националната…

  Предмет на обществената поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка от производителя и доставка на лицензи за софтуерни продукти на Oracle за подготовка за привеждане на конфигурацията на компонент SIB.VIS на Националната визова информационна система съгласно референтния модел на Oracle за Maximum Availability Architecture, съгласно бройките и видовете агенти, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 и неразделна част от документацията към поръчката).
  Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната поддръжка не по кратка от 12 (дванадесет месеца) месеца (една година), считано от датата на подписване на протокол за приемане активирането на поддръжката на доставените софтуери.

  Референтен номер: 105-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 350 000 BGN 31.01.2019 17:30

  Развитие на портала на НАГ и надграждане на системата за изготвяне на административни актове посредством предоставяне на Електронни административни услуги

  Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) поддържа интернет сайт предоставящ услуги и информация на гражданите. В рамките на сайта е изградена база данни, осигуряваща оперативна съвместимост на регистрите на Разрешенията за строеж (РС), Разрешенията за поставяне (РП) и Удостоверенията за въвеждане в експлоатация (УВЕ), за целите на автоматичен обмен на информация и данни и намаляване на административната тежест върху потребителите на услугите на НАГ. В рамките на настоящият проект следва да се развие портала на НАГ и да се надгради системата за изготвяне на административни актове. Резултатът от изпълнението на настоящата обществена поръчка е насочен към подобряване на обслужването на гражданите…

  Референтен номер: 00087-2018-0159
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 75 000 BGN 28.01.2019 17:30

  „Доставка на специализиран софтуер за съхранение на RDF и свързани данни“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на специализиран софтуер за съхранение на RDF и свързани данни“ във връзка с изпълнението на проект “Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ).”. Предметът включва доставката на 1 бр. лиценз с валидност 2 години, инсталация и обучение за работа.
  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на специализиран софтуер за съхранение на RDF и свързани данни“ във връзка с изпълнението на проект “Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана…

  Референтен номер: 04147-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки