71 - 74 от 74 поръчки

 • България 630 349 BGN 16.12.2019 17:00

  „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА ЗА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР.ПЛОВДИВ по обособени позиции"

  Настоящата обществена поръчка е разделена на шест обособени позиции с предмет доставка: 72 броя настолни компютри; 78 броя преносими компютри; 60 броя монитори; 22 броя принтери; 23броя мултифункционални устройства; 10 броя скенери; 29 броя проектори; 108 броя външен диск; 2 броя презентер; 1 брой интерактивна дъска с проектор; 1бр. електронна книга; 4 броя екрани; 3 броя шредери; 1 брой диктофон; сървърно оборудване и оборудване за локални мрежи и резервни части. Техническите характеристики на отделните видове техника са посочени в Техническа спецификация - Приложение № 1 към документацията.

  Референтен номер: 00858-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 17.12.2019 17:00

  Внедряване на решение за симулиране на ИТ инфраструктурата за активна защита от кибер атаки

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва:•Доставка на хардуерно устройство, на което да се инсталират виртуалните машини за управление и агенти, които симулират реална ИТ инфраструктура;•Доставка на всички необходими лицензи за използване на доставеното оборудване;•Проектиране и дизайн, инсталация, интеграция и конфигурация на компонентите на система за симулация на реалната ИТ инфраструктура на предприятието;•Провеждане на приемни тестове на място с участието на експерти от ДП РВД, както и изготвяне на доклад относно резултатите от проведените тестове;•Обучение за предложените продукти за 10 системни администратора и 5 аналитици по сигурността.

  Референтен номер: 00222-2019-0040
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16.12.2019 16:00

  Доставка, монтаж и инсталация на мултифункционално, пълноцветно печатащо устройство формат А3, софтуерно решение за сигурен печат и прилежаща поддръжка

  Доставка, монтаж и инсталация на мултифункционално, пълноцветно печатащо устройство формат А3, софтуерно решение за сигурен печат и прилежаща поддръжка. Общият обем на устройствата, част от предмета на поръчка е до 183 броя. Същото е предназначено за нуждите на Електроразпределение ЮГ ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД.

  Референтен номер: 00143-2019-0074
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 1 508 333 BGN 09.01.2020 17:30

  Изграждане на централизирана електронна информационна система „Национален концесионен регистър“

  Предмет на настоящата обществена поръчка е да се изгради (изработи и внедри) Централизирана електронна информационна система „Национален концесионен регистър“.

  Референтен номер: 00270-2019-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки