71 - 75 от 75 поръчки

 • България 24.01.2019 17:00

  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 15 броя автомати за продажба на превозни документи

  Обществената поръчка е за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 15 броя автомати за продажба на хартиени карти с баркод за еднократно преминаване и зареждане на електронни карти на посочени от Метрополитен ЕАД във вестибюлите на метростанциите места, в съответствие с Техническата спецификация –Приложение №1, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 00423-2018-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 440 062 BGN 25.01.2019 17:00

  „Реализиране на 3D мапинг шоу в Община Горна Оряховица и Община Рошиори де Веде по проект № ROBG – 419

  Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде реализирано 3Д мапинг шоу в Община Горна Оряховица, Област Велико Търново, България и Община Рошиори де Веде, област Телеорман, Румъния, чрез услуги по изработка и доставка на 16 бр. 3Д видеоклипа и услуги по техническо обезпечаване и презентиране на видеоклиповете върху фасади на сгради, като част от изпълнението на Работен пакет №1 „Реализиране на 3Д мапинг шоу в Община Горна Оряховица и Община Рошиори Де Веде“, Дейност №1.1. Реализиране на 3Д мапинг шоу в Община Горна Оряховица и Дейност №1.2. Реализиране на 3Д мапинг шоу в Община Рошиори Де Веде от проекта.
  За…

  Референтен номер: 00413-2018-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 966 667 BGN 24.01.2019 17:30

  Избор на изпълнител за разработване и въвеждане/внедряване на национални номенклатури, здравно-информационни стандарти, идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на…

  Разработване и въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информация и обмена ? в реално време; Разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време; Разработване и внедряване на базовата функционалност на ядрото на НЗИС – единна среда за обмен на медицински данни; Разработване и внедряване на подсистема за идентификация и автентикация (single sign-on) и единен пациентски идентификатор; Интеграция на НЗИС и Развитие на модулите на ядрото на НЗИС.

  Референтен номер: 00080-2018-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24 000 BGN 08.02.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Варна, по обособени позиции“

  Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Варна, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозно количество в Приложения № 1 и 2 към Техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Количествата са прогнозни за 24 месеца, като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя и се осъществяват със собствен транспорт и за сметка на Изпълнителя, франко склада на Възложителя на адрес: гр. Варна, ул. “Охрид“ № 6 . Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на…

  Референтен номер: 00145-2018-0215
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 604 200 BGN 20.11.2019 15:45

  Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ

  1.Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (,,актуализации на системата”) към информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък ,,системата/ИСПС”), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1. въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя. 2.Абонаментно обслужване на системата.
  ПОДРОБРО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ СЕ СЪДЪРЖА В РАЗДЕЛ II.2.4.)

  Референтен номер: 01224-2018-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки