51 - 53 от 53 поръчки

 • България 6 000 BGN 02.03.2020 17:00

  „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА ТП…

  "Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на ТП "ДГС Смилян" за срок от 36 месеца. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс за определената поръчка в размер на 6000 лв. без ДДС. Прогнозните количества материали са посочени в техническото задание, което е неразделна част от документацията на поръчката. Възложителят може да заявява и артикули извън номенклатурата в рамките на общата прогнозна стойност по сключения договор. Доставяните стоки, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с необходимото качество, съгласно изискванията на Възложителя и действащите в РБългария…

  Референтен номер: 02718-2020-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30 000 BGN 02.03.2020 17:00

  „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смилян”" по обособени позиции”

  Поръчката включва 2 обособени позиции, както следва:
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали” включва доставка на канцеларска хартия и формуляри; пишещи пособия, аксесоари за бюро; компютърни аксесоари и компоненти, магнитни и оптични носители на информация, химикали и други. Описание на артикулите по вид се съдържа в Техническа спецификация – Приложение № 2 от документацията за участие.
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Доставка на консумативи за офис техника“ включва доставка на тонер касети за принтери и ксерокс апарати и друга офис техника, с която разполага стопанството. Описание на артикулите по вид се съдържа в…

  Референтен номер: 02718-2020-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 656 BGN 04.03.2020 17:30

  „Доставка на материали и консумативи“

  Доставка на материали и консумативи за отдел СНО, при ДКИС, необходими за изпълнение на проект „Водещи дейности за включване на дистанционно управлявани въздухоплавателни системи единици в доброволния пул (LEAPFROG)”, по договор № ECHO/SUB/ 2018/BUF01/782233 на ДКИС.

  Референтен номер: 5401-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки