6 - 10 от 65 поръчки

 • гр. София 59 995 лв. 27.06.2019 17:00

  „Извънгаранционна поддръжка на Унифицираната информационна система на ПРБ и Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП)“, с две обособени…

  „Извънгаранционна поддръжка на Унифицираната информационна система на ПРБ и Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП)“, с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Разработване на допълнителни функционалности и поддръжка на съществуващи функционалности в Унифицирана информационна система 3 (УИС3)“; Обособена позиция 2 „Извънгаранционна поддръжка на ядрото на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП)“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 900 лв. 04.07.2019 17:30

  "Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки”

  "Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 54 900 лв. 04.07.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”

  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 388 783 BGN 25.07.2019 16:30

  „Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и печат на бланки за УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД”

  Предметът на обществената поръчката е доставка на канцеларски материали, офис консумативи и печат на бланки за УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД, съгласно техническа спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, всяка от които съдържа различен брой артикули:
  Обособена позиция № 1 – „Канцеларски материали”. В тази обособена позиция са включени 44 броя артикули, подробно описани в техническата спецификация.
  Обособена позиция № 2 – „Принтерна хартия”. В тази обособена позиция са включени 2 броя артикули, подробно описани в техническата спецификация.
  Обособена позиция № 3 – „Tонери”. В тази обособена позиция са включени 70…

  Референтен номер: 00494-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 366 084 BGN 22.07.2019 17:30

  „Външна техническа консултация и помощ за техническа поддръжка на дейността на Националния център за реакция при инциденти в информационната сигурност…

  1. Оказване на техническа консултация и техническа помощ на CERT България:
  - при противодействие на кибер атаки и инциденти със значително въздействие върху мрежовата и информационна сигурност;
  - при справяне с кибер атаки и инциденти, водещи до „трайна“ неработоспособност на една или повече администрации;
  - при справяне с инциденти на място;
  - при управление на артефакти;
  - при необходимост от извършване на Penetration тест / Forensic Analysis.
  Оказването на техническа консултация и техническа помощ на CERT България се осъществява 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, дистанционно (телефон, e-mail) и/или Online и/или на място.
  2. Извършване на надграждащи обучения по мрежова и информационна сигурност;
  3. Организиране на…

  Референтен номер: 5397-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки