11 - 15 от 83 поръчки

 • гр. София 65 500 лв. 28.11.2018 17:00

  Доставка на система за управление на одитния процес, оценка на риска и планиране на ресурсите.

  Доставка на система за управление на одитния процес, оценка на риска и планиране на ресурсите.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 10.12.2018 17:30

  „Поддръжка на съществуващите дискови масиви „FUJITSU”

  Типът на поддръжката е пълна следгаранционна сервизна поддръжка 24/7/365 на национална система за съхранение на данни, чрез инсталирани локално базирани дискови системи за споделено съхранение на данни базирани на Fujitsu ETERNUS DX90 S2 - 25 бр. разположени в областните дирекции на ДФ Земеделие и инсталирани масиви с по- голям капацитет базирани на Fujitsu ETERNUS DX410 S2, съответно два в гр. София и един в гр. Пловдив.
  Поддръжката следва да включва и поддръжка на инсталираните лицензи за репликация, драйвери, BIOS, Firmware или еквивалентни, както и тяхната актуализация при наличие на нови версии минимум един път годишно или при необходимост.
  Конкретните параметри са описани…

  Референтен номер: 00737-2018-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 370 000 BGN 17.12.2018 17:30

  Поддръжка и надграждане на информационна система „Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ"

  „Поддръжка и надграждане на информационна система „Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ“ по проект BG05M9OP001-1.004-0001-С01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите, съгласно Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за период от 12 месеца, но не по късно от 31.10.2020 г.

  Референтен номер: 00311-2018-0035
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 47 500 лв. 13.11.2018 16:30

  Осъществяване на дейности по публичност и визуализация за нуждите на Медицински университет-Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана…

  Осъществяване на дейности по публичност и визуализация за нуждите на Медицински университет-Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по обособени позиции

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 40 000 лв. 13.11.2018 17:30

  „Разработване и внедряване на Информационна система за подпомагане вземането на решения в областта на управлението при бедствия“

  „Разработване и внедряване на Информационна система за подпомагане вземането на решения в областта на управлението при бедствия“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки