16 - 20 от 65 поръчки

 • гр. Пловдив 622 675 BGN 25.07.2019 17:15

  Доставки на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и принадлежности за офиса, за нуждите на община Пловдив и звената на…

  Доставки на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и принадлежности за офиса, за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по 4 обособени позиции":
  Обособена позиция № 1 „Доставки на хартия и пликове“;
  Обособена позиция № 2 „Доставки на хартиени изделия и класьори“
  Обособена позиция № 3 „Доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса - поставки, перфоратори, лепила, коректори, средства за писане, носители на информация и други“
  Обособена позиция № 4 „Доставки на средства за презентация, рисуване и моделиране“
  Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно обособените позиции, в съответствие…

  Референтен номер: 00267-2019-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 54 167 лв. 01.07.2019 17:30

  Обособена позиция 1: Осигуряване на свързаност на ниво2 /Layer2/ и доставка на гарантиран канал за достъп до интернет по наземни…

  Обособена позиция 1: Осигуряване на свързаност на ниво2 /Layer2/ и доставка на гарантиран канал за достъп до интернет по наземни линии;Обособена позиция 2: Изграждане на VPN свързаност, поддържаща собствен APN между Data SIM карти и сървърите, обслужващи системата за контрол и управление на обществения градски транспорт. Осигуряване на мобилен интернет на SIM карти. Осигуряване на свързаност на автоматите за зареждане на карти за обществения градски транспорт и национална система за разплащане с банкови карти.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 70 000 лв. 01.07.2019 17:30

  Одит на Кадастрална административна информационна система и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър – част Кадастър"

  Одит на Кадастрална административна информационна система и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър – част Кадастър"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 39 393 лв. 01.07.2019 17:30

  Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на канцеларски и офис принадлежности и консумативи”: доставка на 382 637 броя артикули, разпределени…

  Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на канцеларски и офис принадлежности и консумативи”: доставка на 382 637 броя артикули, разпределени в 62 типа канцеларски и офис принадлежности;Видовете и количествата на артикулите, предмет на доставката, са описани в техническата спецификация (Приложение № 1).Посочените количества на доставката са минимални в офертата на участниците. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) по настоящата обществена поръчка Възложителят предвижда възможността да активира при сключване на договора опция за доставка на следните допълнителни количества от артикулите, включени в техническата спецификация…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 445 000 BGN 22.07.2019 17:30

  "Доставка на компютърна техника по обособени позиции"

  "Доставка на компютърна техника по обособени позиции" както следва:
  1. Обособена позиция 1 “Доставка на сървърни модули за разширение на блейд сървърна система HP c7000“ - 2 броя – 56000 лв. без ДДС;
  2. Обособена позиция 2 “Доставка на дисков масив за съхранение на данни” – 1 брой - 57000 лв. без ДДС;
  3. Обособена позиция 3 “Доставка на настолни компютри и монитори“ - до 48 броя, но не по-малко от 40 броя – 48000 лв. без ДДС;
  4. Обособена позиция 4 “Доставка на преносими компютри” - до 110 броя, но не по-малко от 90 броя – 117000 лв. без ДДС;
  5 Обособена позиция 5…

  Референтен номер: 00769-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки