16 - 20 от 83 поръчки

 • България 1 100 000 BGN 06.12.2018 16:00

  "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите и работниците на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”…

  Отпечатване и доставка на ваучери за храна през периода 11.01.2019 г. – 11.06.2021 г. за нуждите на УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.Изпълнителят следва, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя, да отпечата и доставя ваучерите за храна за служителите и работниците на УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, имащи право на безплатна храна съгласно чл.285, ал.1 и 2 КТ във връзка с Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции. Участниците следва да подават оферта в…

  Референтен номер: 178-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 951 022 BGN 10.12.2018 17:00

  “ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДАНЕ, СОФТУЕР И ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА“

  Настоящата процедура е свързана с възлагане на доставка на специализирано оборудване, софтуер и образователно съдържание за създаване на Виртуален музей в Община Горна Оряховица по проект №ROBG-419 „Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния регион”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”. Партньор по проекта е Община Рошиори Де Веде, област Телеорман (Румъния).
  Етапите на обществената поръчка са следните:
  Етап № 1. Изготвяне на анализи за създаването и функционирането на Виртуалния музей в Община Горна Оряховица;
  Етап № 2. Разработване на сценарии и творческа концепция за секциите на Виртуалния музей
  Етап № 3.…

  Референтен номер: 00413-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 224 919 BGN 05.12.2018 17:00

  „Доставки на преносими компютри, интерактивен дисплей и специализирани компютърни системи по обособени позиции, необходими за обслужване на дейностите в Русенски…

  Предметът е доставка на преносими компютри, интерактивен дисплей и специализирани компютърни системи по обособени позиции, като техническите параметри на подлежащите на доставка артикули са подробно посочени в документацията за провеждане на процедурата.

  Референтен номер: 00585-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 500 000 BGN 06.12.2018 17:30

  Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК, изграждане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 67 офиса и…

  В предметът на поръчката се включва изграждане и поддръжка за срока на договора на единна комуникационна среда, базирана на национална MPLS и MAN мрежи в страната, което ще осигури информационна свързаност между всички подразделения/структури на НЗОК на територията на страната, независимо от тяхното разположение и ще предостави гарантиран достъп до Интернет в НЗОК.

  Референтен номер: 00207-2018-0103
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 666 667 BGN 07.12.2018 17:30

  „Доставка на хардуер - сървърни и дискови масиви от модулен тип (Blade) и разплащане на лицензи за изпълнение на мерки…

  „Доставка на хардуер - сървърни и дискови масиви от модулен тип (Blade) и разплащане на лицензи за изпълнение на мерки по подобряване качеството на електронното управление в Столична община“

  Референтен номер: 00087-2018-0141
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки