61 - 64 от 64 поръчки

 • България 40 083 BGN 28.03.2019 17:00

  „Техническо обезпечаване на изпълнението на проект BG16M1OP002-1.013 Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите” с включени, Продължава в…

  1. В обхвата по Обособена позиция №1 се включват:
  Дейност 1 Доставка на следните продукти/техника:
  1) Преносим компютър – 10 броя.
  Гаранционна поддръжка на доставените продукти/техника от 36 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка.
  2. В обхвата по Обособена позиция №2 се включват:
  Дейност 1 Доставка на следните продукти/техника:
  1) Цветно лазерно мултифункционално устройство А3 – 1 брой;
  2) Документен скенер – 3 броя;
  3) Черно/бял лазерен принтер - А4 - 6 броя;
  4) Лазерно черно/бяло мултифункционално устройство А4 - 10 броя;
  5) Бърз скенер А3 – 1 брой;
  6) Външен хард диск – 10 броя;
  7) Лазерно черно/бяло многофункционално устройство А3 – 1 брой.
  Гаранционна поддръжка на доставените…

  Референтен номер: 00258-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 9 500 BGN 26.03.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за доставка на оборудване за административни цели за обезпечаване работата на екипа по управление на проект: ...…

  „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, административен договор № BG16M1OP002-2.002-0017-C01, по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“.

  Референтен номер: 00109-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 200 000 BGN 25.03.2019 16:45

  Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДП НКЖИ по три обособени позиции за срок от 2…

  Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДП НКЖИ по три обособени позиции за срок от 2 години, както следва:
  1. Обособена позиция 1. Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на класьори, формуляри, други напечатани изделия от хартия и картон и кламери/;
  2. Обособена позиция 2. Доставка на канцеларски материали, извън списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на копирна хартия, пишещи средства и лепящи средства, пощенски пликове, дребно офис оборудване, компютърни акцесоари и други/;
  3. Обособена позиция 3. Доставка на консумативи за…

  Референтен номер: 00233-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 604 200 BGN 20.11.2019 15:45

  Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ

  1.Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (,,актуализации на системата”) към информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък ,,системата/ИСПС”), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1. въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя. 2.Абонаментно обслужване на системата.
  ПОДРОБРО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ СЕ СЪДЪРЖА В РАЗДЕЛ II.2.4.)

  Референтен номер: 01224-2018-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки