61 - 65 от 65 поръчки

 • България 200 000 BGN 25.06.2019 17:30

  Доставка и гаранционно обслужване на Система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност и защита, с…

  Доставка и гаранционно обслужване на Система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност и защита, с локация в резервния изчислителен център на НСИ, което включва софтуер за събиране и анализ на журнални записи свързани с информационната сигурност – 1 брой и Сървър тип 1 – 1 брой, подроно описани в утвърдената Техническа спецификация.

  Референтен номер: 00403-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 01.07.2019 17:00

  Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис -1

  Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на настоящата поръчка е доставка на канцеларски материали по за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора, като поръчката има за цел подсигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ, гр. Стара Загора, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, необходими за обезпечаване работата на служителите в поделението. Видовете, техническите характеристики и съответните прогнозни количества на канцеларските материали са описани в Приложение №1 към техническите спецификации. Изискванията за доставката са посочени от възложителя в Техническите спецификации от документацията…

  Референтен номер: 00145-2019-0052
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 000 BGN 01.07.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис – 2“ за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора

  Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на настоящата поръчка е доставка на канцеларски материали по за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора, като поръчката има за цел подсигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ, гр. Стара Загора, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, необходими за обезпечаване работата на служителите в поделението. Видовете, техническите характеристики и съответните прогнозни количества на канцеларските материали са описани в Приложение №1 към техническите спецификации. Изискванията за доставката са посочени от възложителя в Техническите спецификации от документацията…

  Референтен номер: 00145-2019-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.06.2019 17:00

  Доставка на модули и резервни части и следгаранционна хардуерна поддръжка на диспечерска управляваща система на ЦДУ и система за планиране…

  Следгаранционна хардуерна поддръжка на сървъри и работни станции от диспечерските управляващи системи, включваща диагностициране, ремонт и доставка чрез покупка на резервните части.

  Референтен номер: 01379-2019-0096
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 604 200 BGN 20.11.2019 15:45

  Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ

  1.Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (,,актуализации на системата”) към информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък ,,системата/ИСПС”), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1. въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя. 2.Абонаментно обслужване на системата.
  ПОДРОБРО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ СЕ СЪДЪРЖА В РАЗДЕЛ II.2.4.)

  Референтен номер: 01224-2018-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки