41 - 45 от 75 поръчки

 • България 368 174 BGN 22.02.2019 17:00

  Доставка на нови сървъри, настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, мрежово оборудване за нуждите на Технически…

  Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки и да фигурира в актуалната продуктова листа на съответния производител, както и да не е свалено от производство към датата, определена за краен срок за подаване на оферти, посочена в обявлението. Настоящата обществена поръчка е част от обществена поръчка „Доставка на нови сървъри, настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, периферия и компоненти за компютри, мрежово оборудване за нуждите на Технически Университет – София и преструктуриране и разширение на…

  Референтен номер: 00193-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 667 EUR 18.02.2019 16:45

  Онлайн платформа за иновации и управление на потоците от знания по проект „Интегрирано развитие на таланти в иновационната екосистема на…

  Предметът на обществената поръчка е Онлайн платформа за иновации и управление на потоците от знания по проект „Интегрирано развитие на таланти в иновационната екосистема на висшето образование“ /INNOTAL/ No 586227-RPP-1-2017-BG-EPPKA2-CBHE-JP

  Референтен номер: 00062-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 126 080 BGN 06.02.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали, консумативи и офис оборудване, обособени в позиции“

  Предмет на настоящата обществена поръчка е периодична доставка на канцеларски материали, консумативи и офис оборудване за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка при нея. Количествата по видове канцеларски материали, консумативи и офис оборудване са прогнозни и са посочени в Техническата спецификация.
  Доставките ще се извършват въз основа на писмени заявки в зависимост от потребностите на Възложителя. Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство. Доставките ще се осъществяват с транспорт на Изпълнителя франко конкретния обект на Възложителя, посочен в заявката. Участникът следва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 8:00 до…

  Референтен номер: 00426-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 67 000 лв. 24.01.2019 15:00

  Осигуряване на храна чрез ваучери по Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване…

  Осигуряване на храна чрез ваучери по Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, за персонала на "ЦПЗ Д-р П.Станчев" ЕООД

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 590 USD 12.02.2019 16:45

  „ПОКУПКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ИКОНОМЕТРИЧЕН СОФТУЕР ACADEMIC EVIEWS 10 ENTERPRISE EDITION ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР № ДН15/10 ОТ 11.12.2017Г.,…

  ПОКУПКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ИКОНОМЕТРИЧЕН СОФТУЕР ACADEMIC EVIEWS 10 ENTERPRISE EDITION ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР № ДН15/10 ОТ 11.12.2017Г., СКЛЮЧЕН С ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ КЪМ МОН НА ТЕМА „ИНОВАТИВНАТА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА НА ВОДЕЩИТЕ ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ И НЕЙНИТЕ ЕФЕКТИ ЗА РАЗВИТИТЕ И РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ДЪРЖАВИ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ БЪЛГАРИЯ“, КОЙТО СЕ РЕАЛИЗИРА В КАТЕДРА „ФИНАНСИ“ НА УНСС

  Референтен номер: 00062-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки