1 - 5 от 169 поръчки

 • България 1 039 447 BGN 20.07.2020 16:00

  „Доставка на лабораторна апаратура и оборудване за учебна и научна дейност за нуждите на Фармацевтичен факултет и Медицински колеж към…

  Предметът на поръчката включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на лабораторна апаратура и оборудване за обезпечаване на нуждите на катедри на МУ-Пловдив, всички индивидуализирани по вид и количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции.На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките по ОП №№4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 и 35 по реда на индивидуалната им стойност - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Отделянето на тези…

  Референтен номер: 00512-2020-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 71 583 BGN 20.07.2020 17:00

  „Доставка на средства за презентация за нуждите на ТУ – София и по договори на НИС при Технически университет-София“

  Поръчката включва доставка на 65 бр. проектори, стойки за мултимедийни проектори - 24 бр., прожекционни екрани - 26 бр., мултимедийни показалки/презентери - 18 бр., безжични връзки 7бр. и аксесоари към тях 21 бр., подробно описани в техническата спецификация. Всички предлагани артикули и аксесоари трябва да са оригинални, нови, неупотребявани, в оригинални фабрични опаковки, те трябва да отговарят на посоченото от възложителя описание в Техническата спецификация и да фигурират в актуалната продуктова листа на съответния производител, както и да не са свалени от производство към датата, определена за краен срок за подаване на оферти, посочена в обявлението.

  Референтен номер: 00193-2020-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 62 717 BGN 23.07.2020 17:00

  Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ – София и по договори на НИС при Технически университет-София“

  Предметът на поръчката е : Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ – София и по договори на НИС при Технически университет-София“, по обособени позиции:
  обособена позиция № 1: „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ – София и по договори на НИС при Технически университет-София“
  обособена позиция № 2: „Доставка на измервателни уреди и уреди за анализ за Филиал Пловдив при Технически университет-София“
  обособена позиция № 3: Доставка на измервателна апаратура за радиочестотен анализ за нуждите на ТУ – София
  - Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка.
  Доставеното оборудване трябва да…

  Референтен номер: 00193-2020-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 302 600 BGN 31.08.2020 16:30

  „Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции”

  Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД

  Референтен номер: 00444-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ловеч 58 333 BGN 16.07.2020 17:30

  „Доставка на ново, неупотребявано специализирано транспортно средство 10+1+1 места за хора с увреждания, във връзка с реализиране на дейностите по…

  Със закупеното специализирано транспортно средство ще се организира транспорта за потребителите на „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, както за дневната грижа, така и за консултативните услуги. Специализираният автомобил ще обезпечи ежедневната работа на Центъра и ще даде възможност за превозване на деца с намалена подвижност и различни по вид и степен на увреждане.

  Референтен номер: 00169-2020-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки