1 - 5 от 208 поръчки

 • България 1 000 BGN 27.06.2019 15:00

  „Доставка чрез закупуване на прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Борово“, а именно – 1 брой сеносъбирач“

  „Доставка чрез закупуване на прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Борово“, а именно – 1 брой сеносъбирач“
  Доставката ще се извърши със собствен транспорт до административната сграда на стопанството в с. Фотиново, община Батак, местност "Вълча поляна".

  Референтен номер: 02718-2019-0074
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 681 377 BGN 21.06.2019 16:30

  Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатор и принадлежности по смисъла на ЗМИ

  Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатор и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Клиника по кардиология - „Отделение по инвазивна кардиолигия“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД

  Референтен номер: 00010-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 25.06.2019 16:00

  Доставка на инфузионни помпи за нуждите на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов” ЕАД

  Доставка на инфузионни помпи за нуждите на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов” ЕАД

  Референтен номер: 00693-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.07.2019 16:30

  "Доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси"

  Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: Доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси;
  -Обучение на работниците и служителите на Възложителя-Приложение №4; Диагностично оборудване и специализирани инструменти необходими за поддръжка на тролейбусите-Приложение №7.

  Референтен номер: 00203-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 688 000 BGN 24.06.2019 17:00

  „Доставка на електронно-лъчева CNC система за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни…

  „Доставка на електронно-лъчева CNC система за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”
  Изпълнението на обществената поръчка включва:
  1) Доставка на машината на адрес на възложителя.
  2) Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на машината от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на машината.
  3) Обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя.
  4) Гаранционно обслужване на доставената машина.

  Референтен номер: 00574-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки