1 - 5 от 284 поръчки

 • България 20.01.2020 16:00

  Доставка на преносими компютри и предоставяне на гаранционна поддръжка

  Доставка на нови, неупотребявани, преносими компютри с предоставяне на гаранционна поддръжка за тях. Общият обем на доставката е 164 броя преносими компютри. Същите са предназначени за нуждите на Електроразпределение ЮГ ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД, ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД и „ЕВН България“ ЕАД.

  Референтен номер: 00143-2019-0077
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 33 333 BGN 08.01.2020 17:30

  „Закупуване на компютърни конфигурации и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на ГДНП“

  „Закупуване на компютърни конфигурации и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на ГДНП“ със следните обособени позиции:
  обособена позиция № 1: „Закупуване на компютърни конфигурации“
  обособена позиция № 2: „Закупуване на преносими компютри (лаптопи)“,
  съгласно техническите спецификации - Приложение №1 и Приложение №2. Към момента на сключване на договора е възможно да не са осигурени финансови средства за обезпечаване на неговото изпълнение. На основание чл. 114 от ЗОП възложителят има право да сключи "договор под условие". В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечния срок от сключването му при неосигурено финансиране. Гаранционна поддръжка на…

  Референтен номер: 05070-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 262 500 BGN 08.01.2020 16:00

  Доставка на инструментариум за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.

  Доставка на инструментариум за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, описани подробно чрез прогнозна стойност, спецификация и количества в настоящото обявление и техническата спецификация от документацията за участие.

  Референтен номер: 325-2019-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 13.01.2020 17:00

  Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на “Водоснабдяване и канализация – Варна”…

  Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции:
  Обособена позиция №1: „Доставка на спирателни кранове и окомплектовка за тях, обратни и възвратни клапи, филтри и смукателни цедки“. Прогнозна стойност – 1 500 000 лева без включен ДДС за срок на изпълнение три години, считано от датата на подписване на договора. Прогнозна начална дата за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 – 23.03.2020 г;
  Обособена позиция №2: „Доставка на тротоарни спирателни кранове и окомплектовка за тях, фланшови адаптори, адаптори тип жиба, водовземни скоби и демонтажни връзки“. Прогнозна стойност – 1 500 000 лева без включен ДДС за срок на изпълнение…

  Референтен номер: 00606-2019-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 150 000 BGN 24.01.2020 16:45

  Доставка на нови тежкотов. автомобили с монтиран на всеки един от тях хидравличен кран и свързаните с тях специални инструменти,…

  Доставка на 12 броя нови тежкотоварни автомобили с монтиран на всеки един от тях хидравличен кран и свързаните с тях специални инструменти, технически документи за поддържане и ремонт за поделения ЕРП, ЖПС и СТ.

  Референтен номер: 00233-2019-0082
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки