211 - 215 от 215 поръчки

 • гр. Варна 04.03.2020 17:00

  Доставка на електрически апарати и съоръжения, електроинсталационни материали, кабели и проводници, за нуждите

  Доставка на електрически апарати и съоръжения, електроинсталационни материали, кабели и проводници, за нуждите на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД.
  Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции:
  Об. позиция №1: „Доставка на електрически апарати и съоръжения“
  Прогнозна стойност – 500 000 лева без ДДС за срок на изпълнение две години, считано от датата на подписване на договора.
  Обособена позиция №2: „Доставка на електроинсталационни материали“
  Прогнозна стойност – 200 000 лева без ДДС за срок на изпълнение две години, считано от датата на подписване на договора.
  Обособена позиция №3: „Доставка на електрически кабели и проводници“
  Прогнозна стойност – 300 000 лева без ДДС за срок на…

  Референтен номер: 00606-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 69 000 BGN 28.02.2020 16:30

  „Доставка на анестезиолигичен апарат” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

  „Доставка на анестезиолигичен апарат” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, подробно описан в Техническата спецификация, част от документацията за участие.

  Референтен номер: 00594-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 27.02.2020 17:00

  Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и технич. обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов,…

  Настоящата обществена поръчка, включва извършването на извънгаранционна поддръжка на моторните превозни средства по модели, вид, марка, и технически данни за автомобилите посочени в т.4 от Техническата спецификация.
  Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

  Референтен номер: 00753-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 000 000 BGN 04.03.2020 17:00

  „Архитектура за гъвкаво управление на мрежовата инфраструктура”

  Предметът на обществената поръчка е изграждане на архитектура за гъвкаво управление на мрежовата инфраструктура в обекти на Възложителя, наречено за кратко SD-WAN решение, което включва доставка на хардуер (оборудване) и софтуер, както и услуги свързани с инсталиране, конфигуриране, тестване и приемане на SD-WAN решението, описани подробно в Раздел XII, Приложение № 1 - „Техническа спецификация” и Приложение № 2 - „Функционални изисквания” от документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 00222-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 273 100 BGN 27.02.2020 16:45

  Доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на 3 (три) броя комбинирани (шосе-релси) товарни превозни средства за поддържане и ремонт на контактна…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на 3 (три) броя комбинирани (шосе-релси) товарни превозни средства за поддържане и ремонт на контактна мрежа, съгласно Техническата спецификация на Възложителя. Обхватът на поръчката включва и задължение на Изпълнителя за своя сметка, от името на Възложителя да регистрира автомобилите в КАТ, да сключи застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ за период от 1 (една) година и да получи Разрешение за пускане на пазара на превозно средство и Разрешение за тип превозно средство. Пълното описание на изискванията към доставка на 3 (три) броя комбинирани (шосе-релси) товарни превозни средства за поддържане и…

  Референтен номер: 00233-2019-0092
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки