386 - 390 от 390 поръчки

 • България 1 888 660 BGN 18.11.2019 16:00

  Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проект „Фундаментални, транслиращи и…

  „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по четири обособени позиции подробно описани в Обявлението и в Техническата спецификация.
  Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 38000000 – лабораторно, оптично и прецизно оборудване.

  Референтен номер: 1785-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.11.2019 17:00

  Доставка и монтаж на оборудване за контролно-техническите пунктове за Годишни Технически Прегледи на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

  Изпълнението на предмета на настоящата ОП включва дейности по доставката и монтаж на оборудване за контролно-техническите пунктове за Годишни Технически Прегледи на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техн. спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документация за ОП).

  Референтен номер: 00088-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 19.11.2019 16:30

  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на анестезиологични апарати

  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на анестезиологични апарати по две обособени позиции

  Референтен номер: 00067-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 34 326 150 BGN 18.11.2019 16:30

  „Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ

  Периодични доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД

  Референтен номер: 00010-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Раднево 18.11.2019 16:00

  Доставка на комплектна разпределителна уредба ср.н. за 3С 560KW

  Доставка чрез покупка на разпределителна уредба средно напрежение за закрит монтаж за задвижваща станция 4х560kW на ГЛТ и резервна комутационна апаратура.Уредбата е изградена от шест комплектни разпределителни уредби от модулен тип. Резервната комутационна апаратура включва вакуумни контактори и прекъсвачи и резервни колички.
  Всички изисквания и условия са подробно описани в Техическата спецификация и документацията за участие.

  Референтен номер: 00265-2019-0124
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки