131 - 135 от 135 поръчки

 • България 29.07.2020 16:30

  Доставка на разединители“, реф. № PPD 20-049

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на разединители“, реф. № PPD 20-049. Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен…

  Референтен номер: 01467-2020-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 424 865 BGN 22.07.2020 16:15

  Доставка на хемодиализни разтвори за Отделение по диализно лечение при УМБАЛ "Света Анна" – София АД

  Предмет на процедурата е доставката на хемодиализни разтвори за Отделение по диализно лечение при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на договор, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оферираните продукти трябва да бъдат съвместими с апаратурата, с която работи отделението - апарати Фрезениус /BI BAG - 5008/.
  Процедурата обхваща…

  Референтен номер: 00692-2020-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 90 000 BGN 20.07.2020 16:00

  „Доставка на медицински изделия, превързочни материали и памперси, лекарствени продукти (прхообразни и течни) за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”…

  Предметът на обществената поръчка е за доставка на медицински изделия, превързочни материали и памперси, лекарствени продукти (прахообразни и течни) за нуждите на СБАЛИПБ. Поръчката е разделена на три обособени позиции. Медицинските изделия, превързочните материали и памперси и лекарствените продукти (прахообразни и течни) са посочени изчерпателно в техническите спецификации по съответните обособени позиции. Всяка от позициите съдържа, както следва: първа позиция включва 55 номенклатурни единици; втора позиция включва 17 номенклатурни единици; трета позиция включва 23 номенклатурни единици. Участниците могат да подават предложения за една, две или всички позиции, както и за една или повече номенклатурни единици, включени в съответните обособени позиции.…

  Референтен номер: 01162-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 56 000 лв. 15.07.2020 14:00

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ-Хасково ЕООД”Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на…

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ-Хасково ЕООД”Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на поръчката включва една обособена позиция”Лекарствени средства” с 59 броя номенклатурни единици по генерични наименования. Участниците могат да представят оферта само за целия обем на поръчката. Оценяването се извършва за цялата позиция.Общата прогнозна стойност възлиза на 56 000лв. без ДДС. Обемът на поръчката е зависимост от конкретните нужди на възложителя.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 65 000 лв. 15.07.2020 14:00

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ-Хасково ЕООД”Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на…

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ-Хасково ЕООД”Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на поръчката включва една обособена позиция”Лекарствени средства” с 220 броя номенклатурни единици с генерични наименования. Участниците могат да представят оферта само за целия обем на поръчката. Оценяването се извършва за цялата позиция.Обемът на поръчката е зависимост от конкретните нужди на възложителя.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки