251 - 255 от 255 поръчки

 • България 1 643 559 BGN 16.12.2019 17:30

  Доставка на оборудване и обзавеждане за сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 с три ОП

  Предметът на поръчката е свързан с доставка на предвидените в проекта материали/стоки/артикули, както и свързаните с тази доставка съпътстващи я дейности, който проект ще кандидатсва за финансиране от ОПРР. Цитираните материали/стоки са предвиденото с инвестиционния проект и желанието на възложителя оборудване и обзавеждане по трите отделни обособени позиции за сградата - „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“.

  Референтен номер: 00081-2019-0075
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 76 376 041 BGN 16.12.2019 16:00

  "Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“

  Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури и общоболнични лекарствени продукти, включени в Приложение 2 от ПЛС и лекарствени продукти, невключени в ПЛС. В 3 /три/ броя Технически спецификации (Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите, по трите обособени позиции.
  Техническите спецификации, са приложени към документацията за участие и са публикувани на сайта на лечебното заведение.

  Референтен номер: 743-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 06.01.2020 16:30

  Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U

  УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, КАТО СЕКТОРЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 5, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП), ИЗВЪРШВАЩ СЕКТОРНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 123, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 125, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП И § 2, Т. 60 ОТ ДР НА ЗОП ВЪЗ ОСНОВА НА СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ПО СМИСЪЛА НА § 2, Т. 47 ОТ ЗОП, ОТКРИВА И ПРОВЕЖДА “ОТКРИТА” ПО ВИД ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ОРИЕНТИРОВЪЧНИЯТ БРОЙ НА ТРЪБИ ОТ НЕПЛАСТИФИЦИРАН ПОЛИВИНИЛХЛОРИД PVC-U, КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ОЧАКВА ДА ЗАКУПИ, Е КАКТО СЛЕДВА:
  №…

  Референтен номер: 01467-2019-0081
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 280 000 BGN 07.02.2020 16:00

  Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ Карнобат" ЕООД

  Периодична доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ Карнобат" EООД, по обособени позиции, подробно описани в документацията за участие.

  Референтен номер: 00163-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 574 048 BGN 17.12.2019 16:00

  Периодична доставка на специфични медицински изделия, адхезивни превръзки, сетове и хемостатици

  Периодична доставка на специфични медицински изделия, адхезивни превръзки, сетове и хемостатици, обособени в 10/десет/позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: МБАЛ – София - гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив - гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен - гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ – Сливен - гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин” № 2,Военномедицинска база –…

  Референтен номер: 00085-2019-0061
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки