221 - 224 от 224 поръчки

 • гр. Габрово 137 008 BGN 04.03.2020 17:00

  Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност…

  Изпълнението на обществената поръчка по всички обособени позиции включва:
  1) Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.
  2) Гаранционно обслужване на апаратурата.

  Референтен номер: 00574-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 578 474 BGN 04.03.2020 17:30

  Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Център по архиометрия с лаборатория по консервация и реставрация в изпълнение на проект…

  В обхвата на настоящата обособена позиция са включени доставката, инсталирането, конфигурирането, тестването, пускането в експлоатация, инструктаж за работа и гаранционната поддръжка на 2 бр. спектрометри, 1 бр. лазерен скенер, Софтуер за обработка на данни от лазерно сканиране и 1 бр. полеви компютър, 1 бр. Система за дигитална радиография и 1 бр. Преносим рентгенов апарат, 1 бр. лазерен скенер, интегриран с роботизирана тотална станция, Контролер с полеви софтуер на български език, който да бъде напълно съвместим и да управлява сканиращата роботизирана станция - 1 бр., Софуер за обработка – 1 бр. и Комплект с допълнителни аксесоари – 1 бр. Технически спецификации…

  Референтен номер: 00640-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 04.03.2020 17:00

  Доставка на електрически апарати и съоръжения, електроинсталационни материали, кабели и проводници, за нуждите

  Доставка на електрически апарати и съоръжения, електроинсталационни материали, кабели и проводници, за нуждите на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД.
  Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции:
  Об. позиция №1: „Доставка на електрически апарати и съоръжения“
  Прогнозна стойност – 500 000 лева без ДДС за срок на изпълнение две години, считано от датата на подписване на договора.
  Обособена позиция №2: „Доставка на електроинсталационни материали“
  Прогнозна стойност – 200 000 лева без ДДС за срок на изпълнение две години, считано от датата на подписване на договора.
  Обособена позиция №3: „Доставка на електрически кабели и проводници“
  Прогнозна стойност – 300 000 лева без ДДС за срок на…

  Референтен номер: 00606-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 000 000 BGN 04.03.2020 17:00

  „Архитектура за гъвкаво управление на мрежовата инфраструктура”

  Предметът на обществената поръчка е изграждане на архитектура за гъвкаво управление на мрежовата инфраструктура в обекти на Възложителя, наречено за кратко SD-WAN решение, което включва доставка на хардуер (оборудване) и софтуер, както и услуги свързани с инсталиране, конфигуриране, тестване и приемане на SD-WAN решението, описани подробно в Раздел XII, Приложение № 1 - „Техническа спецификация” и Приложение № 2 - „Функционални изисквания” от документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 00222-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки