281 - 284 от 284 поръчки

 • България 11.12.2019 18:00

  Доставка на нови силови трансформатори 110/20/10кV за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

  Настоящата поръчка предвижда доставка чрез закупуване на нови силови трансформатори 110/20/10кV за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.
  Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора, ще бъдат извършени следните доставки, а именно:
  Силов трансформатор 110/20/10кV по приложена спецификация на свободен фундамент в подстанция Чайка, гр. Варна - брой 1;
  Силов трансформатор 110/20/10кV по приложена спецификация на свободен фундамент в подстанция Варна - Изток, гр. Варна - брой 1.
  Забележка : Посоченото количество е ориентировъчно и в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на Възложителя

  Референтен номер: 00609-2019-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.12.2019 17:00

  Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода…

  Предмет на настоящата обществена поръчка e периодични доставка по заявка на нови, неизползвани водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал, устройства за измерване на потока тип сонда и регистратори на данни за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, подробно описани в Техническата спецификация. При необходимост, възникнала в сока на договора, изпълнителят следва да доставя и мобилни отчитащи устройства за приемане на данни директно от радиомодулите, монтирани на водомерите и софтуер за отчитане и обработка на данни.

  Референтен номер: 00606-2019-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 499 551 BGN 10.12.2019 16:00

  „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ“ ЕАД“

  „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ“ ЕАД“

  Референтен номер: 00486-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 322 000 BGN 12.12.2019 17:00

  „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3.…

  Предметът на поръчката е „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по обособени позиции:
  Обособена позиция 1:Процесна камера за изграждане на покрития;
  Обособена позиция 2: Роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация.
  Доставеното оборудване по всяка обособена позиция трябва да е ново, неупотребявано, в оригинална фабрична опаковка.

  Референтен номер: 00193-2019-0044
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки