6 - 10 от 208 поръчки

 • гр. Велико Търново 1 042 000 BGN 24.06.2019 17:00

  Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново

  Предмета на обществената поръчка включва: Проектиране, изпълнение на строително – монтажни дейности, доставка и монтаж на подземни контейнери за събиране на битови отпадъци. Индикативен общ брой на подземните контейнери, които предстои да бъдат изградени в периода на договора е 100 броя. Преобладаващо контейнерите са групирани по 2 бр. и по 4 бр. в една точка (определено място). Определените за изграждане места включват, но не само, площадни и междублокови пространства, пешеходни алеи, улици и тротоари и други зони за обществен достъп. Изграждането, доставката и монтажът на подземни контейнери за конкретната зона или пространство се извършва след изрично възлагателно писмо от страна…

  Референтен номер: 00073-2019-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 871 120 BGN 26.06.2019 16:00

  “Периодична доставка на специфични медицински изделия и изделия за анестезиология, съдова хирургия, ангиография и гастроентерология”

  Доставка на специфични медицински изделия и изделия за анестезиология, съдова хирургия, ангиография и гастроентерология, обособени в 18 позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси:МБАЛ – София - гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3;МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3;МБАЛ – Пловдив - гр. Пловдив 4000, ул. „Хр.Ботев” № 81;МБАЛ – Плевен - гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6;МБАЛ – Сливен - гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин” № 2.

  Референтен номер: 00085-2019-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 78 000 BGN 13.06.2019 16:30

  „Доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина” ЕАД”

  Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности по видове, съгласно техническата спецификация.

  Референтен номер: 00010-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Асеновград 190 675 BGN 24.06.2019 15:00

  Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД

  Периодични доставки след предварителна заявка по вид и количество на медицински консумативи по приложена спецификация за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД.Консумативите са групирани в 5 обособени позиции: ОП №1- Общи консумативи; ОП № 2 - Консумативи за хемодиализа; ОП № 3 - Хирургичен шевен материал, ОП № 4 - Рентгенови филми, мамографски филми, ОП № 5 - Диализни разтвори.ІІ. Други условия: 1. Оценяването ще се извършва по отделни номенклатурни единици. Ще се допускат до участие и кандидати, които не предлагат оферта за всички номенклатурни единици.2. Възложителят няма да допуска до участие кандидати, с които е имал предходни договорни отношения за…

  Референтен номер: 01036-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 109 853 BGN 24.06.2019 16:00

  „Доставки на лекарствени продукти за 2019 г.”

  Периодични „Доставки на лекарствени продукти за 2019 г.” за нуждите на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД, обособени в 54 обособени позиции с общо 170 номеклатурни номера.

  Референтен номер: 00245-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки