6 - 10 от 312 поръчки

 • България 217 500 BGN 13.08.2018 17:30

  Периодична доставка на хигиенни материали

  Предметът на поръчката е: "Периодична доставка на хигиенни материали" и включва три обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 - „Доставка на хартиени изделия за хигиенни нужди“.
  Обособена позиция № 2 - „Доставка на санитарно-хигиенни материали и консумативи“.
  Обособена позиция № 3 - „Доставка на хигиенни материали - големи и малки пликове от полиетилен, сапун, кофи, парцали за бърсане на прах, перилни и почистващи материали, детергенти, обезмасляващи вещества, почистващи вещества, почистващи препарати за подове“.

  Референтен номер: 00728-2018-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 38 333 BGN 06.08.2018 17:30

  Доставка на софтуерни лицензи за защита

  Обхватът на поръчката включва:
  1. Дейност 1 - Продължаване на действието на лицензно споразумение към клиентски номер 76917460 за предоставяне на право за ползване, получаване на актуализации за пакет софтуерни модули, техническа поддръжка и гаранционно обслужване на един брой специализирано устройство Panda GateDefender е250 за срок от една година.
  2. Дейност 2 - Продължаване на действието на лицензно споразумение към клиентски номер 82719788 за предоставяне на право за ползване, получаване на актуализации и техническа поддръжка за 1140 лиценза на антивирусен софтуер за централизирана защита на работни станции и сървъри с уеб базирана административна конзола Panda Adaptive Defense за срок от една година.
  3.…

  Референтен номер: 00258-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Самоков 20 200 лв. 19.07.2018 17:00

  Периодична доставка след заявка от Възложителя на канцеларски материали и офис консумативи, съгласно приложената спецификация за нуждите на ,,МБАЛ-Самоков“ЕООД за…

  Периодична доставка след заявка от Възложителя на канцеларски материали и офис консумативи, съгласно приложената спецификация за нуждите на ,,МБАЛ-Самоков“ЕООД за срок от 1/една/ година от сключване на договора.Вид на поръчката: по чл.20,ал.4,т.3, чл.20,ал.3,т.2, във връзка с чл.20, ал.9 от ЗОП чрез събиране на оферти въз основа на обява за събиране на оферти.Срок на поръчката: 12(дванадесет) месеца от датата на сключване на договора с изпълнителя. Място за изпълнение – „МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, гр.Самоков, ул.Македония №49 .Общи указания: Офертата за участие следва да бъде изготвена на български език и да е подписана от законния представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 135 000 лв. 17.07.2018 17:00

  Пристрояване, доставка и монтаж на вертикален комуникационен асансьор за създаване на достъпна среда в бл. 5 (административната сграда на район…

  Пристрояване, доставка и монтаж на вертикален комуникационен асансьор за създаване на достъпна среда в бл. 5 (административната сграда на район „Студентски“), находящ се в УПИ II-за общинска администрация, кв. 51, м. ,, Студентски град“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Враца 3 333 лв. 16.07.2018 17:30

  „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК- Враца”

  „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК- Враца”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки