6 - 10 от 299 поръчки

 • България 405 432 BGN 28.03.2019 16:30

  „Доставка на медицински изделия(консумативи, превързочни и хирургични материали), реактиви и консумативи за клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ „Д-р Стойчо…

  Поръчката вкл. 386 бр. медицински консумативи, шевни, превързочни и др. общоболнични изделия и консумативи в 29 обособени позиции и 16 бр. . реактиви и консумативи за клинична лаборатория в 2 обособени позиции, описани в Тех. спецификация.
  ОП 1 вкл. 45 номенклатури; ОП 2 вкл. 5 номенклатури; ОП 3 вкл. 12 номенклатури; ОП 4 вкл. 14 номенклатури; ОП 5 вкл. 9 номенклатури; ОП 6 вкл. 8 номенклатури; ОП 7 вкл. 52 номенклатури; ОП 8-9 вкл. вкл. по 10 номенклатури;ОП 10 вкл. 15 номенклатури; ОП 11-12 вкл. по 2 номенклатури; ОП 13 вкл. 14 номенклатури; ОП 14 вкл. 9 номенклатури; ОП 15 вкл.…

  Референтен номер: 01007-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 40 083 BGN 28.03.2019 17:00

  „Техническо обезпечаване на изпълнението на проект BG16M1OP002-1.013 Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите” с включени, Продължава в…

  1. В обхвата по Обособена позиция №1 се включват:
  Дейност 1 Доставка на следните продукти/техника:
  1) Преносим компютър – 10 броя.
  Гаранционна поддръжка на доставените продукти/техника от 36 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка.
  2. В обхвата по Обособена позиция №2 се включват:
  Дейност 1 Доставка на следните продукти/техника:
  1) Цветно лазерно мултифункционално устройство А3 – 1 брой;
  2) Документен скенер – 3 броя;
  3) Черно/бял лазерен принтер - А4 - 6 броя;
  4) Лазерно черно/бяло мултифункционално устройство А4 - 10 броя;
  5) Бърз скенер А3 – 1 брой;
  6) Външен хард диск – 10 броя;
  7) Лазерно черно/бяло многофункционално устройство А3 – 1 брой.
  Гаранционна поддръжка на доставените…

  Референтен номер: 00258-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28 000 BGN 27.03.2019 17:00

  „ Доставка на резервни части и консумативи за МПС с марка ”ВАЗ” с включена услуга по ремонт и поддръжка на…

  „ Доставка на резервни части и консумативи за МПС с марка ”ВАЗ” с включена услуга по ремонт и поддръжка на същите, стопанисвани от ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово"

  Референтен номер: 02711-2019-0064
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 259 000 BGN 18.03.2019 17:30

  „Доставка на компютърна, периферна и офис техника за Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, с 3…

  Изпълнението на поръчката обхваща доставка на компютърна и периферна техника по следните 3 (три )обособени позиции съгласно Техническата спецификация на Възложителя, неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка:
  - Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърна, периферна и офис техника“, включваща: доставка на 105 (сто и пет) компютърни конфигурации, 55 (петдесет и пет) непрекъсваеми токозахранващи устройства, 8 (осем) преносими твърди дискове;
  - Обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционални устройства“, включваща: доставка на мултифункционални устройства от три класа в зависимост от заложените минимални изисквания: 14 (четиринадесет) мултифункционални устройства от клас 1, 25 (двадесет и пет) мултифункционални устройства от клас 2 и…

  Референтен номер: 05557-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 263 600 BGN 29.03.2019 16:00

  "Доставка на медицински изделия и консумативи, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на "МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев"Етрополе” ЕООД

  "Доставка на медицински изделия и консумативи, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на "МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев"Етрополе” ЕООД

  Референтен номер: 148-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки