6 - 10 от 218 поръчки

 • гр. Добрич 10 102 лв. 22.02.2018 16:00

  „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ДОБРИЧ” ООД” с две обособени позиции, както следва:Обособена…

  „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ДОБРИЧ” ООД” с две обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1: Доставка на кардиологичен трансдюсер Р 4-2 за ехографски апарат с 3D/4D решение, Марка - Siemens, Модел – Acuson X 300 Premium Edition, модел № 10348531, Сериен № 314684, Година на производство – 2009г. за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООДОбособена позиция №2: Доставка на цветен монитор за медицински образи, съвместим за работа със спирален компютърен томограф модел Alexion Advance Edition (TSX-034A) на производителя Toshiba Medical - Япония

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Монтана 70 000 лв. 23.02.2018 17:00

  "Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана".

  "Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана".

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Садово 69 900 лв. 23.02.2018 17:00

  Доставка чрез покупка на камион

  Доставка чрез покупка на камион

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Павликени 65 001 лв. 22.02.2018 17:00

  „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в изпълнение на проект „Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване…

  „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в изпълнение на проект „Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите „Дневен център за деца с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” в община Павликени", финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. със следните обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на кухненско оборудване“;Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на специализирано оборудване за деца с увреждания“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 264 830 BGN 22.03.2018 17:00

  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПОСТОЯНСТВО-…

  Народно Читалище "Постоянство"1856, гр. Лом изпълнява проект „Оборудване и обзавеждане на Народно Читалище „Постоянство 1856“, гр. Лом”, по договор №12/07/2/0/00893 от 10.10.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 отПрограма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.” (ПРСР 2014 – 2020 г.).
  Проектът предвижда доставката на доставката на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Постоянство- 1856", гр. Лом,включващо нова озвучителна техника за читалищна зала и мобилна озвучителна система; сценична осветителна техника за читалищната зала; мултимедиен прожектор и LED информационно видео табло; озвучителна система за репетиционната зала и клуба на самодейците; обзавеждане за голяма зала, гримьорна, гардеробни,фоайе,…

  Референтен номер: 05596-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки