231 - 233 от 233 поръчки

 • България 27.05.2019 16:30

  „Доставка на арматура за кабели и проводници“, реф. № PPD 19-009

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на арматура за кабели и проводници“, реф. № PPD 19-009.
  Обектът на обществената поръчка…

  Референтен номер: 01467-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 22.04.2019 17:00

  „Доставка чрез лизинг на 2 броя нови комбинирани багер - товарачи за нуждите на „В и К” ЕООД град Стара…

  Доставка на два броя нови комбинирани багери – товарачи, които да са неупотребявани, произведени не по-късно от 2018г., с минимални технически характеристики и изисквания, посочени в документацията за участие, като единия от тях ще се доставя с допълнително оборудване, посочено подробно в техническата спецификация.
  Двете машини да са произведени от един производител.
  Доставките на багерите ще се осъществяват франко „Помощна и спомагателна дейност” (ПСД) на "ВиК" ЕООД град Стара Загора.
  Гаранционният срок за доставените багери се оферира в месеци – мин.60 месеца.
  Доставката ще се извърши при условията на 60 /шестдесет/ месечен финансов лизинг с включено в сумата ДДС. За целта всеки от участниците…

  Референтен номер: 00397-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14 099 571 BGN 25.04.2019 16:45

  „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия”…

  Предмет на настоящата поръчка включва 3 обособени позиции както следва:
  Обособена позиция 1: Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София – Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1 от строежа.
  Обособена позиция 2: Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2 от строежа.
  Обособена позиция 3: Изграждане на цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 3 от строежа.

  Референтен номер: 00233-2019-0035
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки