216 - 220 от 220 поръчки

 • България 01.02.2019 17:00

  Доставка на апаратура за диспечерски гласови оперативни връзки

  Предметът на поръчката е доставка на апаратура за диспечерски гласови оперативни връзки, като включва: доставка, монтаж, първоначално включване и настройки на доставената апаратура, провеждане на 168 часови тестове и въвеждане в експлоатация на пет броя системи за диспечерски гласови оперативни връзки, изграждане на IP свързаност между системите, включително и осигуряване на софтуерна поддръжка с включена опция за преминаване (Upgrade) към последна версия на инсталираните софтуерни пакети на диспечерската телефонна централа, управлението към нея, диспечерските терминали, устройството за запис на диспечерски разговори, VoIP комутаторите и системата за конфигуриране и наблюдение за гаранционния срок на системите, обучение на специалисти от персонала на…

  Референтен номер: 01379-2018-0227
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24 000 BGN 08.02.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Варна, по обособени позиции“

  Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Варна, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозно количество в Приложения № 1 и 2 към Техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Количествата са прогнозни за 24 месеца, като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя и се осъществяват със собствен транспорт и за сметка на Изпълнителя, франко склада на Възложителя на адрес: гр. Варна, ул. “Охрид“ № 6 . Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на…

  Референтен номер: 00145-2018-0215
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 477 347 BGN 28.01.2019 17:30

  „Изграждане на системи за видеонаблюдение на ГКПП Малко Търново и разширение на техническите възможности и функционалността на централната сървърна компонента“

  Обществената поръчка с предмет „Изграждане на системи за видеонаблюдение на ГКПП Малко Търново и разширение на техническите възможности и функционалността на централната сървърна компонента“, включва изпълнение на дейностите“:Доставка и инсталация на оборудване и софтуер на централно ниво,с място на изпълнение гр.София;Доставка,изграждане и въвеждане в експлоатация на система за видеонаблюдение на ГКПП Малко Търново,нейната интеграция към ИСВЦН,с място на изпълнение ГКПП Малко Търново,обновяване на сървърно помещение и провеждане на теоретически и практически обучения за работа с изградената система за видеонаблюдение и инфраструктурна среда на локално ниво на минимум 5 служители;Разширение на техническите възможности и функционалността на централната сървърна компонента и провеждане…

  Референтен номер: 05401-2018-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 172 BGN 01.02.2019 17:30

  Доставка на гуми за 2019 г. за високо проходими автомобили за осъществяване на граничен контрол и наблюдение на външни граници

  Предметът на настоящата обществена поръчка е за доставка на гуми за 2019 г. за високо проходими автомобили за осъществяване на граничен контрол и наблюдение на външни граници, като същата е съфинансирана със средства за спешно подпомагане в рамките на фонд "Вътрешна сигурност". Артикулите, обект на доставка, са подробно описани в Приложение 1 - Техническа спецификация към документацията за обществена поръчка, с посочване на количества, минимални технически изисквания и изисквания към гаранционната поддръжка.

  Референтен номер: 5070-2018-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.01.2019 17:00

  "Доставка на системи за гласови комуникации на пет опорни диспечерски пункта".

  Поръчката е за доставка на системи за гласови комуникации на пет опорни диспечерски пункта, включваща:
  - Хибридна телефонна централа, осигуряваща подръжка на аналогови и цифрови стандартни интерфейси, протоколи и сигнализации, характерни за фиксираните телефонни мрежи и едновременно подръжка на съвременни VoIP технологии в едно и също устройство;
  - Устройство за запис, архивиране и възпроизвеждане на оперативни телефонни разговори;
  - VoIP/SIP телефонни апарати;
  - Допълнително оборудване към централата – комутатори, медиа конвертори, GSM гейтуей;
  - Обучение на специалисти от персонала на Възложителя за монтаж, конфигуриране и администриране на доставената апаратура и обучение на място;
  - Монтаж и първоначално включване и настройки на доставената апаратура;
  - Провеждане на 168…

  Референтен номер: 01379-2018-0221
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки