116 - 120 от 268 поръчки

 • България 965 000 BGN 09.04.2019 17:00

  "Доставка на автомобили за нуждите на ДП РВД" по две обособени позиции

  1. Поръчката има за цел да осигури доставка на нови автомобили за нуждите на ДП РВД. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставените автомобили през гаранционния срок. Под гаранционно (сервизно) обслужване се има предвид изискуемата периодична поддръжка на автомобилите (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок) – смяна на масла, филтри и др., която следва да е налице, за да важи гаранционната отговорност на производителя.
  2. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва:
  1.1. Обособена позиция № 1 – „Доставка на 12 броя леки автомобили с…

  Референтен номер: 00222-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 235 000 BGN 10.04.2019 17:00

  Проектиране, доставка и монтаж на термопомпена система за отопление на технически блок в Летищен център за обслужване на въздушното движение…

  1. Доставка и монтаж на модулна високотемпературна термопомпена система тип „вода-въздух“ за отопление на технически блок в ЛЦ за ОВД Бургас.
  2. Демонтаж на налично оборудване, натоварване, транспорт и разтоварване на демонтираното Налично оборудване до склад на Възложителя.
  3. Провеждане на обучение на 4 служители на Възложителя.
  4. Изготвяне на работен проект за „Термопомпена система за отопление на технически блок в ЛЦ за ОВД Бургас“, съдържащ детайлна информация за начина на изпълнение на възложената поръчка посредством оборудването, предложено в офертата на избрания за изпълнител Участник и разработки по всички проектни части в техния пълен обем, които са необходими за изпълнението на предмета на…

  Референтен номер: 00222-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 125 400 BGN 05.04.2019 17:30

  ,,Доставка на електропреносни прибори“ с две обособени позиции

  ,,Доставка на електропреносни прибори“ по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1 ,,Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация ‘‘
  1.1. Доставка на 300 комплекта еднозаряден електропреносен прибор;
  1.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация;
  Обособена позиция № 2 ,,Доставка на двузаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация ‘‘
  2.1. Доставка на 300 комплекта двузаряден електропреносен прибор;
  2.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация.

  Референтен номер: 02851-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 354 666 BGN 12.04.2019 17:30

  Синхронизиране и разширяване на изградената Интегрирана система за мобилно видеонаблюдение на 300 полицейски автомобили за нуждите на Охранителна полиция при…

  „Синхронизиране и разширяване на изградената Интегрирана система за мобилно видеонаблюдение на 300 полицейски автомобили за нуждите на „Охранителна полиция“ при осъществяване на патрулно-постова дейност“ в изпълнение на проект по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 - 2020 г. на тема „Намаляване нивото на корупция сред патрулната и пътна полиция чрез въвеждане на видеонаблюдение в полицейските автомобили“, включваща следните обособени позиции:
  - Обособена позиция № 1: „Доставка, инсталация, монтаж и въвеждане в редовна експлоатация на Интегрирана система за мобилно видеонаблюдение на 300 броя полицейски автомобили за нуждите на „Охранителна полиция““
  - Обособена позиция № 2: „Доставка, инсталация и монтаж на таблетни устройства в 300 броя…

  Референтен номер: 05070-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 450 000 BGN 04.04.2019 17:00

  Доставка на мобилен шредер за предварително третиране на едрогабаритни/ обемни отпадъци за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци”…

  Поръчката вкл. доставка и пускане в експл. на мобилен шредер и гаранционна поддръжка в рамките на оферирания гар. срок, както и сервизно обсл. за първите 2000 моточаса.
  Моб. шредер машина ще се използва за натрошаване на сл.отпадъци с код и наименование, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците – 20 03 07 – обемни отпадъци; 20 01 38 дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37, и с опция и за отпадъци с код 170101 – Бетон; 170102 – Тухли; 170103 – Керемиди, плочи, фаянс и керамични изделия; 170107 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочи, фаянсови…

  Референтен номер: 00038-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки