356 - 360 от 360 поръчки

 • България 1 731 906 BGN 10.04.2020 16:30

  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА

  Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “УМБАЛ-Бургас”АД по обособени позиции. Лабораторните реактиви и консумативи са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.
  1.Предлаганите от участниците реактиви и консумативи трябва да отговарят на изискванията разписани в Техническата спецификация, както и на международните стандарти и Закона за медицинските изделия.
  2. Остатъчният срок на годност на реактивите и консумативите към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75% от обявения от производителя.

  Референтен номер: 00301-2020-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 238 000 BGN 23.04.2020 17:00

  „Доставка на полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове за нуждите на Технически университет – София, .... продължава в раздел VI.3.…

  Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация (както и обучение на служители на Възложителя) на 1 брой полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове.Конфигурацията полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове (микрокристали) e предназначена за свързване с тънки проводници на разположени/фиксирани микрокристали (полупроводникови чипове на интегрални схеми, МЕМС чипове, лазерни диоди, свръхвисокочестотни и други) върху подложки или корпуси (гъвкави или твърди на база керамики, стъкла, полимери или композити, метали) с цел получаване на модули. Свързването е между контактни площадки на микрочиповете и подложките. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинална фабрична опаковка.

  Референтен номер: 00193-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 34 333 BGN 23.04.2020 17:00

  „Доставка на система вентилаторна за генериране на въздушен поток за нуждите на Технически университет – София, .... продължава в раздел…

  Предметът на поръчката е Доставка на система вентилаторна за генериране на въздушен поток за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.
  Доставеното оборудване трябва да е ново и неупотребявано. Поръчката включва проектиране, изработване, монтаж, тестване и калиброване на система вентилаторна за генериране на въздушен поток.

  Референтен номер: 00193-2020-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 940 578 BGN 23.04.2020 17:00

  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за измерване и събиране на данни за параметрите на трафика и за…

  Предметът на поръчката включва дейностите: доставка, монтаж и пускане (въвеждане) в експлоатация на оборудване за Интелигентна Транспортна Система:
  •подсистема за измерване на тегло в движение за 6 ленти
  •подсистема за разпознаване на преден и заден регистрационен номер на 6 ленти, измерване на скорост и габарити на пътното превозно средство
  •подсистема за управление на трафика посредством променливи светлинни пътни знаци с разширено съдържание (VMS - Variable Message Signs) – двупосочно
  •подсистема за автоматично измерване на метеорологичните условия на пътя, включително температура и воден филм върху асфалта.

  Референтен номер: 00193-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Малко Търново 16 000 BGN 27.04.2020 17:00

  Доставка чрез покупка на един брой употребяван, високопроходим автомобил /МПС/

  Доставка чрез покупка на един брой употребяван, високопроходим автомобил /МПС/

  Референтен номер: 02716-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки