141 - 145 от 330 поръчки

 • гр. Искър 23 333 лв. 19.10.2018 17:00

  „Доставка на един автобус с брой места за сядане (22 до 27) +1 (микробус)”.

  „Доставка на един автобус с брой места за сядане (22 до 27) +1 (микробус)”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 13 804 лв. 19.10.2018 17:00

  „Доставка на канцеларски материали за ТУ - София (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от…

  „Доставка на канцеларски материали за ТУ - София (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)“. Договорът ще бъде сключен за срок до 12 месеца или до изчерпване на стойността на договора, сключен с избрания изпълнител. Доставката ще се извършва на части по заявка от съответното звено/програма/проект/договор, посочено във всяка колона на Техническата спецификация/Приложението към ценовата оферта. Срокът за доставка на канцеларски материали е до 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на получена заявка от страна на Възложителя. Във всяка заявка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва вида и броя на канцеларските материали, както и данните за фактуриране.Доставяните…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 68 000 лв. 22.10.2018 15:30

  Доставка на многофункционален ехографски апарат.

  Доставка на многофункционален ехографски апарат.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17 856 лв. 19.10.2018 17:00

  „Закупуване на офис оборудване по проект ROBG-417 “Трансгранично партньорство между Ценово-Хотеларе-Гряка срещу природни рискове“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество…

  „Закупуване на офис оборудване по проект ROBG-417 “Трансгранично партньорство между Ценово-Хотеларе-Гряка срещу природни рискове“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V­A Румъния ­ България 2014 ­ 2020”, което включва: 1 бр. многофункционално устройство, 3 бр. преносими компютри, 1 бр. хард диск, 3 бр. мобилни телефони, 3 бр. Софтуерен пакет за създаване на документи (офис пакет), 3 бр. Софтуерен пакет за операционна система на персонален компютър и 6 бр. Антивирусен програмен пакет.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 466 082 BGN 12.11.2018 16:00

  „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по пет обособени позиции за едногодишен период…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в обявлението и документацията за участие. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП се допуска и участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, за които участниците следва да представят комплексна оферта за групата. Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества по техническите спецификации по всяка обособена позиция за всяка от…

  Референтен номер: 00830-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки