11 - 15 от 218 поръчки

 • България 290 089 BGN 22.03.2018 16:00

  Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

  Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца, раделен в 22 обособени позиции, от които позиции №№ 2, 3, 15, 16 и 20 са затворени позиции и участниците следва да оферират доставката на всички номенклатурни единици по съответната позиция. Останалите обособени позиции №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 и 22 са отворени и участниците могат да оферират доставката на една, няколко или всички номенклатури по съответната…

  Референтен номер: 00714-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 30.03.2018 16:00

  ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА ТРОЛЕЙБУСИ „ШКОДА-СОЛАРИС” - 26 Tr ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА ТРОЛЕЙБУСИ „ШКОДА-СОЛАРИС” - 26 Tr ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 11 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” и включва дейности по доставка на резервни части и детайли за тролейбуси „Шкода – Соларис“ - 26 Tr, отговарящи на изискванията на Възложителя

  Референтен номер: 00049-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 380 000 BGN 26.03.2018 16:30

  “Доставка на консумативи за апарат ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи”

  Предметът на обществената поръчка е “Доставка на консумативи за апарат ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи” . Предметът на обществената поръчка включва консумативи описани в Техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните консумативи, включени в Техническата спецификация.
  Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на предвидените количества в Техническата спецификация от съответните консумативи.
  * Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна…

  Референтен номер: 00684-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 39 212 BGN 27.03.2018 16:15

  Доставка на консумативи и реактиви за отделение Клинична лаборатория при УМБАЛ "Света Анна" - София АД

  Доставка на консумативи и реактиви за отделение Клинична лаборатория при УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от сключване на договор до 08.02.2020 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок на годност на консумативите и реактивите и следва да е не по-малък от 70 % от обявения от производителя към датата на…

  Референтен номер: 00692-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 990 000 BGN 04.04.2018 16:30

  "Доставка на кохлеарни импланти за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД"

  Предметът на обществената поръчката е "Доставка на кохлеарни импланти за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД". Разделена е на 2 обособени позиции. Обхватът и основните параметри на обособените позиции са подробно описани в Раздел VІ. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка от настоящата документация за участие.Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици. Всеки участник има право да представи оферта за една или за всички обособени позиции. Оферирането по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция е задължително.

  Референтен номер: 00494-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки