11 - 15 от 227 поръчки

 • България 11.10.2017 16:30

  Доставка на кенотрон за 85 kV и 20 mA

  Настоящата обществена поръчка е доставка и включва 1 (един) брой преносим, кенотрон за нуждите на МЕР София град, в комплект с периферни сонди и аксесоари нужни за безопасната работа.

  Референтен номер: 01379-2017-0130
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.10.2017 16:00

  "Доставка на дозиметрична апаратура"

  Доставка, чрез покупка, на дозиметрична апаратура по 2 обособени позиции. Обхват, вид, количество, изисквания и условия за изпълннеие- съгласно Технически задания и документацията за участие; общо описание, включително по лотове- в обявлението за поръчката. Обособените позиции са следните:
  - Обособена позиция №1 - “Доставка на дозиметри с детектор с дълъг кабел за измерване на мошност на еквивалентната доза от гама лъчение“, съгласно ТЗ №2017.30.ОСО.XQ.ТЗ.1444;
  - Обособена позиция №2 – “Доставка и внедряване в АИСИДК на индивидуални електронни дозиметри измерващи гама-лъчение“,
  съгласно ТЗ№2017.30.РК.XQ.ТЗ.1470;

  Референтен номер: 00353-2017-0149
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 22 062 BGN 10.10.2017 17:00

  ,,Доставка на оборудване и обзавеждане по обособени позиции:

  Предметът на поръчката е доставка на артикули по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет, както следва:
  Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект:“Ремонт на физкултурен салон на професионална гимназия по хранителни технологии “Професор д-р Асен Златаров‘‘ гр.Горна Оряховица“. Доставката включва: оборудване и обзавеждане за физкултурен салон и учителска стая.
  Обособена позиция №2: ,,Доставка на оборудване за проект: “Подобряване достъпа до заетост и представяне на иновативни интегрирани социално – здравни услуги на уязвими групи в Община Горна Оряховица“. Доставката включва: бюра – 6 бр.; столове – 24 бр.;…

  Референтен номер: 00413-2017-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Балчик 12 000 лв. 25.09.2017 16:00

  Предмет: " Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества части за машини, използвани в селското стопанство, собственост на…

  Предмет: " Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества части за машини, използвани в селското стопанство, собственост на ТП „ДЛС Балчик” при ДП „ СИДП” гр. Шумен” Предметът на поръчката включва периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозно количество фабрично нови резервни части за машини, използвани в селското стопанство, собственост на ТП „ДЛС Балчик” при ДП „ СИДП” гр. Шумен” за селскостопанска техника: трактор Fendt 307 CI дизел, № на рама 117218342, обем на двигател 4038 cm3 и максимална мощност 65 kw, като прогнозните видове резервни части са посочени в техническа спецификация, неразделна част от документацията.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Кости 2 000 лв. 25.09.2017 17:00

  „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“

  „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки