11 - 15 от 284 поръчки

 • България 145 833 BGN 20.01.2020 17:30

  Доставка на еталонно и технологично оборудване и специализиран софтуер за провеждане на изпитвания на софтуера на средства за измерване за…

  Основната цел на настоящата поръчка е доставка на оборудване и специализиран софтуер за разработване на тестови приложения за провеждане на изпитвания на софтуера на средства за измерване за целите на одобряване на типа, съгласно Техническа спецификация и пускане в експлоатация на оборудването и софтуера.

  Референтен номер: 01200-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 148 656 BGN 14.01.2020 16:30

  „ Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

  По време на действието на договора, ще се извършват доставки чрез периодични заявки на лекарствени продукти , подробно описани и публикувани в Профил на купувача.

  Референтен номер: 1241-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 470 000 BGN 14.01.2020 17:30

  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано технологично оборудване за ФзФ и ФХФ на Софийски университет „Св.Климент Охридски“ по…

  С възлагането на обществената поръчка се цели да се осигури доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура, обособена в следните позиции: ОП 1 Атомно-силов микроскоп с приставка за нано-литография; ОП 2 Тенсиометър с пълен комплект допълнителни модули; ОП 3 Потециостат и ОП 4 Диференциален сканиращ калориметър (ДСК).
  Изпълнението на обществената поръчка обхваща следните етапи: 1 доставка и 2 монтаж и въвеждане в eксплоатация. Подробно описание на изисквания към изпълнението на поръчката, параметрите на АПАРАТУРАТА, количества и стойности се съдържа в раздел IV. „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ“ от документацията.

  Референтен номер: 00640-2019-0041
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 597 000 BGN 13.01.2020 17:00

  „Доставка на система за ранно предупреждение и управление на водите и риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш…

  Предметът на обществената поръчка е „Доставка на система за ранно предупреждение и управление на водите и риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш по проект Е-МС CODE ROBG-137 „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“.
  Основни дейности:
  1 – Доставка на Оперативен център за SCADA, мониторинг и ранно предупреждение;
  2 - Изграждане на три контролни точки за събиране на информация в реално време;
  3 - Доставка на SDS (Support Decision System) система;
  4 - Доставка на 3D модел на крайбрежието на река Елийска на територията на община Полски Тръмбеш;
  5…

  Референтен номер: 00352-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 32 000 BGN 07.01.2020 16:30

  Доставка на медицински консумативи за нуждите на КОЦ- В. Търново ЕООД

  Доставка на медицински консумативи за диагностика и лечение на пациенти с онкологични заболявания.

  Референтен номер: 00763-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки