11 - 15 от 430 поръчки

 • България 63 552 BGN 14.11.2019 16:30

  Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП “Свети Наум" ЕАД

  Обществената поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по 15 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.

  Референтен номер: 00826-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 270 000 BGN 14.11.2019 16:30

  Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. и ваучери със средства от…

  Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. и ваучери със средства от фонд СБКО чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда за нуждите на ЦСМП – ХАСКОВО за 2020-2021 година.

  Референтен номер: 01096-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 166 667 BGN 12.11.2019 17:00

  "Доставка и монтаж на улични и паркови осветители"

  В рамките на изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка, ще се осъществи доставка и монтаж на улични и паркови осветители, и демонтаж на стари осветители и раменни конзоли. Основната цел на изпълняваните дейности е да се възстановят техническите параметри на външното изкуствено осветление и подобри качеството на предоставяните услуги на населението.
  Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности:
  1. Доставка на уличен LED осветител с мощност до 30W вкл.;
  2. Доставка на уличен LED осветител с мощност до 46W вкл.;
  3. Доставка на парков LED осветител с мощност до 45W вкл.;
  4. Монтаж на уличен осветител;
  5. Монтаж на парков осветител;
  6. Доставка и монтаж на…

  Референтен номер: 00307-2019-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 199 000 BGN 12.11.2019 16:00

  „Доставка на канцеларски материали за обезпечаване на административното обслужване на Медицински университет – Пловдив по обособени позиции“

  Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на канцеларски материали за обезпечаване на административното обслужване на Медицински университет – Пловдив по обособени позиции, както следва: ОП № 1 „Канцеларски материали, извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП” и ОП № 2 „Канцеларски материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”. Предвид рамковия характер на договора прогнозни количества не са предвидени, тъй като те са определяеми спрямо общата пределна стойност на възлагането на обособената позиция. Доставките, предмет на обществената поръчка се определят с оглед конкретната необходимост на възложителя за срока на договора. Видът и броят на канцеларските материали,…

  Референтен номер: 00512-2019-0032
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 131 773 BGN 12.11.2019 17:30

  „Доставка, монтажи въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека…

  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект “Изграждане и развитие за върхови постижения „Наследство БГ”?, включващо:
  - Овлажняваща камера
  - Ламинатор
  - Каутер
  - Скенер
  - Преса книговезка довършителна
  - Стан Книговезки
  - Преса книговзка ръчна
  - Дестилатор
  - Лабораторна камина/лабораторен бокс

  Референтен номер: 01928-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки