11 - 15 от 261 поръчки

 • гр. Бяла 58 674 лв. 20.12.2018 17:00

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за извършване на услуга – “blackspot”-картиране на улици в гр. Бяла…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за извършване на услуга – “blackspot”-картиране на улици в гр. Бяла и разработване на модул/апликация, представляващи интегрирана информационна система за мерките за безопасност на улиците, по проект “B-TEN – Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure”, финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране”.При управлението на безопасността на движението по пътищата, „черна точка“ (blackspot) е място, където пътно-транспортните произшествия са с повишена честота. Най-често това се случва поради различни причини, като например рязка смяна на надлъжния или напречен наклон на пътя, включване на път така, че…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 42 500 лв. 17.12.2018 16:00

  доставка на автомобил за нуждите на НЦТХ

  доставка на автомобил за нуждите на НЦТХ

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 294 006 BGN 14.01.2019 17:00

  Доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на природни продукти, получени от лечебни и ароматични растения и отпадъци от преработката…

  Обществената поръчка е за доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на природни продукти, получени от лечебни и ароматични растения и отпадъци от преработката им, в 7 обособени позиции, в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на ЦК Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти по ОПНОИР 2014-2020. Характеристиките и изискванията към комплексната научна апаратура по обособ. позиции са подробно описани в Техническата спецификация и документацията. Предметът на поръчката включва изпълнението на: -доставка,-монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на научната апаратура;- обучение на персонала на Възложителя за работа с научната апаратура;-гаранционно обслужване в…

  Референтен номер: 00819-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14 000 BGN 21.01.2019 17:00

  Доставка и монтаж на пътни съоръжения (бариери, мантинели и оградни пана)

  Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ-БАРИЕРИ", които следва да бъдат доставени и монтирани на входно-изходните трасета за леки, товарни автомобили и автобуси, на определените за целта места: ГКПП „Оряхово-ферибот“, МП „Връшка чука“ и МП „Брегово“, съгласно схемите, посочени в Техническата спецификация

  Референтен номер: 334-2018-0073
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 250 000 BGN 14.01.2019 17:30

  „Закупуване на Видеогастроскоп и видеоколоноскоп и лапороскопско оборудване за нуждите на Първа многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД”

  Предметът на обществената поръчка е доставка на Видеогастроскоп и видеоколоноскоп и лапороскопско оборудване за нуждите на Първа многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД”
  Настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните дейности:
  -Доставка на видеоендоскопска система, в това число Видеогастроскоп (1 бр.) и видеоколоноскоп (1 бр.)
  -Доставка лапороскопско оборудване (1 бр.);
  -Монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура;
  -Обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска апаратура;

  Референтен номер: 00087-2018-0156
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки